• Welcome to Malta Fishing Forum.

Octopus Stew Recipe.

Started by Arti2, February 25, 2009, 12:40:00 CET

Previous topic - Next topic

Arti2

Ingredjenti:

Kilo Qarnit
4 Basliet kbar mqatta rqaq
4 Sinniet tewm
2 Mgharef zejt taz-Zebbuga
50 gr zebbug Iswed
Kuccarina Curry
2 Kuccarini Mixed Spice
Naghniegh
Merqtux
2 Weraq tar-Rand
2 Mgharef kunserva
Polpa tat-Tadam
Bott Pizelli zghir
Tazza Inbid ahmar
Tursin
250 ml Ilma
2 Patatatiet imdaqqsa

Metodu:

Naddaf sew il-qarnita.
Ghalli ghal madwar siegha sakemm issir u halliha tiksah fl-ilma. Qatta? f?bicciet zghar.
Itfa z-zejt f?borma baxxa u fiha aqli l-basla, tewm, hwawar, l-ispices u roxx ukoll
ftit bzar.Itfa l-qarnita. Qatta? l-patata f'erba u zid fil-borma. Zomm fuq nar baxx.
Zid il-kunserva u nbid. Halli ftit fuq in-nar.
Zid il-polpa, pizelli u l-weraq tar-rand.
Sajjar ghal madwar siegha nar baxx.
Zid kemm kemm ilma minn hin ghall-iehor.(tista tuza mill-ilma li ghallejt il-qarnita stess)
Servi.

Nota:
Kwazi,kwazi ma ghandekx ghalfejn tghalliha jekk trid. Kemm tqalliha mal-basla, imma biex
tkun cert li ma tibqax iebsa taghlliha.
Issa jekk tippreferi spaghetti maghha ghalli xi 500g spaghetti u zied  kemm jkun hemm bzonn zalza. Suppost ghal 2 minn nies imma tiekol familja  :)

L-IKLA T-TAJBA!
Maltese to English Names visit www.renotonna.yolasite.com

ggantno1

L ewwel cans li jkolli nipruva  ;) diga qieghed nimaginah dak l platt spagetti bl qarnit !!!!
;D
Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!

fabrizioviper

 La qed tissugerija inti  ARTI 2 tajba zgur , min jaf kemm tiekol qarnit. LOL.  Nippruva. Tinsewx tixorbu xi flixkun inbid ahmar mahha u halluh ihabbat l bahar :D :D :D :D :D
If I give you a fish I'll be feeding you once, if i'll show you how I caught it I'll be feeding you for ever.

SPNOTTA

great...I will surely try it cause everytime my mother in law cooks it...it tastes a bit too acidic. :) better still...I will hand the recipt to her :)