Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: cityfish on May 27, 2010, 15:42:37 CETTitle: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: cityfish on May 27, 2010, 15:42:37 CET
Relocation of LPG depot approved

 

The Liquefied Petroleum Gas depot is to be relocated to a disused quarry following the a decision by the board of hte Malta Environment and Planning Authority to grant a planning permit.

For years, the depot has been situated in the immediate vicinity of a residential area known as il-Qajjenza in the northern periphery of Birzebbuga.

The new gas depot, which will be situated in an area known as ix-Xoqqiet, adjacent to the Malta Freeport Terminal, will consist of cylindrical storage vessels, an administration block, a bottling plant, a distribution depot and a pipeline connecting the LPG bulk storage facility with the loading facility to and from the Oil Tanking depot.

This new pipeline facility will eliminate the current practice and inconvenience of large marine vessels entering Birzebbuga Bay carrying imported gas.

Mepa imposed a bank guarantee of €500,000 to ensure that the operation at Qajjenza will not only be transferred and terminated but all existing equipment gets dismantled. An environmental permit for the operation of the new depot is being processed by Mepa's Environment Protection Directorate.

During the meeting the Birzebbuga Council gave its support to this application and welcomed this positive decision.

The board also approved an outline application for the restoration and rehabilitation of the former Blackley Bakery, Kington House and Workers' Dwellings in Pieta.

It agreed in principle that restoration and internal reversible works will be permitted within Blackey’s Bakery and Kington House, while part of Workers' Dwellings can be demolished for the construction of apartments and garages.

No additional floors will be permitted on top of Blackey’s Bakery and Kington House.


Probabli daqshekk se jkollna access!


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: TaKinu on May 27, 2010, 20:34:51 CET
Xi dwejjaq qabatni siehbi!  kont ilni nistenna li ghad tigi ahbar hekk! gawdejtu sa minn tfuliti hemm...issa bhal postijiet ohra jsir memorja! Kemm kienet isbah gziritna 40/50 sena ilu


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: rammx on May 27, 2010, 23:09:22 CET
viva l "progress!!!" :(


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: fishfinder on May 28, 2010, 04:29:22 CET
WAHDA AHJAR MIN L-OHRA F'DAN IL-PAJJIZ  >:(


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: baghira on May 28, 2010, 08:07:09 CET
Heqq mhux hekk kien mistenni.
Ilna naraw operazzjonijiet ta twaqqih hemm hux.
Veru hasra imma ma hemmx x'taghmel, mu gibek tkun residenti il qajjenza ehh xi tghid....
Ma nistghux immaqdru biss huxx, irridu nsibu risposti..


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: ggantno1 on May 28, 2010, 09:57:56 CET
Il qajjenza xkien hemm l ewwel l impjant tal gas jew ir residenti baghira?


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: clutch_kick on May 28, 2010, 10:03:36 CET
l'impjant tall-gass ma kienx daqshekk problema. Issa gej impjant biex jistivaw iz-zejt iehor hemm. Il-port ta` Marsaxlokk gie stupprat ghall-kollox.


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: baghira on May 28, 2010, 11:30:24 CET
Dak x'ghandu x'jaqsam ggantno1?
Dik risposta antika, issa hemm bzonn li tinbidel...
Tehdunix hazin ghax jien ma naqbilx ma 99% ta dak li jsir, izda fuq din ma narax li hemm xi nghidu.


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: ggantno1 on May 28, 2010, 11:59:21 CET
JIEN MA NAQBILX MIJAK BAGHIRA U GHANDU HAFNA X'JAQSAM ! MELA HEKK SEW L-EWWEL IMMORU NOQODU HEMM U NIGU NAQU U NQUMU MIL-IMPJANT !! FORSI MA TAFX INT TAKWISTA POST FEJN L-BAHAR B'DAQXEJN INQAS MINHABBA L-PERIKLU TAL-GAS UX   UMBAD WARA JICAQALQILNA LI HU PERIKOLUZ !!!

JIEN MHUX QED NGHID HEKK MINHABA DIN IL- BICCA TA' WIED IX-XOQQA BISS IMMA GHAL HAFNA AFFARIJIET OHRA.

SIEHBI GHANDU RAZZETT LI JIEN KEMM ILI HAJ NIFTAKRU HEMMU MADWARU HLIEF HDURA U RABA MA KIENX HEMM. ISSA DAWN L-AHHAR 10 YEARS IL-PROGRESS GHAMEL TIEGHU U MADWARU TELGHA KOLLU BINI.
 X'GARA L BINI TELGHA EZATT MA RAZETT U MIN MAR JOQGHOD HEMM ISSA BEDA JICAQLAQLU LI HEMM L-IRWEJJAH U JISTAGHA JKUN HEMM IL-GRIDEN HU AFFARIJIET MIN DAWN BHAL DAK LI QALLU IR-RAZZET MHUX DEJJEM HEMM KIEN U META MAR JARA IL-POST MA KIENX EM RWEJJAH UX

AFFARIJIET BHAL DAWN HUMA LI JDEJQUNI JIEN ARA KIEKU L IMPJANT TELGHA WARA NGHID GHANDOM RAGUN IMMA MA NAHSIBX LI DAN HUWA L KAS.


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: The_Gaffer on May 28, 2010, 12:16:46 CET
L-impjant tal-gass kien hemm qabel ma telgha l-bini.  Minn xtara l-art jew post il-qajjenza kien jaf b'dawn l-affarijiet.  Jien nara li kif ghadda iz-zmien, u rranka l-progress, l-impjant sar zghir biex illahhaq mad domanda ghall gass ghal uzu domestiku u kummercjali.  Hemm bzonn ta impjant aktar modern li jaqdi l-htiegijiet tal-lum.  L-ghazla nahseb kienet jew jibqa fejn hu, (li illum impossibli bl-EU), jew jiccaqlaq minn hemm.  Hekk nahseb li gara jien.  Malta, gzira zghira fil-mediterran, kull fejn toqros, johrog id-demm, specjalment fis-south!.  Rigward it-terminal ghal hazna taz-zejt...ezempju iehor ta progress kontra l-ambjent.  X'taghmel?...jew tghati permess biex isir it-terminal u b'hekk fil pajjiz jigi iggeneratt ix-xoghol(sic!!!) jew tirrifjuta l-permess.  Argument li jien narah jaqta miz-zewg truf tas-sikkina.  
Illum nghaddi mix-xatt tax-xghajra bil-lanca u nara li hlief bini ma telax...jien li trabbejt hemm, dik id-dehra tistona...ghal minn jokupa dak il-bini gdid, jirraguna mod iehor.  Qed tifmuh l-argument hbieb?...ghal kull hatba, hawn mannara!!!  


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: TaKinu on May 28, 2010, 13:13:10 CET
Nimmagina B'Bugia 50sena ohra tkun bhal ma hi l-Marsa llum!...Jien inkun taht it-trab... Min jiftakar B'Bugia u Benghajsa kemm kienet sabiha fi zmien kull progress igiblu wegghat ukoll...L-ewwel sajdiet tieghi ta tifel ckejken hemm nafhom! kemm kienet isbah! u wied ix-xoqqa kemm sajdiet ghamilt ma missieri u nannuwi Alla jahfrilhom!  Tiskanta l-post kemm ihalli memorji!  Irid nigbed 4 ritratti ha nkun nista nurihom it-tfal u nirrakuntalhom kemm MALTA kienet isbah minn malta taghhom


Title: Re: Wied Ix-Xoqqa R.I.P.
Post by: baghira on May 29, 2010, 05:27:28 CET
Ghal daqshekk ghandek ragun Ta' Kinu.

Imma that's progres. Hekk jigri bhal ma ngergru ghall karozzi fit toroq, imma mur gibna bla karozza ehh.!!! Sib soluzzjoni mela!!