Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: boneshaker on June 11, 2008, 08:32:48 CETTitle: RIGS
Post by: boneshaker on June 11, 2008, 08:32:48 CET
HBIEB DARBA KONT XTRAJT ZEWG TIPI TA RIGS IKUNU TA L AZZAR FUQ IKOLLOK SWIVEL BIL LABRA U ISFE IKOLLOK SWIVEL NORMALI,,,,,FIN NOFS INBAD ANDU POST MINN FJN JOHORGU ZEWG FERGHAT IMMA QEDIN B BICCA FILDIFERRU QISOM HALLI L FERGHA TOHROG DRITTA QISU EMM PIED BEJN FERGHA U OHRA U QEDA BIL BEADS.TISTU TAJDULI AL XIX TUZAH DAK?NASSUMI LI BIEX TUZAH AL HUT TAL QIEGH?IMMA X FOND NISTA NUZAH DAK?>NISTA NUZAH KEMM MILL ART KIF UKOLL MID DAJSA?NIXTIEQKOM TGHINUNI PLS..DAN QIJAD FORMa ta paternoster....SRY LI AMIL KOLLOX BIG LETTERS...


Title: Re: RIGS
Post by: bigboy on June 11, 2008, 09:19:56 CET
Dawk jojdulom cree breeds. Tajjeb biex tuzah min fuq id dajsa l ahjar as serran u jekk tmur f naqa fond tajbin ukoll. Jien personalment ma nhobbx nahdem bijhom.


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 11, 2008, 10:51:13 CET
ALA KING?TAHSEB LI TAJJEB AS SERRAN BL AZZAR?


Title: Re: RIGS
Post by: bigboy on June 11, 2008, 10:56:11 CET
As serran nahseb ghanki b bicci lenza tista tistadlu ghax jmissek xorta hux. imma hut bhal sargi, pagri u pagell huma ftit aktar makakki u dak l azzar ma tantx jhajjarom biex jigu al liska


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 11, 2008, 11:19:28 CET
JEKK NUZAH AL SAJD NAQA AKTAR FIL FOND B MULTIPLIER REEL TAHSEB LI NAHDEM TAJJEB?X COMBA NAMEL KIKU?NAHSEB AKTAR MINN 100GRM HUWx?U X DAQS TA SNANAR AL DAK IL FOND?TAHSEB LI 2 FRIEGHA FTIT AL DAK IL FOND?


Title: Re: RIGS
Post by: bigboy on June 11, 2008, 11:36:23 CET
jekk se tistad f 70 jew 80 qama trid tamillu comba imqar ta 100g hux. Snanar uza mustad tas sieq twila size 9 u harira 0.60 mil inqas al frieghi. jien meta nistad f dak il fond nuza 4 brazzoli u ta fuq nett namel sunnara size 6 jew 7 u nilliska lacca jew vopa ghal xi denci jew dott.


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 11, 2008, 13:54:32 CET
grazzi big boy...more help pls..ma tarahiex harira hoxn a hafna 0.60 al ma sunnara 9?


Title: Re: RIGS
Post by: Freeman on June 11, 2008, 14:04:12 CET
Nahseb jekk twahhal xi dott jew xi hanzir tkun trid tirringrazzja l'alla li qed tuza .60 chief :P

BTW dawk ir rigs tal hadid tajbin hafna ghal imrejjen ukoll ghax ma jghaqdulekx kollox jekk tkun qed tuza lilhom. Jekk sejjer bid dajsa tistad ghal tal qieh li kont minnek niehu comb differenti 100g/150g u 200g ghax jekk tinzerta jkun hemm il kurrent ma tkunx tista tistad komdu b'comba ta 100g

Good luck


Title: Re: RIGS
Post by: bigboy on June 11, 2008, 14:15:08 CET
Naqbel mijek freeman :)


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 12, 2008, 05:29:54 CET
thx king....


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 12, 2008, 16:24:53 CET
IDEA DWAR SNANAR TAJBIN?MA TARAWIEX SNNNARA ZAJRA 9 B SIEQ TWILA?


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 12, 2008, 18:11:36 CET
HEEELLLPPPP!!!


Title: Re: RIGS
Post by: bigboy on June 12, 2008, 19:21:31 CET
nahseb ma tafx id daqs taghha habib. Mur ghand hanut tas sajd u staqsih biex jorik il mustad size 9 sieq twila u tara kif ghandna ragun.


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 13, 2008, 04:58:14 CET
ok king


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 14, 2008, 09:25:35 CET
SILVER HUWX ?XI TEJDULI AL ISNANAR SUWED?NAJD ALIJA MA JOGBUNIX AX JINQASMU IMMA DARBA XTRAJT SNANAR HOMOR TAL HANEK U L FLUS TAHOM INBERIKOM AX HUTA QATT MA HELSITLI.


Title: Re: RIGS
Post by: Freeman on June 14, 2008, 21:52:44 CET
Generalment li jkunu suwed ikunu daqxejn dajfin, jitawgu iktar minni meta nkun xrobt xi tnejn zejda, rigward il homor jien kienu qaluli li jintuzaw biex tillixka il hniex fuqom jien nuzhom ghal running ledger meta nsannar il hniex tal korea shieh, ma nafx nghidlek xghandom partikulari li naf zgur li jniggzu hafna.


Title: Re: RIGS
Post by: bigboy on June 14, 2008, 21:57:18 CET
Is suwed jdejquni lili rqaq wisq huta bsahhita taqsamomlok. Il homor nixtieq nipprovom


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 15, 2008, 07:55:21 CET
FREEMAN OGBUK IL HOMOR LILEK?LILI OGBUNI HAFNA


Title: Re: RIGS
Post by: Freeman on June 15, 2008, 09:09:09 CET
Il homor jew owner jew gamahatsu tajbin hafna, rari tfalli huta.


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 15, 2008, 09:18:41 CET
OWNER ANDI JIN.LIM ISSIB L AHJAR MUSTARD,OWNER ?JINA ANDI DITTI OHRAJN TAT TRIANA BHALA SNANAR U TAJBIN HAFNA...U KELLI WKOLL IL CRYSTAL HOOKS U  DAWN UKOLL MUX HZIENA


Title: Re: RIGS
Post by: Freeman on June 15, 2008, 15:52:50 CET
Personalment gamahatsu kings ghal meta nistad blirqieq (.16 jew.18) go portijiet u postijiet imramlin ghal xi sargu jew xi pagella.
U ghal rockfishing jew inkella fuq xi sikka mid dghajsa nipreferi mustad ghax narom iktar snanar robusti u fil fond ta tafx xis sib.


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 15, 2008, 16:35:04 CET
vra king andek ragun...andek f mohhok xi harira tajba?jin nuza l falcon imma hija naqa gholja...


Title: Re: RIGS
Post by: Freeman on June 15, 2008, 17:19:52 CET
Da l'ahhar xtrajt il carbotex u sissa ghogbitni hafna, nuza wkoll floro tal platil


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 15, 2008, 17:43:53 CET
pls tistaw tfemuni f temini  il flourocarbon, u l ohrajn ax jin qatt ma wzajtom


Title: Re: RIGS
Post by: Granitu on June 15, 2008, 18:02:59 CET
carbotex harira tal genn, nuzaha ghar rixa jien bhala medda wara l flourocarbon ahjar minnha m hawnx


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 15, 2008, 18:12:15 CET
imma xorta ma nafx xi jfissru a ala jsemmuhom daqsekk bhal braided,flouro  u ekk?


Title: Re: RIGS
Post by: Freeman on June 15, 2008, 19:05:46 CET
meta nghidu mono huwa ix xlief il komuni, braided ikun qisu hajt iebes hafna anke blimqass tbati biex taqtaw, u fluoro carbon ghandu listess reflective index tal ilma jew kwazi allura ma jkunx jidher fl'ilma.

Ghal spinning jien nuza .22 uzuri mono, bqazba tajba .22 bizzejed limportanti li tkun qed tuza qazba tajba ghal spinning u hafna pacenzja jekk twahhal huta sabieha, biex tellajt plamtu ta xi 3kg (hemm ritratt fil gallery) ghamilt iktar min nofs sija nikkumiedja u qbadtu min post u sa ma ggancjajtu kont qijed fpost iehor iktar min 100 metru bghod


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 16, 2008, 12:01:27 CET
freeman andek xi post tajjeb al dan it tip ta sajd hal plamti ,lizzijiet,kubrit u xi cervjol?


Title: Re: RIGS
Post by: Freeman on June 16, 2008, 14:38:34 CET
Jien 3 postijiet immur, jew il belt mal break water, Il marsa ras hanzir jew inkella l'imsida. Lizzijiet illum tmur fejn tmur nahseb kullimkien issibhom


Title: Re: RIGS
Post by: placebo on June 16, 2008, 21:39:41 CET
sajjied iffitixom hu il postijiet u mhux isaqsi ghalijom!!!!!!!

ajdlu naqra freeman!


Title: Re: RIGS
Post by: Freeman on June 16, 2008, 22:01:38 CET
Jien nara parti sabieha tas sajda li tmur tiprova postijiet godda, imma sabieh ukoll issaqsi u ssib il min itik idea fejn tista ssib huta :) u apparti min hekk mhux xi pstijiet fejn immur jien biss ghax kullimkien mimmli nies ikun


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 17, 2008, 05:04:34 CET
vra ta freeman imma din kwistjoni li jin jogobni post u lilek le kulhadd b gostih


Title: Re: RIGS
Post by: SPITEC on June 17, 2008, 10:03:53 CET
Il-probleme hi li bhalissa ma jkunx hawn kwantitajiet kbar mux bhal novembru/dicembru ghax kien hawn ammonti kbar.


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 18, 2008, 10:36:57 CET
iiejla behsibni inmur nistad bil lejl nahseb se nmur ix xajra jekk ikun bahar sew...se nistad b tahlita sew ta lixka bhal knix tal kaxxa,ta l imperjal,bebbux u anke cka..ideat fjn nista nmur post sew al min hu familjari max xajra?jin djm inbiddel postijiet imma darba wahda biss amilt sajd a kif tmiss il ligi.jin ha nihu 2 qasab mijaj wahda twila tar reel u armata bit 0.40mm u l ohra qasira u armata 0.30mm u din twila 245 cm imma al qalbi hafna ax qabdet naqa hut mux hazin..kif nista narma?jin kont behsibni nistad b vopa hajja bil qasba it wila ax din soda jekk tmissni huta sew u b sufrun minn dawk li jimtela.x sunnara namel bix nilliska l hut?kemm indahhala is sunnara darba biss il huta?u al pater noster x suggeriment ittuni al sunnara 5 kbira hafna?


Title: Re: RIGS
Post by: fishfinder on June 18, 2008, 13:19:46 CET
sunnara 5 mhux kbira my friend ghall bil-lejl arma min 1 sa 2 fejn huwa naqa fond u 3-4 fejn mhux fond hafna. jekk trid huta sabiha dik tibla u ma toqghodx tahsiba. tista tarma dir running ledger (comba running li tieqaf ma stopper u sunara wahda) u sannar hniex tal korea shieh ghal xi sargu.

hemm ponta l fuq mill pitch u tajba hafna ghall kahli.

good luck


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 19, 2008, 04:55:50 CET
x pitch hu sijap?


Title: Re: RIGS
Post by: fishfinder on June 19, 2008, 05:12:44 CET
kif tinzel hemm sort of pitch mall- bahar. trid tikser kieku qiesek sejjer lejn wied il- ghajn.


Title: Re: RIGS
Post by: boneshaker on June 19, 2008, 05:15:37 CET
femni naqa sihbi?il milord jew?