Malta Fishing Forum

Shore Fishing => Spinning => Topic started by: twila on May 06, 2016, 10:38:22 CETTitle: Barracuda
Post by: twila on May 06, 2016, 10:38:22 CET
Hi, ed immur al lizzijiet min fuq l art, pero alkem ed ikoli follow ups, adu qat ma mesni wihed. Dil gima kelli sitt follow ups, u il gim alohra kelli 3. pero kif atilkom, qat ma messa il lure. ed nuza 0.30 line fuq quddiem, u lures nibdel mal hin. em xi haga partikolari xtista tejn? perezempju once li kellek follow up izda ma imisx, xlahjar, thali listes lure jew tamel wahda ohra? Thanks al kul tip ta info ;)  :)


Title: Re: Barracuda
Post by: dagius on June 09, 2016, 11:24:26 CET
Missek xi wiehed minn Mejju lil hawn? Jien mort ghal-lizzijiet ghal-ewwel darba u mort filghaxija fit-tard pero kull ma kelli ftit follow ups f'4 sieghat u qatt ma miss il-lure. Qed nipprova naqra izjed fuq din is-sajda forsi nifhem x'kont qed naghmel hazin.

Kien hemm min qalli li filghaxija fid-dlam jattaka fil-wicc u irrid nuza floating lure (li uzajt f'certu hinijiet) pero xorta ghalxejn. Rajt lizzijiet 'jaqbzu' u nemmen li kieneu qed jieklu xi hut dak il-hin.


Title: Re: Barracuda
Post by: twila on June 21, 2016, 18:58:17 CET
dagius. sissa man gergrux. messewni 12 il wihed dax xar u helsu ukol ifem.... gifiri kelna fejn imoru ahjar.


Title: Re: Barracuda
Post by: dagius on June 21, 2016, 20:19:00 CET
Oh wow prosit tas-sew... Jien s'issa xejn imma kull ma mort darbtejn ukoll hehehe

Fi x'hin sibtu l-ahjar? Filghodu jew qabel jidlam? U minn go port qed tistaghad jew minn bahar miftuh?  Grazzi u nawguralek li taqbad izjed :)


Title: Re: Barracuda
Post by: dagius on November 28, 2016, 21:00:44 CET
Jista' xi hadd jghidli ghalfejn il-bierah rajt hafna barracuda max-xatt ghal habta ta' xi 9:00pm u meta bdejt nitfa l-lure il-hut ma bediex imur ghaliha? Prattikament injorha kompletament anki meta tfajt/ghaddejt il-lure minn go nofshom. Bhala lure kont qed nuza Duo u Rapala. Il-hut kienet f'nofs ilma u anki izjed fil-qiegh.


Title: Re: Barracuda
Post by: Kevin G on November 29, 2016, 05:26:51 CET
Kien qadu gejj mil-luniverista dak u taghlem sew xini rixa.... armalu bil-haj biex taqbdu...


Title: Re: Barracuda
Post by: caldaland on November 29, 2016, 18:59:52 CET
Jekk ikun hemm il-haj mhux ha jmiss tieghek................


Title: Re: Barracuda
Post by: dagius on November 29, 2016, 21:55:48 CET
Lol sewwa wisq! Qatt ma uzajt il-haj jien, tistghu tghiduli x'irrid naghmel ezatt? Fis-sens ta' irid ikolli xi sufrun jew comba, jew sempliciment insannar bubinu haj u jaghmel xogholu hu? U grazzi tal-kummenti ghal inqas issa qtajt il-kurzita ghala ma jmisx.


Title: Re: Barracuda
Post by: caldaland on November 30, 2016, 14:51:29 CET
l-ahjar tuza metodi differenti skont fejn tkun qed tistad................prova sufra u xlief ghal l-ewwel darda.