Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


WEATHER FORECASTS
Luqa Station Malta North Virtual Buoy West Coast Dingli Cliffs Cirkewwa Mellieha
Pages: 1 [2] 3
  Print  
Author Topic: Deep Drop fishing  (Read 21161 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
robby017
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2045WWW
« Reply #15 on: April 25, 2011, 15:44:44 CET »

i don't think so..... minimum i'd say is 30-50lbs...... keeping in mind the 1kg+ weight you need to get to the bottom! and the Xkg of fish you hope to pull back up!!! :-D
Logged

Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work
Moonwalker
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 585« Reply #16 on: April 25, 2011, 16:09:18 CET »

20 - 30lbs is good too but it all depends on the actual rod not just its marked poundage. Best way would be to test the rod with the actual weight and check that it stays sensitive enough to feel the biting.
Logged

Petecraft 20 - twin Mariner 150HP EFI
nivram017
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #17 on: April 29, 2011, 15:44:53 CET »

Min hu l-agent tad-Daiwa electric reels hawn Malta please?
Logged
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #18 on: April 29, 2011, 17:13:45 CET »

Nahseb li Angler Centre, G'mangia. Hdejn st. lukes
Logged

I'd rather be fishing.....
nivram017
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #19 on: May 01, 2011, 08:01:10 CET »

Hawn xi hadd juza Daiwa electric rell?
Logged
bmamo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 146


« Reply #20 on: August 25, 2011, 11:45:52 CET »

Skuzawni ha naqbad u nerga nikteb f'din it-thread, imma ma niflahx nahli aktar flus fi fuel - nahseb ga nfaqt mas-600 petrol das sajf. Ili ndur infittex ix-xfar il barra minn filfla u birzebbuga u hekk zmien twil u ghadni qas irenxxieli naqbad bazuk wiehed. Dejjem liska u comba ntella nispicca u kwazi kwazi qtajt qalbi lanqas haq il flus li nfaqt fuq equipment.

Imxejt ma hafna mill affarijiet li qedin tghidu aw, l-unika haga li m'ghamiltx hija li biddilt il liska ghax qed nistad bi klamari zghar tal friza. Kien hemm min qalli biex nghamel id dawl fil qiegh pero ma nafx ghal xiex ezatt qed jirreferi. Jimporta xi hadd jaghtini daqqa t'id jekk jogobkom?

Grazzi ta l-ghajnuna li dejjem tghatu
Logged

Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #21 on: August 25, 2011, 12:24:08 CET »

@Bmamo - miniex xi espert, hawn hafna mustaccuni ahjar minni hawn meta nitkelmu fuq sajd Deep droping.  Pero, trid taghmel dawl ma l-ahhar swivel qabel ma tibda l-ferha tas-snanar.  Rigward liska, tista tuza gambli tal-friza ukoll. 

Jekk tmur ghand Mark tal Fishing Frenzy (by pass ta Wied il- Ghajn), tista tixtri l-bozza minn hemm, u Mark jaf jghidlek kollox fuq deep drop, u anki forsi jghidlek fej tmur hdejn filfla ghal bazug. 

Mhux bilfors trid tistad ezatt fuq ix-xifer.  Hemm post(area) bejn filfla u Ghar dalam, bejn l-ewwel u t-tieni xifer, forma ta hofra kbira.  Fond jibda minn xi 200mtrs u fin nofs tal hofra jinzel ghal xi 450mtrs.  hemmhekk post tajjeb ghal-deep drop fishing. 

Importanti tifhem Bmamo, li hadd mhu ser jghidlek b'postijiet ezatt.  Li nista nghidlek jien huwa li meta tkun barra, skandalja l-area sew, u prova.  Jekk ma jmiss ma l-ewwel tefha, igbor kollox u caqlaq minn hemm.  Generalment, il-bazug immiss mill-ewwel.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
nivram017
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #22 on: August 25, 2011, 13:04:50 CET »

Id-dawl aktarx jghin xi ftit pero mhiex haga ppruvata. li nista nghid li l-konzijiet qatt ma kellhom dwal u meta gew f'postijiet tajbin il-hut xorta nqabad. S'issa anqas jien ghadni ma sibtx post tajjeb ghall-bazuk pero trid titla l'fuq aktar minn Filfla habib.
Logged
bmamo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 146


« Reply #23 on: August 25, 2011, 13:10:58 CET »

Grazzi gaffer ta l-ghajnuna. Naf li mhux ha jtuni coordinates perfetti ux qas nippretendihom, izda bhalek illi tajtni naqra idea ta liem naha nista nipprova ga ghamilt pass kbir!

bozza ghandi ga, filkas immur nixtri ohra halli naqbad konverzazzjoni hehe. Allura dan Mark bniedem orrajt li jghinek? Ghax jiddispjacini nghid illi f'certu hanut li kont immur nixtri minnu meta kienu jaraw li jien dilettant u ghadni nibda flok jghinuni iktar kienu ma jghatux kasi, ghax qisom minghandi ma jistghu jiehdu xejn. Ma rridx insemmi ismijiet ghax mhux sew ee ovjament.

grazzi hafna sieheb!

@nivram

Jien li qaluli huwa li d-dawl jigbed l-attenzoni peress ilil hem misfel ma jasalx dawl u jkun hemm dlam cappa. nahseb better safe than sorry u nippruvaha l-ahjar haga. Li qed tghid fuq il konzijiet forsi ghandek ragun, pero nista nghidlek illi anqas bil konz ma kelli furtuna ghax fuq konz ta 200 sunnara 2 gattarelli u hamiema zghira kulma telghu!

Allura tahseb li ghandi nitla lejn il gnejna u hekk? ghandek idea xi kemm trid tohrog il barra? speci hemm ghalfejn nohrog li ma narax art jew ma jimpurtax?

ee u grazzi lilek ukoll ta l-ghajnuna Wink
Logged

Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu
fishfinder
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 500


Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke


« Reply #24 on: August 25, 2011, 13:24:28 CET »

Bmamo, jekk inti qed tahdem b'chartplotter suppost ghandek tarah ix-xifer li hemm l-barra min filfla. la darba tiskorri l-filfla sib fond min 220m sa 400-450m u zgur li ghandek issib il- bazug. ma hemmx ghalfejn jkollok il-bearings ghax dawn tkun tista taghmilhom inti la darba tkun sibt il-post li joghgob lilek. ippruva innota xi daghjsa wieqfa ghax dik zgur ghal bazug tkun Wink bhala lixka il-klamari huma tajbin hafna pero billi tvarja min hin ghal iehor ma taghmilx hazin ghax fuq imsell, kavalli u tumbrell jmiss wkoll. personalment bozza hija tajba hafna u kif diga spjegalek il-gaffer trid tkun mwahla mas-swivel qabel jibdew is-snanar. hu hsieb li qed tuza comba tqila sew u li tkun armat bil-braided ghax ma tarax il mess tal-hut.

good luck
Logged

Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke
nivram017
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #25 on: August 25, 2011, 13:30:28 CET »

ifhem ezattament ma nafx nghidlek ghax anqas jien ghadni ma sibt post tajjeb. jien ukoll armajt qasba ghal- deep dropping dan is-sajf ghalkemm ghadna nahdmu ftit bil-konzijiet. L-ahhar li hrigt kien il-hadd li ghadda u spiccajt ma stadtx biha ghax hallejt il-power cable warajja  Grin, pero fuq il-konz qbadna ftit skorfon t'ghajnu, u cappullazza. Milli smajt s'issa jidher li ghall bazug triq tkun qbizt il-ballun ta Had-Dingli u trid tistad f'madwar 350 - 450 metru. Nawguralek li ssib post tajjeb forsi tkun tista tghinni xi ftit int ukoll mhux hekk!!
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #26 on: August 25, 2011, 13:43:45 CET »

