• Welcome to Malta Fishing Forum.

Sajd bic-cilindri u dawl artificjali Zonqor u Wied il-ghajn.

Started by Marenostrum, September 15, 2010, 09:19:47 CET

Previous topic - Next topic

Marenostrum

Ma nistax ma nikkumentax u ma nafx lil min irrid nirrapporta fuq sajd bhal dan. Fiz-zona ta' zonqor point u xi inhawi ta wied il-ghajn qed jkun hemm persuni li qed jinzlu bic cilindri u bil harpun billejl. jien naf ghax rajthom waqt li kont qed nistad flinhawi ta zonqor u inhraqt mhux ftit. Issa gara li madwar dan lindividwu ingabru xebgha nies li marru jaraw xqabad u kellu sargi kemm imdaqqsin u kemm ta daqs zghir. ukellu xi hut iehorr. ghidli kif tista taqbad ilhut meta issib xi bahnan bhal dan. minalija la sajd bilharpun u cilindri u aktar u aktar qabad hut zghir. issa dan bhal ma rawh innies ma setawx taw kaz lawtoritajiet

robby017

dak li taf irraportah hawn

Contact Points

Mark Gauci Piscopo - Fisheries Control Department on +356 22031211 or +356 2203 1200

or

Mr Patrick Pollacco
Principal Security Officer
Corporate Office
Malta Maritime Authority
Maritime Trade Centre
Marsa MRS 1917
Tel: (+356) 2291 4130
Fax: (+356) 2291 4139
Mob: (+356) 9942 1575
E-mail: patrick.pollacco@mma.gov.mt
(Contact 24x7)

Malta Police Depot Headquarters +356 21224001 - Contact 24x7

Malta VTS (Call sign: MALTA VTS)
Ch. 69,16
Telephone: +356 2249 4202/4206/4207
Email: opsroom.afm@gov.mt
(Contact 24x7)


Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

caldaland

l-informazzjoni siewja li ta robby,ghal-izjed konvenjenza,tistghu ssibuha fil-home page ta din is-site fuq il-lemin tal-pagna.

skip

(Please translate)
The button is towards the top right of every page in red, 'Report Illegal Fishing'

robby017

Skip--> Hemm buttuna hamra fuq kull faccata, in naha ta fuq u fuq il lemin, li taqra hekk 'Report Illegal Fishing' (Irrapporta Sajd Illegali)
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

Marenostrum

grazzi lahwa. qed nikteb bil Malti ghax ma tantx naf ingliz u nibza li nhawwad xi wahda minn tieghi

robby017

Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

Breathless

Lil dan is-Sur Polacco tista cempillu x hin jkun? ax jien xbajt nara nies jghodsu bic-cilindri u hrapen, kif ukoll bil-lejl.

MartinB

J'alla jaghmel xi haga siehbi!!! Ghax ghamilt habta immur spinning taht st.elmo il belt xi 3 snin ilu, u kulljum mqaddes kien jigi wiehed jghodos bic-cillindru u harpoon (fid dawl fil ghodu) u kont ghamilt hbieb ma xih kien ikun hemm jistad ghall kahli u qalli li xeba hu u nies ohra jirrapportawh u qatt ma ghamlulu xejn.
Infatti b'hekk ma bqajtx imur hemm ghax kif jigi dal l-ostra u gili kien iggib xi tnejn ohra mieghu (kollha joghdsu) in-naffaru il hut kollha li hemm..certu nies ghandek tghid jaghmlu li irridu f'dal pajjiz!! >:(

Breathless

Dal-pajjiz b'hekk qatt ma jsir xejn ax certu nies qisu hadd ma jistgha ghalijhom. Problema Malta li hawn hafna nies ma ghandhomx idea ta xi tfisser etika jew rispett...... Hasra li bhal dawn in-nies apparti l-hasra kbira li jghamlu lil bahar jtellfu lil min jippratika id-delizzju b mod legali.

camkev

Jien kemm il darba rajtom ghajn tuffiehha taht ir radisson.
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.