Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2 3 ... 6
  Print  
Author Topic: UPDATE.  (Read 46998 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« on: June 30, 2014, 19:51:04 CET »

Ghaddiet sena min mindu il-malta fishing forum hatar rapprezentat fuq il-board tal-fisheries,u min dakinhar ma smajna xejn,hemm xi update,vis-a-vis ir-regolamenti l-godda?
Qieghda ssir xi konsultazzjoni mal membri tal-Malta Fishing Forum rigward dan il-punt?
Logged
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #1 on: July 01, 2014, 10:53:48 CET »

Sewwa qed tghid Caldaland, qatt ma smajna xejn, la dwar konsultazzjoni u wisq u wisq aktar dwar regolamenti godda.  Nahseb li ghandi dritt inkun naf x'qed jigri.
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #2 on: July 01, 2014, 11:12:28 CET »

Sewwa qed tghid Caldaland, qatt ma smajna xejn, la dwar konsultazzjoni u wisq u wisq aktar dwar regolamenti godda.  Nahseb li ghandi dritt inkun naf x'qed jigri.

Nappogja l Caldaland u lil ganni, nhoss li nistghu ninghataw update u informazzjoni adekwata.
Logged

Good season so far.....
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #3 on: July 02, 2014, 05:55:24 CET »

Kieku inkunu nafu x ligijit qedin jigu proponuti inkunu f pozizjoni ahjar biex kulhadd jaghti l opinjoni tieghu biex dawn ma jafetwawnix hafna hazin. minn hafna ideat forsi ikun hemm xi ftit li ikunu tajbin ghalina.
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #4 on: July 02, 2014, 09:28:32 CET »

Ma nahsibx li huwa 'fair comment' li tghidu li qatt ma hadtu update.  Jien constantament tajthom update hawn fuq l-items kollha li jigu diskussi fil 'board tas-sajd' li ghandhom impatt fuq recreational fishing.  Miniex ser noqod nghati rendikont hawn, pero jekk idduru l-posts tieghi, taraw l-updates kollha.  Nerga nghid, ma kienx 'fair comment minghadkom li ktibtu hawn li mhux qed tiehdu update fuq l-items li qed jigu diskussi.  Regward il-ligijiet il-godda, ma gie diskuss xejn, ghax kull darba li qed nitolbu li tigi diskussa bhala item fl-agenda, qed tigi posposta.  Pero, fuq il-sajd ghat tonn mis-sajjieda rekreazzjonali, kont il-hin kollu intikhom update.  Nerga nghid, u qed nghid specifikament ghal dawk il-membri li ghogobhom jiktbu hawn, ma kienx fair comment, u ma stennejtx certu kummenti. 
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #5 on: July 02, 2014, 09:37:26 CET »

Kieku inkunu nafu x ligijit qedin jigu proponuti inkunu f pozizjoni ahjar biex kulhadd jaghti l opinjoni tieghu biex dawn ma jafetwawnix hafna hazin. minn hafna ideat forsi ikun hemm xi ftit li ikunu tajbin ghalina.

Mark, dak li qed jigi propost, ilu fuq il-forum available ghal qari iktar minn 18 il-xahar.  Kont jien l-ewwel wiehed li gbidt l-attenzjoni ta kullhadd li kien hemm klawsoli limhux accetabli.  Bizzejjed taghmel search fuq il-forum u issib diskussjoni shiha fuq il-proposti li gew ipprezzentati. 
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #6 on: July 02, 2014, 09:45:42 CET »

Opps Jew Jien qbizt xi qabda posts Jew xi haga ohra.  Joe fejn huma dawn il posts li avzajtna bijghhom. Jekk kin tat tonn.....Konna nafuu wara li harget igifieri ma stajniex nissugerixxi xi haga. Dak li jkun lest insiru nafu bih anki mill fisheries.
Mort lura ftit u sibt post tieghek fejn semmejt li regolamenti ma humiex xi haga barra minn ghawn u li ma tantx jaffetwawna.....mela diga hemm xi haga? Imma Ahna ma nafux x'inhuma. Suppost hemm il forum ghax it tabib qadd ma iddiskuta mad dilettant, Issa ha nispiccaw listess??
Konna issugerejna li issir laqgha mal membri tal forum, wara sengha ma intqajna qatt.
Tithux Ghalik, ma hemx ghalfejn, meta tkun f'posizzjoni trid toqod ghal kritika. Jekk tkun distruttiva hazin, imma meta tkun gusta allura trid toghod 10.
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #7 on: July 02, 2014, 09:48:09 CET »

