spinning bil lejl

Started by gozitano, October 18, 2008, 10:59:45 CET

Previous topic - Next topic

gozitano

hemm xi tip ta sajd bl ispinner ghal bil lejl???

SPITEC

Mela pero nahseb l-ahjar tuza lure li izomm qrib il-wicc.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

placebo

u importanti li il post ikun ftit imdawwal bhal nghidu ahna ikun hemm xi dawl tat triq vicin!

niftakar ftit zmien ilu gieli konna immorru spinning ta xbiex hdejn il black pearl bil lejl ghal xi spnotta ..... abbli il bigboy jista jghinek iktar ghax jien darbtejn biss irnexxieli nwahhal wahda!
the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

bigboy

Billejl min fejn il blackpearl fej dak il pont it twil gili qbadna xi spnotta jew lizz imma min fuq id dajsa. Nuzaw lire kbira 14cm+ u nrejxu bilmod fdik l area. Hemm tajjeb ax post imdawwal sew.

Perla 165

forsi se saqsi mistoqsija banali heh.... ezatt.. spinnig huwa sajd ta fuq lart?
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

Gazzetta

#5
Spinning could be done from anywhere.

Chris  8)

maltembu

Spinning can be practiced from boats too..
A woman who has never seen her husband fishing, doesn't know what a patient man she married !

There is no such thing as too much equipment.

Wickedbob

Hello Nies!!....'SPINNING' x'hinu ezatt. Jiena ghadni font=Verdana]green[/font][/font] ghas-sajd. Inkun irrid nitghallem il kliem tekniku li jintuza halli inkun naf x'ghal xiex tkunu qedin tirreferu meta nithol fil forum, dejjem grazzi ghalikom li tghallmuni.  ;)

Gazzetta

Il kelma spinning tifisser meta int titfa xi tip ta lure/rixa/spinner fil bahar u tibda iddawar r rukkell biex iggiba lura.

Hemm tipi differenti ta spinning kif ukoll armar differenti.  Qasab u rkiekel hemm apposta al l spinning, hemm il light, medium u heavy action skond al xix tkun sejjer.
Lures hemm miljuni, hehe.

Tkun imhajjar tibda dak t tip ta sajd ibat PM lil Spitec u jigwidak hu fl apparat.  ;)

Chris  8)

SPITEC

Spinning ifisser meta int tkun qed titfa lure fil-bahar permexx ta qasba tar-reel u tkebbeb skond il-velocita li tirrikjedi l-huta jew spinner li tkun qed tuza.Trid tiprova tamel imitazjoni tajba ta huta biex jirnexxilek igiel huta tiehu l-artificjali tieghek.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

Perla 165

Ok lol dak kont nipratikahh diga, irejjex hahah lool ! imma ma kontx naf ezatt il kelma xini spinnig..  10x
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

Wickedbob

Napprezza it-tarif li tajtuni. Grazzi hafna Guys. Il kliem li jintuza b'ingliz igalek tahseb li tkun xi teknika gdida u ghalhekk qabel ma issir taf xi tkun tfisser il kelma ma tantx tkun tista titkellem jew tkun taf x'qieghed jigri.

Keep up the good work.
:)

camkev

Imma trejjex mil l art perla, mhux min fuq id dghajsa ;) :D :) ;D
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

Gazzetta

U suppost l kelma trejjex tintuza biss meta tkun qed tuza xi tip ta rix issa jekk hux tac cief jew tat tigieg, l aqwa li rixa mentri llum l gurnata anka jekk ikunu trolling b qasba u b xi lure tipo rapala ukoll jghidu li qed irejxu lol

Chris  8)

gozitano

id dawl tal qamar jaffetwa??jekk il post ma jkunx imdawwal,tahsbu li ahjar tistad fid dawl tal qamar?