Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: Sajd illegali u Crien zghar Maqbudin  (Read 11247 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
dunstan
Active User
***
Offline Offline

Posts: 9


« on: July 05, 2012, 07:17:59 CET »

Qed naghmel dan il kumment biex nigbed ftit attenzjoni mil esperjenzi li qed naddi minnhom u mux biex nqajjem xi argumenti jaharqu jew nigudika li xi hadd.
Meta qed naddi Qrib xi restaurants u jkollom display tal hut qed ninnota hafna hut tal misthija u ta ugieh ta qalb bhal it tlett ceren li kien em il Belt ilbierah go Display ta Restaurant famus ta mux aktar min 500 grms jew 20 cm.

Issa il punt tijaj barra dawn ic ceren li nara sikwiet maqbudin huwa li  jekk qed jithallew jinxtraw u jinbiehu ahseb u ara kemm qed jinqabdu aktar .

Barra min ek najd imissom jisthu dawk in nies anki go dal forum li jilghabuwa ta xi nies Profesjonali meta jaghtu il parir tahhom li xi godda imbad huma ikunu qedin jaghmlu hafna hsara bhal jistadu go postijiet illegali, jistadu fhinijiet ilegali bil lejl bit torch u jaqbdu hut ilegali u ta size vera tal biki u blebda rispett lejn il bahar li jatijhom tant sodisfazjon fil hajja ta kuljum.Dan xezempju hu.

Hbieb dan tafuh sewwa ux ek, memx ghalfejn insemmu ismijiet jew nuru xi ritratti bi provi , halli ma nwaqqaw li hadd ac cajt izda jien nixtieq li nedukaw li dawn in nies.

Nifhem li jista ikun em xi kummenti lura brabja bhal ara xtaghmel int lewwel mux tahseb li xi ....., jew int ma tbiehx hut jew ukol qatt ma qbadt hut izghar milli suppost u veru darba xi zball taghmel zgur  u niskuza ruhi min quddiem pero il gravi li tmur u tfittex diretament dawn laffarijiet ghalija personali huma inaccetabli. Jien qatt ma ipuntajt subaja lejn hadt ax ma jien hadd pero aw xi nies iridu jiefqu ax issa qed jezageraw bil goff.


 Min jaf fuq dil post kemm ha jkun aw angli jaddu il kummenti sbieh u kolla fjuri u tizjien pero lahhar kliem tijaj huwa kullwiehed u wahda minna irid jaghmel il parti tighaw ax bdan il moghod ta egojizmu individwali qed naghmlu hafna hsara.

Nixtieq li ma jittiehidx il kumment tighaj personali ax mhux ek nixtieq u nispera li ma jinqalax tizgwied jew rabja personali fuq individwi jew johorgu xi ismijiet.

Dan  li qed naghmel bdan il kumment kollhu ar rispett taghna u tal bahar. Ha nkunu nistaw ngawduh ahna u ta warajna.

Dunstan
Logged
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #1 on: July 05, 2012, 08:27:52 CET »

Grazzi hafna tal kumment tijak meqjus u bi hsieb Dunstan.  Kif qed tghid sewwa int, il-hazin mhux meta issir ta darba bi zball jew bnuqqas ta hsieb imma meta issir bi skop.  Nahseb li min imur bil lejl bit torch jew bic cilindri jkun jaf xqed jaghmel u mhux bi zball tal mument.
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #2 on: July 05, 2012, 08:29:37 CET »

Grazzi hafna tal kumment tijak meqjus u bi hsieb Dunstan.  Kif qed tghid sewwa int, il-hazin mhux meta issir ta darba bi zball jew bnuqqas ta hsieb imma meta issir bi skop.  Nahseb li min imur bil lejl bit torch jew bic cilindri jkun jaf xqed jaghmel u mhux bi zball tal mument.

hekk hu
Logged
ggantno1
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 239« Reply #3 on: July 05, 2012, 10:22:11 CET »

Int ghalija qieghed tejd Haqqq!!!!!!   Grin

Ghandek ragun 100% imma dawn affarijiet  li mhux ser jinbidlu qatt !!!! Jien dejjem isugerejt li ghandu ikun hemm pini mhux ghal min jaqbadom biss izda ghal min jixtrihom specjalment restourants imma dejjem f widnejn torox jispica daqqa  ghax dawk ihaddmu nies u daqqa habba turizmu u bla bla bla.
Logged

Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #4 on: July 06, 2012, 11:41:57 CET »

U x'pieni ggantno1!!!!!!!!!!!!!!
L-ewwel irridu nsibu lil min jinforza il-ligi..
L-edukazzjoni tasal ghaliha mhux bil-kelma it-tajba, ghax kieku ikun hawn konfuzjoni shiha fid-dinja, imma mill-biza li jekk ma taghmilx is-sewwa tigi kkastigat, u dan ilu minn zminijiet antiki.
il-Problema li qabel kienu jezistu ir-rumani, u kienu jwahhlulek xebgha frosta, u issa hemm 'l-enforcement authorities', u dan il-buzillis..................

Is-sibt kont fuq Moll u ma nafx kemm rajt sajjieda, u nies bil-hrapen jaqbdu  hut undersized.......Rajt cerna ta 10cms. U x'hin inzilt nghum kien hemm dinghi magenbi isuq fuq bniedem bic-cilindri..

X'awtoritajiet huma??? Taf x'jghidulek x'hin iccempel........ Iva Iva ok ok ok issa naraw x'nistghu naghmlu......u qatt ma jaghmlu xejn.

Ilhaqt zbaljajt jien ukoll tafux, imma hemm zball, u hemm il-hazin ta' meta jsir b'intenzjoni ghal diversi srabi ripettitivi, u il-ligi tahseb ukoll f'dan tafux, ghax hemm numru ta tolleranzi.
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
Simon G
Fishing/Marine Industry
Active User
*
Offline Offline

Posts: 456


5.55kg dentex


« Reply #5 on: July 06, 2012, 12:17:12 CET »

Ghandkom ragun imma tajdliex li qatt ma mort il monti u tara balla hut taht id daqs maqbudin miss sajjieda hu jinbijaw fil miftuh
ghax meta narohom vera idejjaqni.
minn hawn missom jibdew l ' awtoritajiet
meta kellimt lil xi hadd  qalli ghax dak bycatch
Logged

maxxon 420 with 30hp tohatsu
profesional aquarist and under water photographer
semi profesional spearfisherman
ggantno1
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 239« Reply #6 on: July 06, 2012, 13:23:28 CET »

Sew qieghed tghid baghira izda il-problema hi li impossibli tlahhaq ma kollox f daqqa  u ghalekk hemm bzonn awtorita li mhux tkum mibnija min ambjentalisti estremisti jew sajjieda fulltime li tiehu hsieb dawn it-tip ta irregolaritajiet biss . Ftit ilu kont qieghed il-qorti u smajt seduta ta l Ale u kiku taf il-pieni li bdew jehlu minn jinsab hati fuq regolaritajiet fuq il bahar li jien spiccajt iccasajt 200 400 1000 ecc ecc !!!! Bhal ma jigu icekjati dawn jistgha jsir xi haga  ghal kumplament mhux hekk?!!!
 izda hu impossibli li grupp zghir ilahaqq ma kollox ghalhekk qieghed nghid dan .

Isa rigward il-pini ghal min jixtri jew ibigh hut zghir!! trid wisq biex ikollok grupp zghir ta nies li jiehu hsieb jiccekja bhal monti ta M'xlokk , Il waterfronts dawk restourants kolla hut go displays ,fish shops  u affarijiet minn dawn .
Jiem ma naqbilx ma hut undersize izda mhux ser inhalat bnidem qatt ma qabad cerna u  qabad wahda ta 1kg ma persun li taf fej ghanda tbigha u taghmel herba mill fliles ghalekk ghandu ikun hemm pini ghal dawn retorants u postijiet li jixtru hut undersized.

Meta restorant ma jimxix ma regoli ta sanita x jigrilu baghira ?  Wink

Jien nejd haga wahda li hafna nies il gost taghhom igergru u ma jaghmlu xejn dejjem jistennew l inizjativa ta xi hadd iehor biex tibda xi haga!! imbad meta  tohrog xi ligi li tkun tmiss id delizju taghhom kullhadd joqmos u jibda jgerger kontra il gvern u l awtoritajiet!!!

Vera li go dan il -pajjiz iebsa biex issier xi haga imma b daqsek m ghandinx nieqfu niggieldu ghal xi haga li nemnu fija  Wink

Logged

Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #7 on: July 06, 2012, 13:55:43 CET »

Issa suppost ghandhom dinghi il-Fisheries......
X qed jaghmlu bih???
Mela Fit-Tonn biss mohhom dawn??
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
ggantno1
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 239« Reply #8 on: July 06, 2012, 14:04:31 CET »

hehe  naf king imma ma naqtawx qalbna guys nibqaw nitamaw ux li jinbidlu l affarijiet
Logged

Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #9 on: July 07, 2012, 06:24:46 CET »

Din bhal tal-windfarms fuq is-sikka l-bajda...
Meta hemm mhux suppost isisr storbju minhabba speci ta ghasafar li jbejtu biss fl-ahrax tal-mellieha..
Hemm ligi illi suppost ma jsirx storbju min dghajjes, etc huma u ghaddejjin min quddiem l-ahrax.
Imbghad ser naghmlu i-turbini, super silent imma ta' se naghmluhom.....

U lele

Nahseb imbghad lill-ghasafar il-housing ser isibilhom post alternattiv fejn jghixu.
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
ggantno1
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 239« Reply #10 on: July 07, 2012, 14:12:21 CET »

Ghalekk ghandek isemma lehnek dwar dak li hu ingust!!  Wink ma jfissirx li ghax titkellem ser jitrangaw l affarijiet izda jekk tiehu ezempju mill progett ta hondoq saret petition dwar dan u gibdet l attenzjoni ta certu nies dwar dak il- progett !!!! Jien ma nafx ghalfejn hafna  jibzu isemmu lehinhom dwar dak li ma jhossux li hu gust  . ma jfissirx li ghax titkellem ser tieghu ragun imma ghalinqas tiprova u mhux ingergru biss!!!
Logged

Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #11 on: July 07, 2012, 14:29:09 CET »

ggantno1,int ghandek ragun ghax lili ma taghfniex.jien mhux wiehed li ngorr u nistahba.emminni jekk joghgbok.zmien twil ilu kont tlabt lil membri ta dan il-grupp biex ninghaqdu ghax gejjien zmienijiet koroh fuqna.ma rrisponda hadd hlief xi tnejn biex idahqu.issa ghalija "fuck it}!min ghandu l-guts jghamel li jried {bhali} jimxi,min ma ghandux joqghod f'kantuniera nokrob! goodluck.
Logged
ggantno1
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 239« Reply #12 on: July 07, 2012, 14:44:02 CET »

Natik ragun fuq li gralek ghax bhal ma dejjem nghid hafna nies tajbin biex jikumentaw biss imma ma jfissirx li ghax darba ghamlulek hekk ghandek tiqaf tigiled ghal dak li temmen fih siehbi
Logged

Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #13 on: July 07, 2012, 15:00:41 CET »

jekk int lest tiggieled,allura niltaqghu.mhux biex niggieldu flimkien tafs lolololol.u nispjegalek certu affarijiet.nimxu min hemm jekk trid.jekk trid niehdu flixkun birra it-tnejn filghaxija tajjeb.jista jigi min irid wkoll.nitkellmu u nisimghu.
Logged
ggantno1
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 239« Reply #14 on: July 07, 2012, 15:08:37 CET »

Jien ghalija tajjeb il gurnata naqa problema  ghax dan ix xaghar ghandi naqa impenji imma ma jimpurtax gurnata ohra nsiebu zgur ta.  isa nibatlek PM
Logged

Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[October 04, 2023, 10:18:23 CET]

[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM