Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: Marenostrum on September 23, 2010, 16:17:27 CETTitle: qirda!
Post by: Marenostrum on September 23, 2010, 16:17:27 CET
Dawn huma xi ritratti li gew fidi li juru  qirda ta sawrell ta sajz zajr bixxibka tal wicc. ilpost marsaxlokk ghal flus jaghmlu kollox!


Title: Re: qirda!
Post by: MartinB on September 23, 2010, 18:48:00 CET
Dawn huma xi ritratti li gew fidi li juru  qirda ta sawrell ta sajz zajr bixxibka tal wicc. ilpost marsaxlokk ghal flus jaghmlu kollox!
Sewwa qieghed tghid,pero trid tghid kollox ukoll dawn qieghdin biex jaqalaw x'jieklu mhux bhallna ghall hobby..jien li irrid ikun naf ghalfejn jitthallew ib-bieghu dawk is-size zghir ta' hut?? ghax tibzax kif ma sibbux bejh taghhom ma jibqawx jistadwulhom..


Title: Re: qirda!
Post by: LapsiBoy on September 23, 2010, 20:15:34 CET
Sewwa ed tghid martin ghax kulhadd fuq xogholu ux..
u sawrell mux ha jikber xi hafna izjed min hekk, u xaktarx al liska jinbih dak


Title: Re: qirda!
Post by: jessijames 2 on September 23, 2010, 20:48:08 CET
dak sawrell zghir mena il kbier kif ikun


Title: Re: qirda!
Post by: caldaland on September 24, 2010, 10:30:26 CET
din hija il-qerda habib,li jaqtaw il-pipen tal-klieb il-bahar biex jamlu platt soppa!
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/shark-finning.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/finning.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/spinnamento-squali.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/zuppa-di-pinne-di-squalo.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/spinnamento-finning-squali.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/pinne-di-squalo-157x300.jpg


Title: Re: qirda!
Post by: ktonna on September 24, 2010, 11:32:03 CET
jessijames2 ara s-sawrell fil-gallery jew fil-general discussion "SATURDAY 18th September" u ara xi gmiel ta' sawrell tan-nofs kilo. S-sawrell jikber iktar minn hekk. Rigward qirda, veru li dawn in-nies jaghmluh bhala xoghol mhux hobby bhalna pero nista nassigurak li jigi ghal idejhom jaqbduh zgur mhux ha joqghodu jhabblu rashom mis-size!!


Title: Re: qirda!
Post by: LapsiBoy on September 24, 2010, 13:06:11 CET
Mhux ovja mela tista tikmanda xhut jaddi min gox xibka..u din mhux xi sajda li tara kuljum


Title: Re: qirda!
Post by: bigboy on September 24, 2010, 13:09:13 CET
jien meta nara sajda ekk ta sawrell ma natix kas!!! dik hija huta li hawn hafna minnha u ma jsirx deni jekk tinqabad f kwantitajiet kbar. Meta l ghawdxin jahdmu bil lampara jaqbdu sawrell f ammonti kbar !!!.

Umbad fuq kollox hbieb, meta tintefaw hafna minkom mal gageg bil qasab u taqbdu mal 200 wahda kull wihed ma tatux kas u jkun hemm xi 20 dajsa tistad, umbad kolla taqbzu fuq xihadd bhal dan li qabad dik is sajda bl ixkett.


Title: Re: qirda!
Post by: LapsiBoy on September 24, 2010, 13:14:22 CET
Ejdilom naqa bigboy aqbez naqa as sajjieda ghax dawn ma jafux xigifieri biex taqla lira mil bahar....
Kulhadd jara li jaghmel hu...


Title: Re: qirda!
Post by: bigboy on September 24, 2010, 13:43:25 CET
illum biex taqla lira mil bahar trid tahdem lapsi ghax l ispejjes gholew hafna kif konna qieghedin nitkelmu milux jien u inti !!!!!

hawnekk kulhadd jara tijaw ax jekk jaqbduh bil qasba min mal farms ma jamlu xej hazin imma jekk jaqbduh bix xibka emmek lee inkunu ed namlu l hsara !!


Title: Re: qirda!
Post by: Granitu on September 24, 2010, 15:20:58 CET
minn mal farms biss isir s sajd bigboy... kellu bzonn jahasra ghax iserhu l bahar 4 hniezer l hawn.... igifieri kemm jitfaw pariti f portijiet u jsir sajd bil bomba mis sajjieda lapsi hadd ma jaf uu...

z zrieraq ghadhom imorru bil bomba, naf ghax rajthom b ghajnejja. mhux ha nitkellem iktar ghax bil kaz infurmajt il puluzija imma naf cert li mhu ha jsir xejn ghax kulhadd haga wahda.

nemmen li int bigboy sajjied professjonist onest imma madwarek mux kollha l istess  >:(...... l istess ghad dilettant tghodd..... l lapsi ma nafx ghax ma nafux hlif mill internet imma milli jidher hu sajjied li jirrispetta l bahar


pero s sawrell tikber hafna iktar minn hekk, meta jkolli cans (busy hafna training futsal u diving) nitfalkhom ritratt ta zewg qabdiet ta sawrell kbir bil harpoon u tibdlu femitkhom li ma tikbirx iktar minn hekk..... tikber u kif  ;)


Title: Re: qirda!
Post by: Perla 165 on September 24, 2010, 18:51:24 CET
kulhadd bl opinjoni tijaw.. bis jien ned din daqs kem jaqbad is sajjid proffesjonist ma jaqbadx id diletant bil qasba min mal fishfarms, igifiri big ma tistax tikumpara bejn xibka u sunara ta qasba, nemmen ukol li jek deletant zamm hut zajr ek,  zammu biss al xi platt aljotta bis igifiri mandux bzon kwantitajit ux. li forsi bhalma sema il lapsi  li sawrell ek zajr jinbih al liska dak huwa haga ohra.. ax al kem qbat hafna zajr @ tistad al haga ohra mhux just armejtu.     lahjar baqa fil bahar ha jikber u jkatru ;) ( u naqbduh kbir ee :P )


Title: Re: qirda!
Post by: bigboy on September 24, 2010, 20:17:07 CET
min mindu ed titkellem hekk bert ???? :p

ara ahjar nigdem ilsieni hahahahahaha


Title: Re: qirda!
Post by: LapsiBoy on September 24, 2010, 22:37:27 CET
Ule xandu xjaqsam waqajtu al hara...mhux ovja alahares sajjied ma jaqbad izjed min dellitant wara dak linfiq kollu farmar u dawk il hargit kolla etc...
U caldaland ma ifisirx ghax hawn erbgha jibilaw lalla li is sajjieda huma kollha hekk imma bilfors iridu johrogu is sajjieda biex jivdu u xi hin jew ihor ha tinzerta sajda tajba...fuq kollox dan jaf mar 4 darbiet ohra u ma qabadx giex kaxxi.
Mandkomx ragun insoma


Title: Re: qirda!
Post by: Granitu on September 25, 2010, 08:56:58 CET
jin kellimtek lapsi lol. qirda ma ssirx meta jistadu huta bhas sawrell,  li dis sena mxebbghin bija. l bahar mifquh. u hafna minnha nfirxet wahdiet u kibret sew..... pero mux l kwantita tghodd, imma l prezz li jgib lapsi. sawrell ma jgibx flus, u iktar ma jaqbdu, iktar jaqalu l prezz. ikkoregini jekk hux korrett.

caldaland, 100% correct ehh


Title: Re: qirda!
Post by: caldaland on September 25, 2010, 09:01:46 CET
ty granitu. so i removed my post.


Title: Re: qirda!
Post by: Marenostrum on September 25, 2010, 10:30:48 CET
iddejjaqt naqra li qajjimt ftit panic imma kif qed jinad jekk jinataw cans jikber is- sawrell.
vera li sajjieda jonfqu u jaqbdu l hut ghal ghajxien imma li kieku jaghtu aktar kaz ikunu qed jibzaw ghal hobza ta kuljum jekk jinqabdu akbar igibu prezz ahjar nahseb.

u haga ohra hafna mis sajjieda ghandhom mentalita li jigbdu lejhom biss u kien hawn kazi li jitfaw il pariti jinqabad ammont ta hut zajr li jintrema ghalxejn

issa rigward tas sajd mal farms ma nahsibx  li jkun hemm 20 daghjsa kif qed jghid sehibna ghax ma tantx ihalluk tersaq l hemm.

ohra ma rridx inwegga lil hadd imma hawn sajjieda f dan il forum li ma jisthoqilhomx ikunu membri ghax meta s sajd jigi kummercjali ma jibqax sajd!


Title: Re: qirda!
Post by: Granitu on September 25, 2010, 15:50:02 CET
gili kin emm iktar minn 20 x qed tghid habib......


Title: Re: qirda!
Post by: LapsiBoy on September 25, 2010, 16:04:10 CET
Jin kelimtek imma gidi,
Veru kif qieghed tghid int li ma igibx flus imma xorta mandux xjaqsam habib..int mandekx kontrol fuq xhut jithol fix xibka , nista nasigurak li is sajjied kin jiprefer jaqbad hut iktar ta valur imma dakinhar dawk dawru hux kulhadd irid jiekol..insomma kuljum jista jitkellem mil lisperjenza tieghu u billi tmur bxi qasba jew hekk mhux ha tkun taf xigifieri dan ix xoghol...
case closed ax ktibt hafna fuq giex tuzzani kaxxi sawrell lol


Title: Re: qirda!
Post by: LapsiBoy on September 25, 2010, 16:06:32 CET
U Marenostrum haqni inkun izjed minnhek fuq din il forum jekk qieghed tghid ghalija ghax alinqas affordjajt nati 8euro ghax xoghol li isir ta...


Title: Re: qirda!
Post by: Marenostrum on September 25, 2010, 16:10:24 CET
dawk imma li dehru fuq ritratt. min jaf kemm hawn aktar... Lapsi tidher li taghmel bhalhom minn kliemek u tmurx iddawwar bix xibka int ukoll?

imsomma ma nahsibx li naghmel ghageb mix xejn jien

tistaw xi hadd mill amministraturi tal forum jghidli jekk dan hux forum ta sajd kummercjali jew bhala hobbi biss? ghax jien nahseb bix xibka ma tantx hija sajda!


Title: Re: qirda!
Post by: Marenostrum on September 25, 2010, 16:12:51 CET
jien ma semmejt lil hadd jekk taghti 8 ewro sew taghmel imma int sajjed dilettant jew kummercjant?

jien niddejjaq l aktar meta tattakkaw lid dilettant ghax jaqbad 200 sawrella ghidt?

laktar jekk ikunu raw ix xibka qabel taqbadhom 200.
jien nahseb li hemm bzonn li s sajd kummercjali jirrispetta aktar lil bahar.


Title: Re: qirda!
Post by: LapsiBoy on September 25, 2010, 16:35:04 CET
U oqod naqa kwiet man kif ha tqazzez......u le la imur indawwar bix xibka u qas pariti man kala jien u dellitant daqsek 10 darbiet sihbi u nirispetah il bahar ghax hut zajr nitilqu meta nista.. ahjar tara naqa xed tikteb qabel ma tafas enter joe u aqtaha naqa issa ax nies bhalek idejqu jin li iparlaw min SORMOM


Title: Re: qirda!
Post by: bigboy on September 25, 2010, 17:05:51 CET
Hemm hu l lapsi :P Hadtilna xolna issa joeeee eeee hahahahahaha u ifhimni :P


Title: Re: qirda!
Post by: LapsiBoy on September 25, 2010, 17:16:05 CET
Jin miniex kiesah ha nejdlek imma umbad meta nara wihed bhal dan igibli demmi ilma veru


Title: Re: qirda!
Post by: bigboy on September 25, 2010, 17:21:45 CET
Ha nejdlek daniel, hafna nies bhal marenostrum jitkelmu hekk ghax ma jafux x jirrikjedi s sajd profesjonali/ kummercjali. Hadd minnhom ma jaf ahna kemm nonfqu flus biex narmaw l ingenji tal bahar u kemm spejjes ta diesel u liska!! u ax ma nejdux ukoll kemm namlu iljieli barra fuq il bahar u granet il garax nipreparaw biex immorru l barra. Umbad da mhux dejjem tigik sajda tajba jaf tmun 10 darbiet u tnej minnom biss tkun ghamilt sajda suret in nies hux.

U biex tmur hemm barra trid tonfuq il flus fuq id dghajsa ukoll ax mhiux se tmur ghax xol b bahri !!!!


Title: Re: qirda!
Post by: LapsiBoy on September 25, 2010, 17:28:23 CET
Ezatt..


Title: Re: qirda!
Post by: jessijames 2 on September 25, 2010, 17:53:36 CET
Hadd ma jejd ave maria ghas sajjied u jiriengrazzja lil alla li kull fil ghodu johrog mid dar u isieb huta frieska ghal gol borma.
Qabel ma nigudika li sajjied ta min imur jghamel stagun ha inkunu nafu xhinu sajjied.


Title: Re: qirda!
Post by: MartinB on September 25, 2010, 18:45:06 CET
Dawn huma xi ritratti li gew fidi li juru  qirda ta sawrell ta sajz zajr bixxibka tal wicc. ilpost marsaxlokk ghal flus jaghmlu kollox!
Sewwa qieghed tghid,pero trid tghid kollox ukoll dawn qieghdin biex jaqalaw x'jieklu mhux bhallna ghall hobby..jien li irrid ikun naf ghalfejn jitthallew ib-bieghu dawk is-size zghir ta' hut?? ghax tibzax kif ma sibbux bejh taghhom ma jibqawx jistadwulhom..
Mhux kullhadd minnhu dilettant jirraguna hekk,ghax jien kont l-ewwel wiehed li irisspondejtu u ghall kemm minnix sajjied proffesjonali naf li huwa xoghol li jirikjedi sagrificu kbir u mhux bilfors ha tara "return" kbir x'hin tigi biex tbieh li qbadt...u nerga nghid jekk kemm il darba l-awtoritajiet jippermetu li jinbijjaw dawn id daqs ta' hut,l-ewwel nies li ghandhom jaraw jekk humiex size zghir etc huwa huma stess!!
Jien dejjem hekk tkellemt hawn jekk tara il posts tieghi.jien minnix kontra is sajjied proffessjonali ghax alla hares niddipendu fuq il hut li jinqabad mid dilletanti ghax kiku kwazi hadd ma jiekol hut hawn malta!! u wara kollox kiku ikun hella ta rizors naturali!

Jien kontra dawn is sajjieda li semma granitu li jistadu b'mod illegali bhall bombi,paritt bla docc fejn u kif jidrilhom,u it-tkaxxkir qrib il kosta.Hawn sajjieda proffesjonali li huma ressponsabli u jibzaw ghall bahhar u ma ghandhommx ibaghtu minhabba 4 imiginen li qeghdin jeqerdew hobbzom stess!!!


Title: Re: qirda!
Post by: Marenostrum on September 26, 2010, 05:28:17 CET
Lapsi jekk toqod tifli sew jien qatt ma semmejt dawk is sajjieda li jistadu bil liska imma sajda bhal dik bix xibka ghalija ma taghmilx sens u nahseb hawn min jahsibha bhali. jien ghalkemm int ghamilta tal hamallu ta nies qed nitkellem ghax jien tajt opinjoni.

jien idejquni dawk in nies li jekk jaraw fejn ikun l hut iridu jaqbdu sa lanqas wahda billi jdawwru bil pariti u xbieki ohra. billi tmur bkonz ma taghmilx hsara daqshom zgur Lapsi.


Title: Re: qirda!
Post by: Perla 165 on September 26, 2010, 08:59:30 CET
kem namel xi punti milli qrajt.. Ahjar nkomplu zommu mas sugget li kinet is sawrell iz zajr maqbud bix xibka li dawru sewa.. mela inutli li semu ingeji ohra li jiswew hafna flus sewa.. jek mort bil lampara il hut tela fil wicc u taf xem tinduna jek ux hut zajr jew le.. jek stess naqbad iz zajr andek ic cans li titilqu sewa.. igifiri nzom ma punt li kin aw habib tana li sema li sajjieda ( mhux kolla) jzommu naqa lejom, " li se hali jin se jihdu ta warajja mela kaxkar klx il gewwa umbad naraw"  li hu ragunamnet banali al ahar. tedli alura lispejjes ta dik is sajjda min fejn se jigu ? jien nejd min gol butt al fatt li andek tacceta li dik git sajda bazwija xi darba tigi ahjar u tpati ta klx.. il bahar johodlok izda meta irid itik itik ( nitkellem mhux blesperjenza, izda mili smajt bhalq is sajjida stess), bdan ma fisirx li qed imaqdar is sajjied al xolu ax huwa xol ta tbatija u ta hafna fluss barra min butu u min jaf meta se dahalom lura. klx fih tijaw ux


Title: Re: qirda!
Post by: caldaland on September 26, 2010, 09:29:54 CET
u jien ghax ghid li niekol dak li naqbad qabzu fuqi bhall li kieku kont sejjer nixxotta il-bahar! lololololol


Title: Re: qirda!
Post by: Perla 165 on September 26, 2010, 12:58:33 CET
eqqqq


Title: Re: qirda!
Post by: robby017 on September 26, 2010, 23:14:33 CET
caldaland...... inti kaz ghalik


irrangajtielek


Title: Re: qirda!
Post by: caldaland on September 27, 2010, 07:11:23 CET
thanks robby,much appreciated. btw caldaland please.


Title: Re: qirda!
Post by: robby017 on September 27, 2010, 08:32:52 CET
you're most welcome


Title: Re: qirda!
Post by: caldaland on September 27, 2010, 09:09:39 CET
thanks for the effort but it is still the same!


Title: Re: qirda!
Post by: caldaland on September 27, 2010, 15:47:41 CET
now its better robby,ty


Title: Re: qirda!
Post by: robby017 on September 27, 2010, 21:52:10 CET
as long as you're happy