Malta Fishing Forum

Boat Fishing in Malta => Offshore & Coastal Boat Fishing => Topic started by: Twisty on August 16, 2014, 12:13:22 CETTitle: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: Twisty on August 16, 2014, 12:13:22 CET
Bdew lampuki naqriet hafna,

Qbadt lewwel 2 bierah south.  Cimi  ma rajtx.


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: Kenken7 on August 16, 2014, 16:38:20 CET
Went out yesterday south side of filfla to birzebugia. Didn't find one cima


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: jighunter on August 16, 2014, 20:11:18 CET
ghala ma ghamlux cimi tad dilettanti dis sena? ...


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: shawnaa on August 17, 2014, 07:11:33 CET
Hemm xi kwistjoni ma l ghaqda tad dilettanti kif smajt jien ghalhekk ma tefawx c cimi s sena


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: Kevin G on August 17, 2014, 07:18:46 CET
ma naha tal-farms tat tonn hemm cima imma bla palm qada.


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: busumark on August 17, 2014, 11:30:47 CET
l clubs li applikaw tawhom permess. iccekja mal club li qied fih humiex ha jitfaw


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: Twisty on August 18, 2014, 22:46:52 CET
Ta birzebugia qed jigbru l flus 5euro ha jitfawhom cimi din l gimgha.


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: Galea_5 on August 23, 2014, 09:50:26 CET
Jaqaw din xi sena fjaka ?
messa wahda kull ma kelli illum


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: felic on August 23, 2014, 15:33:12 CET
Jien hekk nghid, li fjakka sa tkun din is sena. Jekk ma jergghux jifthu il kwoti tat tonn, is sajjieda il kbar bilfors ikollhom iduru ghal sajd iehor, specjalment it taljani, tunezini etc.


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: shawnaa on August 25, 2014, 18:02:37 CET
inqabdu 4 lampukit dan l weekend hbieb ta u mdaqqsa mhux hazin ghal dan z zmien


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: Twisty on August 27, 2014, 01:04:04 CET
Dort dawra 4 cimi u ma sibtx lampuka bierah. South.


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: rodordan on August 27, 2014, 01:09:02 CET
jien qbad tnejn dan l weekend imma Kelli nohrog hafna l Barbra kwazi tlifta l malta


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: EmicMalta on August 27, 2014, 10:52:45 CET
il bierah konna qed nowmu ma irdum ghawdex, u fhin minnhom qabdet taqbes. Il wicc mimli lampuki u min dik il kbira kienet. Qatt f omri ma kont rajt gliba ta dak l ammont. Wara 10 minuti bdejna inrejxuwla, pero la rajnijha u l anqas qbadna.


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: shawnaa on August 27, 2014, 16:37:43 CET
Hrigna naqra dalghodu  south ta malta hadna 2 messiet wahda tellajnija u ohra harbet


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: baghira on August 27, 2014, 17:27:23 CET
illum dorna dawra sewwa l barra u l-gewwa, fil boghod.... ghal lasta
Qas messa ta Lampuka.... 3 cervjoliet, ovvjament catch and release ehh Rammx :-)
Ghadna il filmat grandjuz...


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: busumark on August 27, 2014, 17:53:15 CET
ahna morna ma wiehed u hadna post hazin. u mhux hekk biss ahna inresqulu l hut ax l ewwel imiss lilna u ma jinqabadx imbad jaqbad hu. qabad 3 lampuki u xi 4 cervjol u shanook fanfru u cervjola u jiena xejn


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: baghira on August 28, 2014, 06:13:02 CET
Fanfru x ridtuh?
Mimlijin bihom... :-)

Darba ohra hudu lir  Rammx....
Champion Dak, u xortieh tal ghageb ghal dan ix xoghol :-)


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: rammx on August 28, 2014, 08:08:25 CET
dahhak Baghira dahhaq :)


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: benri on August 28, 2014, 12:55:28 CET
Jien ilbierah hrigt ma 2 professional forsi nitghallem xi haga imma spiccajt kelli nghallimhom jien ...... jew inkella ma riedux juruni x jafu!


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: baghira on August 28, 2014, 19:56:46 CET
Dan il benri dejjem hekk sejjer. Flok jghallimna ftit milli jaf. :-)


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: Ruzett on August 31, 2014, 10:58:18 CET
Gej ir-rih il-gimgha d-diehla :(


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: caldaland on August 31, 2014, 12:47:38 CET
ahsiblu..............hu panadol! lol.


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: Ruzett on August 31, 2014, 13:20:37 CET
haha tajba caldaland, ghar-rih li gej nahseb kaxxa shiha trid tiehu haha...


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: caldaland on August 31, 2014, 14:12:43 CET
lololool


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: bo on September 09, 2014, 16:41:39 CET
lampuki? qeghdin jinqabdu xi erba jew?


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: pupu on September 11, 2014, 05:54:18 CET
Hrigt 3 darbiet kull ma qbat 4 tumbrell u fanfru. Lampuki xejn . 7 mili mil gzejjer ta san pawl


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: shawnaa on September 11, 2014, 17:40:59 CET
ahna hrigna 3 darbiet u qbadna 4 l ahhar tnejn nhar t tnejn li ghadda


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: Kevin G on September 11, 2014, 18:56:54 CET
it tlita bahar kolu lampuki u ma tmissx :S


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: bo on September 12, 2014, 04:00:18 CET
l erbgha  filghodu kont mal fish farm ta san pawl u sakemm domt hemm lil had ma rajt jaqbad bir rixa.mbad gie xi had bkonz ta xi 20 sunnara rabtu mal habel tal fish farm u fi ftit minuti qabad 2.


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: lrd300 on September 26, 2014, 05:37:51 CET
qbadtu xejn lampuki  ;D ;D ??


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: msell on September 26, 2014, 10:49:41 CET
dis sena dizastru siehbi kif trid taqbad lanqas is sajjieda l kbar m huma jaqbdu u johorgu sa sqallija jigu b zewg kaxxi biss


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: lrd300 on September 27, 2014, 14:11:38 CET
Mhux wahdi ma qbat xejn mela !! Sena ghar min ohra!


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: EmicMalta on September 27, 2014, 18:02:29 CET
dis sena ma qbadtc lampuki, xi 4 andikun. Pero nista najd li kull darba li mort nara bis sahha, tersaq mar rix u ma tmiss. MA nafx ala ma hawn al bejh bhal snin qabel,imma kien hawn ajdut li il lampuki qea tinbieh barra. JAf b hekk zammet prezza din is sena.


Title: Re: STAGUN LAMPUKI 2014
Post by: kris on October 11, 2014, 09:50:29 CET
Fadal xi 4 jigru mac-cimi jew mal farms ta wied il-ghajn/san pawl guys? :)