il postijiet li semmejtu kolla tajbin.....pero mhux lewwel darba li tmur fuq post li tkun qbadt qabel u ma jmissekx.....iddur naqra trid...is sajd hekk......jien ma nafx ghalfejn daqqa imiss u daqqa le. ghawn minn jied il kurrent......ma nafx mela jekk ikun hemm il kurrent il hut ma jiekolx..
li fih sabih is sajd tal qieh u li tejd kelma ma shabek u ma jkollokx il magni ghaddejjin il hin kollu....
the mentioned spots are all good...but its not the first time that u visit a productive spot and u dont catch anything...u have to move around...I cant understand why this happens...some say its the currents ..I dont know so when there is a bit of a current the fish dont eat???
the best thing about deep fishing is that u have a good chat with friends and in Silence (no engine noise)
Logged
nivram017
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #27 on: August 25, 2011, 13:51:51 CET »

proset shanook naqbel mieghek perfettament. bhal ma ghadni kif ghidt sal Hadd li ghadda konna bil-konzijiet. fuq wiehed ma gibna xejn fuq tlieta ohra gibna huta jew tnejn u fuq l-ahhar wiehed li kien f'nofshom ingbarna!. Dawn kienu kollha ma genb xulxin f;'area ta mhux aktar minn nofs mil. X'inhi ir-raguni ma nafx, pero l-hut tal-qiegh hekk hu, tmur fl-istess post u daqqa taqbad u daqqa le. L-aqwa li tqatta saghtejn ghall kwiet! Smiley
Logged
bmamo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 146


« Reply #28 on: August 25, 2011, 13:53:04 CET »

grazzi ta l-ghajnuna lil kulhadd. ergajtu qawwejtuli qalbi biex nghidilkom id dritt!

@fishfinder
Nuza garmin gpsmap 420 u fuq il fishing charts ikun hemm il fond immarkat fuq il contours, imam ma jaqblux mal fond tal fishfinder igifeiri ma nafx ezatt! Issa mmur nesplora hemm u jekk nara li ma messx naqbad u mmexxi xi 200 metru l-hemm jew l-aw.

@nivram
hazin jekk hallejt il power cable l-art! qas haqq kemm iddum tipprepara biex xi haga hekk thawwadlek gurnata! Tibzax jekk insib post nghinek mandix ghalfejn noqod inzomm kollox ghalija, bast ama tmurx tkaxkar il qiegh b'xi trawler imbad lol!
U qe dissemmi konzijiet, tahseb li ahjar hafna konzijiet zghar milli konz wiehed kbir?

@shanook
Jien dik li titfi il makna u tghid kelmtejn l-hena tieghi, li jdejjaqni biss meta jkun hemm xi xeba rih jew kurrent u tispicca trejjex ghal tal qiegh hehe. Ippruvajna nuzaw drift anchor imma ghalxejn ghax ma kullimkien bdiet iddur u ghal ftit ma wehlitx max-xolfa!
Logged

Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu
nivram017
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #29 on: August 25, 2011, 14:06:42 CET »

hehe serrah rasek li mhux se mmur bi trawler! Jien ftit li xejn ikolli cans nohrog, imma meta nkun hemm barra nista nghid li nkun qieghed fis-sebgha sema'!!!!. Rigward konzijiet l-aktar li nitfghu huma dawk li jsejhulhom saqajn , jigifieri jkollok madwar 50 - 80 sunnara ma nzul wiehed. Ifhem illum il-gurnata ma nafx kemm ghadhom worth it imma la jkollok tipprova tuzahom. Imnalla kienu huma fl-ahhar sajda ghax kieku konna nkunu hadna triq ghal xejn. Ras hazina par saqajn tajba jghidu li trid, jew f'dal kaz flus fil but ha tixtri d-diesel ! Smiley
Logged
Pages: 1 [2] 3
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[July 14, 2020, 15:45:35 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM