Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2 3 ... 8
  Print  
Author Topic: tuna 2015  (Read 60141 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
trampas
MFF

Offline Offline

Posts: 1


« on: March 12, 2015, 07:28:02 CET »

someone now about tuna permit 2015?
Logged
bonell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 88


« Reply #1 on: March 14, 2015, 16:15:05 CET »

Kont se nikteb l istess haga.. xi kwiet din issena fuq is suggett!
Logged

O        O
     o        o
}<>    }<>
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #2 on: March 14, 2015, 18:43:50 CET »

Applikazzjonijiet għas-Sajd Rikreazzjonali tat-Tonn

Id-Dipartiment tas-Sajd u Akwakultura jgħarraf li se jkunu qegħdin jiġu aċċettati applikazzjonijiet minn persuni interessati li huma sidien ta’ bastimenti rikreazzjonali reġistrati taħt id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali, u li huma interessati li jipparteċipaw fl-istaġun għas-sajd rikreattiv għat-tonn li se jkun mit-Tlieta, 16 ta Ġunju, 2015, sal-Erbgħa, 14 ta’ Ottubru, 2015.

L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru minn dawn l-indirizzi li ġejjin:

Dipartiment tas-Sajd u Akkwakultura Għammieri
Triq l-Ingiered,
Il-Marsa MRS 3303
Attenzjoni: Is-Sa Lucienne Cassar

jew

Uffiċċju tas-Sajd
L-Imġarr,
Għawdex
Attenzjoni: Is-Sur Mario Tabone

L-applikazzjonijiet, flimkien mad-dokumentazzjoni meħtieġa għandha tintbagħat fl-istess indirizzi, mit-Tnejn, 23 ta’ Marzu, 2015, sat-Tnejn, 6 ta’ April, 2015, bejn it-8.00 a.m. u nofsinhar, mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Dritt amministrattiv ta’ €20 pagabbli BISS permezz ta’ ċekk lid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura huwa applikabbli mal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni.

Applikazzjonijiet li jintbagħtu tard ma jiġux ikkunsidrati.

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb mid-Dipartiment tasSajd u Akwakultura fuq telefon 2292 1111, jew bl-email fuq (infofisheries.msdec@gov.mt).

It-13 ta’ Marzu, 2015
Logged

I'd rather be fishing.....
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #3 on: March 14, 2015, 18:44:14 CET »

Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna

The Department of Fisheries and Aquaculture notifies that it will be receiving applications from interested persons having a vessel registered for recreational fishing under national provisions, and who are interested to participate in the recreational fishing of bluefin tuna season which is set from Tuesday, 16th June, 2015, to Wednesday, 14th October, 2015.

Applications may be collected at the following addresses:

Department of Fisheries and Aquaculture Għammieri
Triq l-Ingiered,
Marsa MRS 3303
Attention: Ms Lucienne Cassar

or

Fisheries Office
Imġarr,
Gozo
Attention: Mr Mario Tabone

Applications together with the supporting documentation are to be submitted to the same addresses from Monday, 23rd March, 2015, to Monday, 6th April, 2015, from 8.00 a.m. to noon, Monday to Friday.

An administrative fee of €20 payable by cheque ONLY to the Department of Fisheries and Aquaculture is applicable on submission of the application.

Late applications will not be considered.

For further information, please contact the Department of Fisheries and Aquaculture on telephone 2292 1111, or by sending an email to (infofisheries.msdec@gov.mt).


13th March, 2015
Logged

I'd rather be fishing.....
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #4 on: March 14, 2015, 18:44:40 CET »

http://federazzjoni.webs.com/
Logged

I'd rather be fishing.....
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #5 on: March 14, 2015, 18:46:36 CET »

dejjem inzidu xi haga .... issa Eur20...... vera ahjar ma nikkummentax!
Logged

I'd rather be fishing.....
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #6 on: March 14, 2015, 20:37:09 CET »

mela il kaccaturi kien nehhilhom l flus li kienu ihalsu biex japlikaw  al kacca fir rebbiegha u lilna zidilna l flus biex forsi tohrog darba jew

darbtejn ax forsi ma tantx ikollok cans jew ikun r rih u irridu inhalsu 20 euro.

Forsi thallas xi haga ax iridu jiehdu x xol u karta fuq xiex ikun iprintjat l permess nifhima imma ma nahsibx li dawn jiswew 20 euro fuq kull

aplikant specjalment meta dawn ikunu qed jahdmhom fil hin tax xol taghhom
Logged
jeremy
Active User
***
Offline Offline

Posts: 27


« Reply #7 on: March 15, 2015, 08:56:39 CET »

mela il kaccaturi kien nehhilhom l flus li kienu ihalsu biex japlikaw  al kacca fir rebbiegha u lilna zidilna l flus biex forsi tohrog darba jew

darbtejn ax forsi ma tantx ikollok cans jew ikun r rih u irridu inhalsu 20 euro.

Forsi thallas xi haga ax iridu jiehdu x xol u karta fuq xiex ikun iprintjat l permess nifhima imma ma nahsibx li dawn jiswew 20 euro fuq kull

aplikant specjalment meta dawn ikunu qed jahdmhom fil hin tax xol taghhom

il kaccaturi ghamlu zmien kienu ihalsu 50 euro biex johorgu ghal hmistax. L istagun tat tonn hu itwal u mhemx hinijiet. Mhux ahjar thallas 20 euro milli ma nohrogu xejn
Logged

Fish to live and live to fish
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #8 on: March 15, 2015, 11:32:18 CET »

Dak huwa l punt kienu ihalsu qabel imbad nehewilhom u ma baqawx ihalsu.  U ahna ma konniex inhalsu u issa ha ikolna inhalsu. Allura la ghalijhom kien tajjeb li ma jibqawx ihalsu ghalfejn ghalina mhux tajjeb li ma nibqawx ma inahlsux.

Min huwa S registered jiccekja mal fisheries jekk jistax japlika ghal dan l permess
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #9 on: March 15, 2015, 11:38:01 CET »

Huma biss dawk oi huma S, MFC u valletta biss li jistaw japplikaw ghal licenzja.  MFB u MFA ma jistaw japlikkaw.  Din il licenzja ghal recreational fishing biss.  Jien ikkumentajt fuq FB, mhux ghal €20, imma ghal punt.  Illum €20, ghada kemm ser tkun?....anki is sajd dar ghas sinjuri issa!
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Clayton
Active User
***
Offline Offline

Posts: 10


« Reply #10 on: March 15, 2015, 17:48:33 CET »

Busumark ghal info tieghek il kaccaturi din is-sena hallasna 20 euro ta ktieb daqs kartira u da kollu biex tohrog u forsi f sena tiekol 3 darbiet jekk taqad kollox u mhux ha taqbad xi 60kg tonnu u taghmel xitwa tiekol minnu. U jien personali li il-permess ghamlu 100 euro ukoll kont inhalsu ghax mur zomm it 20 euro u mur ghat tonn.

U ghoqodu attenti ghax il kacca b dawn l affarijiet bdejna u spiccajna b referendum. Fuq mera ta dinja ohra semmija Emmy Farrugia li l ewwel qtajna il kacca u l-insib mid dwejjra u issa jmiss is sajd.
Logged
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #11 on: March 15, 2015, 18:33:18 CET »

mela il kaccaturi kien nehhilhom l flus li kienu ihalsu biex japlikaw  al kacca fir rebbiegha u lilna zidilna l flus biex forsi tohrog darba jew

darbtejn ax forsi ma tantx ikollok cans jew ikun r rih u irridu inhalsu 20 euro.

Forsi thallas xi haga ax iridu jiehdu x xol u karta fuq xiex ikun iprintjat l permess nifhima imma ma nahsibx li dawn jiswew 20 euro fuq kull

aplikant specjalment meta dawn ikunu qed jahdmhom fil hin tax xol taghhom

il kaccaturi ghamlu zmien kienu ihalsu 50 euro biex johorgu ghal hmistax. L istagun tat tonn hu itwal u mhemx hinijiet. Mhux ahjar thallas 20 euro milli ma nohrogu xejn

skuzani jek se nikwota lijlek pero ala titkelmu "ahjar milli ma nohorgu xejn"??

dan hu sajd al tonn b kull kontrol possibli, b lista ta xi 2 faccati regolamenti u mhux al skop ta bejh. hem xi hadt jista jati raguni ala hemm dan il hlas. jien personali kont wiehed li stinkajt hafna biex hawn malta nkunu nistaw naqbduh bil harpoon, u ma kinx f mohhi li nowm alieh qabel Awissu. Aplikajt alieh bhal snin ohra u ma ilhaqtc qas mort darba, dan aliex it tonn jkun adu f iktar fond. Alluwra ghandna ala nhalsu al permess meta jien qas uzajtu jew jista jati il kas li se nerga ma nuzahx??? Mhux al punt ta flus, imma al punt li issa bdejna b 20e u daqt jibdew dehlin wahda wara l ohra.

Kultant nigi f dubju jekk il kliem li bdew isemmu il kaccaturi u r referendum hux se jmiss kull min jmiss mal bahar ukoll
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #12 on: March 15, 2015, 19:31:24 CET »

Jien hekk inhoss, u din hija purament l-opinjoni tieghi.  Tas-SHout huma estremisti, ma jinterressahomx il kacca fir rebbieha, jew access ghal kampanja maltija.  Li jinterresshom hu li tghaddi tahhom, li jwaqfu l-kacca darba ghal dejjem.  S'hemmekk, mhux affarija, ghax jien miniex kaccatur.  Pero, meta nara li l-istess nies li qed imexxu l-kampanja ta SHout huma ukoll membri fi gruppi li jopponu is sajd, u uhud minnhom kitbu hawn ukoll, hemmekk hbieb, jinteressani.
Ceru nies li ssemmew f'dan it thread, ghandom intessessi ulterjuri, u mhux is sajd bil harpoon, u jive iehor.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 854


« Reply #13 on: March 15, 2015, 21:06:21 CET »

Kultant nigi f dubju jekk il kliem li bdew isemmu il kaccaturi u r referendum hux se jmiss kull min jmiss mal bahar ukoll

Emic nista nassigurak li hekk se jigri jekk ir-referendum jghaddi favur is-SHout. Illum il-kaccaturi, ghada is-sajjieda, u wara ghada xi delizzju iehor. Fi kliem Arnold Cassola u Carmel Cacopardo tal-AD, "dan huwa biss bidu ta' aktar 'il quddiem" (xi haga f'dan is-sens kien li qalu, ma niftakarx is-sentenza ezatta).

Gaffer, jekk lilek ma jinteressakx, lili iva bhala kaccatur. Ma tridx tirraguna fejn jaqbel lilek biss. Jekk nitniggzu ahna l-kaccaturi llum, titniggez ghada int (u jien) bhala sajjieda dilettanti.
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #14 on: March 16, 2015, 06:28:33 CET »

Clayton kull minn ghandu dajsa ga ihallas l licenzja ta kull sena igiefieri dan l pagament huwa apparti,

 Jista xi hadd jispjega jekk wiehed jistax jistad b qasba jew xlief fuq l idejn b harira 1 mm u kavall ikunx qed jikser l ligi jew le u ma ikollux dan l permess. jekk jigu fuqek jistaw iharkuk u jajdulek qied tistad at tonn. Mela l kavall ghandu miktub fuq ' for tuna only '. Sa fejn naf jien jista imissek tonn u terga titilqu li ma tistax huwa li jekk ma ikollokx dan l permess ma tistax izommu
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 8
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[October 04, 2023, 10:18:23 CET]

[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM