lacci

Started by gozitano, November 11, 2008, 02:30:04 CET

Previous topic - Next topic

gozitano

hi hbieb.iddubajt ftit lacci u nixtieq inkun naf b xi idejat kif nista inmelhu u inhallih isir biz zmien biex nuzah ghal ghalf.jejdu li l aqwa ghalf hu l lacci.xi hadd ghandu xi idea??kien hemm min qalli nitfew shih kif inhu go xi container u nitfalu l milh mijew u anki xi weraq tar rand u inhallih ghax xemx sakemm jibda jerhi certa riha.nixtieq iktar idejat fuq dan it topic.thanks.

nando_s

Ma ghandekx hafna fiex titfixkel siehbi. Ghamilhom layers ta hut u melh ohxon u hallihom fil kesha ( mhux frizati) F'xi 7-10 jiem ikunu lesti. Hekk jghamluhom anke biex jitieklu.

gozitano

Thanks ta l ghajnuna nando.imma jien  irridom biex nitfa ftit mal ghalf.ma rridomx shah biex tifimni sew.kont iddubajt vazett u vera kien ifuh,imma min tajuli kien miet so ma nafx kif ghamlu.jien nixtiequ jigi bhal meta taghmel il gobon u thallih isir(semen).

The_Gaffer

Jekk qed nifhem tajjeb Gozitano, int trid taghmel speci ta tahlita simili ghall-Aringi...Jekk hu hekk, facli habib.  Itfa qabda lacci go vasett tal hgieg car.  Zid ftit ilma bahar u ghaffeg kollox sakemm ikollok speci ta pate' (paste).  Issigilla l-vasett sew u ghamlu ghax xemx.  Kulltant zmien, zidu ftit ilma bahar, u hallat kollox.  X'hin tarah qed jiskura, iffisser li qed issir.  U ghidli x'inti xxomm!!...mghandux riha tinten bhal gobon, pjuttost ifuh.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

bigboy

jaqaw iddelku bhal pasta int fuq il hobz gaffer :P ???

The_Gaffer

LOL...'Ien xi zmien ta, kelli naqa aringi jfuhu qishom tac chanel!!!
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

Mayer

Hi Guys, tafu minfejn nista nixtri Lacci bil ftit? Sissa li sibt bil kaxxa u jekk nehdila kaxxa lacci lil mara id dar, nibza li titfani il barra bil lacci bkollox :). Jekk xihadd jixtri bill kaxxi u nteressat ibihhli sitta kemm nipprovhom nithajjar wkoll. Grazzi.

The_Gaffer

Quote from: Mayer on June 12, 2013, 13:55:00 CET
Hi Guys, tafu minfejn nista nixtri Lacci bil ftit? Sissa li sibt bil kaxxa u jekk nehdila kaxxa lacci lil mara id dar, nibza li titfani il barra bil lacci bkollox :). Jekk xihadd jixtri bill kaxxi u nteressat ibihhli sitta kemm nipprovhom nithajjar wkoll. Grazzi.


Mur ghand anglercentre ta guardamangia.  Ghandu iffrizzati.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

caldaland

Jew jekk tridhom friski mur ghamel erbgha int. Facli hafna.

Mayer

Thanks for the info!

benri

kif caldaland jekk joghgbok?
I'd rather be fishing.....

caldaland

baghtlek p.m. benri.

burqax zghir

hi guys
alli jista jkun, din il-bicca tax-xoghol nista nghamilha bil-vopi
Qalfat 400 + 20hp mariner

Zabrott

le siehbi bil vopi mux tajjeb lahjar lacci sardin u kief qallek siehibna ghamillom goll melh lohxon u kultant  hawadom naqra u mandekx ghall fejn tamilom fix xemx

burqax zghir

Qalfat 400 + 20hp mariner