Ha Nerga immur infittex, pero nahseb jekk ikun hemm post fejn hemm dawn l'update kolla flimkien. Fejn wiehed ma jistax jikkumenta imma jaqraghhom biss, ikun ahjar. Ghax mhux tajjeb trid toghod idur mal forum biex issib xi haga.
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #8 on: July 02, 2014, 10:06:28 CET »

Ic-cuccata hi li kullhadd irrid kollox pronto.  Taghmel search fil forum, issib pataflun ta diskussjonijiet li kollha huma relatati.  Dik hi ir-realta.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #9 on: July 02, 2014, 10:23:21 CET »

Ghamilt search malajr malajr ha nara jekk dak li qed tghidu intom, specjalment Granitu u gianni, hux minnu.  B'dispjacir nghid li jew ghandkom dak li jien nghidlu 'selective memory' jew qed tkunu economical with the truth, jew it tejn, jew hemm xi malizja fin nofs.  Ghax sibt diskussjonijiet fejn intom it tnejn ipparteccipajtu sew, u jien hadt nota ta dak kollu li issugerejtu, u dawn gew diskussi fil-board.
Mhux sew tigu hawn u titfaw posts malizjuzi.
X'agenda ghandkom mela?
Caldaland nifhima, ghax dak dejjem ghaddej...u l-emmozjonijiet u l-entuzjazmu jahkmuh sew, li xi kultant jitlef il-kontroll assolut...Mark, ammetta hu stess li jiddejjaq iffittex.  Imma intom, specjalment ganni, meta taf inti stess kemm ghaddew posts bejnitna, sa hadt is-suggerimenti tieghek...u tigi hwan titfa dawk il-posts hekk!.....mela ghandek xi mottiv iehor jew?
Wara kollox, dawn il-laqghat nattendijom mill-leave tieghi, mill-hin privat tieghi, u spejjezz tieghi, ghax wara kollox, jien ma nahdimx mal-gvern....u bhala membru tal board, ma tiehu xejn, ghajr paroli fil vojt minn nies li mohhom biss biex ikissru, u izzekzku kontra dak u l-iehor
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #10 on: July 02, 2014, 10:35:12 CET »

Kieku inkunu nafu x ligijit qedin jigu proponuti inkunu f pozizjoni ahjar biex kulhadd jaghti l opinjoni tieghu biex dawn ma jafetwawnix hafna hazin. minn hafna ideat forsi ikun hemm xi ftit li ikunu tajbin ghalina.

Mark, dak li qed jigi propost, ilu fuq il-forum available ghal qari iktar minn 18 il-xahar.  Kont jien l-ewwel wiehed li gbidt l-attenzjoni ta kullhadd li kien hemm klawsoli limhux accetabli.  Bizzejjed taghmel search fuq il-forum u issib diskussjoni shiha fuq il-proposti li gew ipprezzentati. 

Ic-cuccata hi li kullhadd irrid kollox pronto.  Taghmel search fil forum, issib pataflun ta diskussjonijiet li kollha huma relatati.  Dik hi ir-realta.

Ghamilt search malajr malajr ha nara jekk dak li qed tghidu intom, specjalment Granitu u gianni, hux minnu.  B'dispjacir nghid li jew ghandkom dak li jien nghidlu 'selective memory' jew qed tkunu economical with the truth, jew it tejn, jew hemm xi malizja fin nofs.  Ghax sibt diskussjonijiet fejn intom it tnejn ipparteccipajtu sew, u jien hadt nota ta dak kollu li issugerejtu, u dawn gew diskussi fil-board.
Mhux sew tigu hawn u titfaw posts malizjuzi.
X'agenda ghandkom mela?
Caldaland nifhima, ghax dak dejjem ghaddej...u l-emmozjonijiet u l-entuzjazmu jahkmuh sew, li xi kultant jitlef il-kontroll assolut...Mark, ammetta hu stess li jiddejjaq iffittex.  Imma intom, specjalment ganni, meta taf inti stess kemm ghaddew posts bejnitna, sa hadt is-suggerimenti tieghek...u tigi hwan titfa dawk il-posts hekk!.....mela ghandek xi mottiv iehor jew?
Wara kollox, dawn il-laqghat nattendijom mill-leave tieghi, mill-hin privat tieghi, u spejjezz tieghi, ghax wara kollox, jien ma nahdimx mal-gvern....u bhala membru tal board, ma tiehu xejn, ghajr paroli fil vojt minn nies li mohhom biss biex ikissru, u izzekzku kontra dak u l-iehor

Gaffer, jien bniedem li qabel ppostjajt ccekjajt u mis searches li ghamilt dawn huma l ahhar updates utilissimi li saru fuq regoli (mhux regoli tat tonn). Naf x diskussjonijiet saru pero ikkoregini jekk jin zbaljat jew nsejt xi haga.

http://maltafishingforum.com/talk/index.php/topic,4638.315.html

http://maltafishingforum.com/talk/index.php/topic,4689.msg50917/topicseen.html#new

Gaffer update tlabt bl edukazzjoni kollha - m hemm l ebda malizzja - tista ez tghidli ma sarux updates ohra, xejn iktar u xejn inqas.

Issa naqa matematika semplici, ghaddew kwazi sena u nofs, in the process inbidel gvern u nhatru nies godda fuq l board, kif dejjem jigri f dal kazijiet.

Billi nitolobu update fuq dawn r regoli wara sena u nofs, ma nahsibx li sar xi haga hazina jew ghax ma rridux nfittxu. Sena u nofs hu hafna zmien gaffer.

Igifieri f dan iz-zmien ma saret l-ebda laqgha ohra Joe?

Logged

Good season so far.....
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #11 on: July 02, 2014, 10:41:10 CET »

Saru diveri laqghat tal board.  Dak li kien propost huwa dak li gie sanctioned mill federation u l-MFF.  Hemm proposta tas sajjieda professjonali ghal bag limits fuq certu tipi ta hut, bhal ma hemm proposti minn naha taghna fuq tfih ta pariti.  Pero, din l-item qed tkun prezenti dejjem fuq l-agenda, imma mhux qed tigi diskussa minhabba li tigi posposta ghal laqgha ohra. 
Dak kollox, kieku kien hemm update, kont nigi hawn, u nghidilkom, bhal ma zammetkom infumati fuq tat tonn.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #12 on: July 02, 2014, 10:42:38 CET »

Opps Jew Jien qbizt xi qabda posts Jew xi haga ohra.  Joe fejn huma dawn il posts li avzajtna bijghhom. Jekk kin tat tonn.....Konna nafuu wara li harget igifieri ma stajniex nissugerixxi xi haga. Dak li jkun lest insiru nafu bih anki mill fisheries.
Mort lura ftit u sibt post tieghek fejn semmejt li regolamenti ma humiex xi haga barra minn ghawn u li ma tantx jaffetwawna.....mela diga hemm xi haga? Imma Ahna ma nafux x'inhuma. Suppost hemm il forum ghax it tabib qadd ma iddiskuta mad dilettant, Issa ha nispiccaw listess??
Konna issugerejna li issir laqgha mal membri tal forum, wara sengha ma intqajna qatt.
Tithux Ghalik, ma hemx ghalfejn, meta tkun f'posizzjoni trid toqod ghal kritika. Jekk tkun distruttiva hazin, imma meta tkun gusta allura trid toghod 10.

Ton organiza il-laqgha, u jien nghati rendikont ta dak kollu li hemm relevanti ghal kullhadd.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #13 on: July 02, 2014, 10:46:54 CET »

Ok grazzi.
Logged

Good season so far.....
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #14 on: July 02, 2014, 10:47:07 CET »

Ili nghid imma, f'diversi posts relatati, li xejn ghadu ma gie diskuss.  Minn attenda il laqgha generali tal-Federation, nahseb ha update ukoll, li ghadu kollox kif kien, ghax ma gara xejn ghadu.  Tridu tiftakru minn xiex ghadda id-dipartiment dan l-ahhar, li ovjament tefu id-diskussjoni fil-genb
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Pages: [1] 2 3 ... 6
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[October 04, 2023, 10:18:23 CET]

[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM