Lowrance Nautic Insight

Started by malvizzu, April 05, 2015, 12:11:11 CET

Previous topic - Next topic

malvizzu

Ghandi l-hsieb li nixtri Lowrance GPS / Fishfinder iehor mill-Amerka. Fuqu hemm miktub li huwa Nautic Insight. Inkun nista' nuzah fl-ibhra taghna jew ikun illokjat ghall-Amerka? Jien irrid nuzah biss bhala GPS u l-iehor li xtrajt minn hawn nuzah bhala fishfinder.
Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP

busumark

icekja minn malta ax ma nafx kemm ikun hemm differenza fil prezz meta izid s shipping u d dazju u l vat

malvizzu

Jien wiehed 2nd hand kont se nixtri u Gen 1. Minn Malta gholjien wisq godda
Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP

baghira

jien se nixtri wiehed garmin..... Jaqbillek min hawn... ghax anke mill italia ghola... ahseb u ara mill amerika... barra min hekk normali ikun pre loaded with american maps.....
Jien kieku ma nabbuzax.....
U what about warranty?
U min kullimkien gholjin godda malvizz...
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

baghira

U jekk tigi bzonn tirxtrilu mappa man trid 290 euro il mappa il gdida it tajba tal lowrance... jekk dejjem taqbel..
allura worth it tixtri gen 1 u mappa kwazi 300 ohra???
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

baghira

ma nafx jekk tistax titfaghlu map ohra fuq sd card? ghax dak pre-loaded with maps ghalhekk jismu hekk... dawk hekk jorogu lamerika..... anke ditti ohra... qas il model number ma jkun l istess.
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

malvizzu

Iva naf. Il-hsieb tieghi kien li naghmel kopja tal-mappa tieghi jekk inkun nista'. Jekk le nuza tieghi bil-mappa bhala GPS u l-iehor fish finder. Qed nikkalkula li jigini xi 250 euro. Xtaqtu Lowrance peress li diga ghandi wiehed u kont inqabbadhom flimkien
Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP

The_Gaffer

Insija li tista taghmel kopja tal mappa tieghek.  Ezatt kif tipprova, tithassarlek il mappa. 
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

EmicMalta

Mhux daqsek facli daqs kemm qed tahseb.

Ghandek 3 problemi, l ewwel haga 99% mhux kompatibli mal gps li ghandek u biex tqabbadom flimkien trid network system li mhux bxejn.

It tieni il Lowrace ghandom 2 tipi ta Hds, 1 al amerka u iehor an naha taghna. Jekk tiprova tixel dan ta l amerka, joqod jdoqq u jtellla msg, li probabilment nahseb li ghanke is setting tas satelliti ma jkunux accurate ma dan li ghandek int. difficli nispjegahha din il haga pero aktarx hemm qeda.

It tielet, int b dak il prezz se tixtri head unit wahida, minajr transducer, alluwra ahjar tara Caruana andux xi haga, tajba u bil garanzija. Jien serviz eccelenti hadt mpin ghandom rigward il garanzija.

Jien nissugerixxi thalli li ghandek tuzah F/F u tara issibx wiehed touch 7 u tuzah bhala gps. Jekk jkun jiehu il F/F mijaw tant ahjar, imma wiehed irid jara kemm se jixtieq jonfoq.
Li taghmel kopja tal mappa, insijha.

baghira

#9
insa malvizzu..... mhux worth....
u kopja!! :-) heqq mela tajjeb kieku daqshekk facli..
ahjar issib wiehed min hawn,,, u bhal ma qalulek, jekk ikollu mudell antik, ikunu jridu jehilsu minnu man, u jkun prezz tajjeb.... illum l-antik ma tantx iffitxuh
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

malvizzu

Grazzi guys. Ma kontx naf li daqshekk kumplikata l-affari :) Ma xtaqtx nonfoq hafna ghax jien ftit nohrog u ma tigix worth it ghalija nonfoq dawk il-flus kollha. Grazzi tal-pariri.
Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP