Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


WEATHER FORECASTS
Luqa Station Malta North Virtual Buoy West Coast Dingli Cliffs Cirkewwa Mellieha
Pages: 1 [2] 3
  Print  
Author Topic: qirda!  (Read 10681 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #15 on: September 25, 2010, 09:01:46 CET »

ty granitu. so i removed my post.
Logged
Marenostrum
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #16 on: September 25, 2010, 10:30:48 CET »

iddejjaqt naqra li qajjimt ftit panic imma kif qed jinad jekk jinataw cans jikber is- sawrell.
vera li sajjieda jonfqu u jaqbdu l hut ghal ghajxien imma li kieku jaghtu aktar kaz ikunu qed jibzaw ghal hobza ta kuljum jekk jinqabdu akbar igibu prezz ahjar nahseb.

u haga ohra hafna mis sajjieda ghandhom mentalita li jigbdu lejhom biss u kien hawn kazi li jitfaw il pariti jinqabad ammont ta hut zajr li jintrema ghalxejn

issa rigward tas sajd mal farms ma nahsibx  li jkun hemm 20 daghjsa kif qed jghid sehibna ghax ma tantx ihalluk tersaq l hemm.

ohra ma rridx inwegga lil hadd imma hawn sajjieda f dan il forum li ma jisthoqilhomx ikunu membri ghax meta s sajd jigi kummercjali ma jibqax sajd!
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1510


« Reply #17 on: September 25, 2010, 15:50:02 CET »

gili kin emm iktar minn 20 x qed tghid habib......
Logged

Good season so far.....
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #18 on: September 25, 2010, 16:04:10 CET »

Jin kelimtek imma gidi,
Veru kif qieghed tghid int li ma igibx flus imma xorta mandux xjaqsam habib..int mandekx kontrol fuq xhut jithol fix xibka , nista nasigurak li is sajjied kin jiprefer jaqbad hut iktar ta valur imma dakinhar dawk dawru hux kulhadd irid jiekol..insomma kuljum jista jitkellem mil lisperjenza tieghu u billi tmur bxi qasba jew hekk mhux ha tkun taf xigifieri dan ix xoghol...
case closed ax ktibt hafna fuq giex tuzzani kaxxi sawrell lol
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #19 on: September 25, 2010, 16:06:32 CET »

U Marenostrum haqni inkun izjed minnhek fuq din il forum jekk qieghed tghid ghalija ghax alinqas affordjajt nati 8euro ghax xoghol li isir ta...
Logged
Marenostrum
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #20 on: September 25, 2010, 16:10:24 CET »

dawk imma li dehru fuq ritratt. min jaf kemm hawn aktar... Lapsi tidher li taghmel bhalhom minn kliemek u tmurx iddawwar bix xibka int ukoll?

imsomma ma nahsibx li naghmel ghageb mix xejn jien

tistaw xi hadd mill amministraturi tal forum jghidli jekk dan hux forum ta sajd kummercjali jew bhala hobbi biss? ghax jien nahseb bix xibka ma tantx hija sajda!
Logged
Marenostrum
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #21 on: September 25, 2010, 16:12:51 CET »

jien ma semmejt lil hadd jekk taghti 8 ewro sew taghmel imma int sajjed dilettant jew kummercjant?

jien niddejjaq l aktar meta tattakkaw lid dilettant ghax jaqbad 200 sawrella ghidt?

laktar jekk ikunu raw ix xibka qabel taqbadhom 200.
jien nahseb li hemm bzonn li s sajd kummercjali jirrispetta aktar lil bahar.
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #22 on: September 25, 2010, 16:35:04 CET »

U oqod naqa kwiet man kif ha tqazzez......u le la imur indawwar bix xibka u qas pariti man kala jien u dellitant daqsek 10 darbiet sihbi u nirispetah il bahar ghax hut zajr nitilqu meta nista.. ahjar tara naqa xed tikteb qabel ma tafas enter joe u aqtaha naqa issa ax nies bhalek idejqu jin li iparlaw min SORMOM
Logged
bigboy
Guest
« Reply #23 on: September 25, 2010, 17:05:51 CET »

Hemm hu l lapsi Tongue Hadtilna xolna issa joeeee eeee hahahahahaha u ifhimni Tongue
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #24 on: September 25, 2010, 17:16:05 CET »

Jin miniex kiesah ha nejdlek imma umbad meta nara wihed bhal dan igibli demmi ilma veru
Logged
bigboy
Guest
« Reply #25 on: September 25, 2010, 17:21:45 CET »

Ha nejdlek daniel, hafna nies bhal marenostrum jitkelmu hekk ghax ma jafux x jirrikjedi s sajd profesjonali/ kummercjali. Hadd minnhom ma jaf ahna kemm nonfqu flus biex narmaw l ingenji tal bahar u kemm spejjes ta diesel u liska!! u ax ma nejdux ukoll kemm namlu iljieli barra fuq il bahar u granet il garax nipreparaw biex immorru l barra. Umbad da mhux dejjem tigik sajda tajba jaf tmun 10 darbiet u tnej minnom biss tkun ghamilt sajda suret in nies hux.

U biex tmur hemm barra trid tonfuq il flus fuq id dghajsa ukoll ax mhiux se tmur ghax xol b bahri !!!!
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #26 on: September 25, 2010, 17:28:23 CET »

Ezatt..
Logged
jessijames 2
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 32


« Reply #27 on: September 25, 2010, 17:53:36 CET »

Hadd ma jejd ave maria ghas sajjied u jiriengrazzja lil alla li kull fil ghodu johrog mid dar u isieb huta frieska ghal gol borma.
Qabel ma nigudika li sajjied ta min imur jghamel stagun ha inkunu nafu xhinu sajjied.
Logged
MartinB
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 665« Reply #28 on: September 25, 2010, 18:45:06 CET »

Dawn huma xi ritratti li gew fidi li juru  qirda ta sawrell ta sajz zajr bixxibka tal wicc. ilpost marsaxlokk ghal flus jaghmlu kollox!
Sewwa qieghed tghid,pero trid tghid kollox ukoll dawn qieghdin biex jaqalaw x'jieklu mhux bhallna ghall hobby..jien li irrid ikun naf ghalfejn jitthallew ib-bieghu dawk is-size zghir ta' hut?? ghax tibzax kif ma sibbux bejh taghhom ma jibqawx jistadwulhom..
Mhux kullhadd minnhu dilettant jirraguna hekk,ghax jien kont l-ewwel wiehed li irisspondejtu u ghall kemm minnix sajjied proffesjonali naf li huwa xoghol li jirikjedi sagrificu kbir u mhux bilfors ha tara "return" kbir x'hin tigi biex tbieh li qbadt...u nerga nghid jekk kemm il darba l-awtoritajiet jippermetu li jinbijjaw dawn id daqs ta' hut,l-ewwel nies li ghandhom jaraw jekk humiex size zghir etc huwa huma stess!!
Jien dejjem hekk tkellemt hawn jekk tara il posts tieghi.jien minnix kontra is sajjied proffessjonali ghax alla hares niddipendu fuq il hut li jinqabad mid dilletanti ghax kiku kwazi hadd ma jiekol hut hawn malta!! u wara kollox kiku ikun hella ta rizors naturali!

Jien kontra dawn is sajjieda li semma granitu li jistadu b'mod illegali bhall bombi,paritt bla docc fejn u kif jidrilhom,u it-tkaxxkir qrib il kosta.Hawn sajjieda proffesjonali li huma ressponsabli u jibzaw ghall bahhar u ma ghandhommx ibaghtu minhabba 4 imiginen li qeghdin jeqerdew hobbzom stess!!!
Logged
Marenostrum
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #29 on: September 26, 2010, 05:28:17 CET »

Lapsi jekk toqod tifli sew jien qatt ma semmejt dawk is sajjieda li jistadu bil liska imma sajda bhal dik bix xibka ghalija ma taghmilx sens u nahseb hawn min jahsibha bhali. jien ghalkemm int ghamilta tal hamallu ta nies qed nitkellem ghax jien tajt opinjoni.

jien idejquni dawk in nies li jekk jaraw fejn ikun l hut iridu jaqbdu sa lanqas wahda billi jdawwru bil pariti u xbieki ohra. billi tmur bkonz ma taghmilx hsara daqshom zgur Lapsi.
Logged
Pages: 1 [2] 3
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[November 06, 2019, 06:57:38 CET]

[November 01, 2019, 11:05:46 CET]

[October 23, 2019, 08:44:47 CET]

[August 05, 2019, 14:13:16 CET]

[July 19, 2019, 23:50:47 CET]

by skip
[July 18, 2019, 04:13:42 CET]

by skip
[July 18, 2019, 04:11:26 CET]

[July 10, 2019, 12:50:36 CET]

[June 27, 2019, 13:51:20 CET]

[June 16, 2019, 11:22:18 CET]

[May 14, 2019, 12:07:37 CET]

[May 09, 2019, 21:22:58 CET]

[April 01, 2019, 11:51:34 CET]

[March 26, 2019, 11:28:13 CET]

[March 24, 2019, 18:08:27 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM