lizz fil port ta l imgarr ghawdex

Started by spiru, September 07, 2008, 19:14:14 CET

Previous topic - Next topic

spiru

dal weekend kont ghawdex u mal breakwater kien mimli lizzijiet sbieh.waqt li kien qed jidlam intfajt nispinnja b diversi lures imma ta xejn.lanqas jati kas il lure.l ghada irmajtlu b azzar irqieq u sannartlu pagella zghira hajja u xorta ma missx.mhux soltu jaghmel hekk il lizz ghax bid daghjsa inwahhluh facilment.ghaliex tahsbu li ma riedx imiss lanqas il haj?u lizzijiet kien hemm hafna mhux wiehed
fastfisher 17....yamaha 100detl

EmicMalta

Spiru, nimagina li kif rajt il lizzijiet rajt ukoll il hut l iehor bhal xilep, kahli, muletti u voparella.

Tahseb li se jmis meta andu dik il manganza kollha il gurnata kollha?

spiru

iva veru kien hemm min kollox imma nghid jien mhux dejjem isib x jiekol?u xorta imissek generalment.lanqas bil haj ma ried jaf.u haga ohra dak inhar meta kienu ghadhom xi l 5pm kont qed nistad bir running ledger u jien u tiela b pagell missitni huta kbira u domt hafna nissara mahha qatt ma missitni huta kbira hekk ma l art li ma stajt nejjija b xejn u anke telat tfawwar fil wicc.fl ahhar helset u ntella l pagella u lanqas gidma ma kalla.igifieri l kbira belata shiha u wara qalata.ma nafx x kienet imma lizz zgur li le ax kieke xlief 16 kienet jaqtaw.tghid xi accola jew spnotta ?ma nafx.naf li gieli qbadt sargi kbar b dis sistema imma is sahha li kellha dil huta ma hemmx paragun
fastfisher 17....yamaha 100detl

Diplodus Sargus

Nahseb li kieku kienet accola u messitek fuq is 0.16 kif qed tghid int mhux kienet taqta. Milhux grali hekk bil lejl jien. Kont qed ic cirkewwa kienu saru xi 2.00 ta fil ghodu kont bil mitlaq ghal xi sargu armat 0.20. Kienet qed tmisni il vopi irqiqa ma tajtx kasa. F hin minnhom il vopi telqet ma baqetx tmiss. f daqqa wahda mesitni huta ma nafx x kienet imma li ma kellix il qasba taht sieqi kienet tiehodili il bahar zgur bil gibda li tatni. Kif regqt messitni gbidt il fuq u lanqas ikkalkulatu ix xlief ma sibt xejn!! Btw giri ta hut l hawn u l hemm ma kienx hemm fil wicc.....alla biss jaf x kienet.
Sargu imperjali