Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


WEATHER FORECASTS
Luqa Station Malta North Virtual Buoy West Coast Dingli Cliffs Cirkewwa Mellieha
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7
  Print  
Author Topic: Suggested Regulations for Recreational Fishermen Report  (Read 69551 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Moonwalker
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 586« Reply #75 on: July 11, 2013, 09:51:45 CET »

Ok so there is no way I can continue with my old practice since no new permits will be issued.
So from now on I will forget about offshore fishing and stay in the local waters and keep all fish to myself.
Logged

Petecraft 20 - twin Mariner 150HP EFI
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #76 on: July 12, 2013, 20:19:56 CET »

1.   Irkaptu
a.   Konz ma jistax jintefa f’aktar minn 100 qama kummiedja. X’inhi ir-raguni ekologika wara din il-proposta? Billi jintefghu 200 sunnara biex forsi jinqabdu xi bazuga, xi xabla jew xi merluzz ma fiha xejn hazin.
b.   Konz tal-lizzijiet ghadni irrid nara wiehed. Minn fejn holmu bih?
c.   In-nassi tal-qarnit kalati individwalment jew flimkien x’taffetwa? Listess impatt ghandhom.  Kummiedja ohra biex attaparsi nkunu ghedna xi haga.
d.   Sajd bl-imrejkba sa massimu ta 300 qama tul? X’kummiedja hi din? Ma jafux li l-ikaptu tal-imrejkba huwa konz? Konz tkejlu bl-ammont ta’ snanar u mhux mit-tul.  Tghid mhux gej l-FPO jghoddlok il-qjiem?  Din trid tigi irrangata ghal nghidu ahna 50 sunnara.
e.   Drifting bil-lixka qas biss hu msemmi. Jekk inharsu ftit lejn il-girien taghna it-taljani din hija wahda mil-aktar sajdiet prattikati.  Ghanda tigi nkluza wkoll, issa specjalment li qed tinhareg il-licenzja ghat-tonn.
f.   U Hemm imnizzel li rixa tat-tonn ma tistax tuza? Jekk ghandek il permess allura x’taghmel bih? Ghal go l-inkwatru jew?
g.   Xolfa bil-qasab u anka dawk fuq l-idejn nahseb li kollox ghandu jkun permess.

2.   Naqbel ma dak li gie diskuss

3.   Naqbel li m’ghandux jkun hemm zoni ristretti aktar minn dawk diga msemmija habba ir-ragunijiet li inghataw fl-istess punt.

4.   Naqbel ma dak li gie diskuss

5.   Naqbel ma dak li gie diskuss

6.   Naqbel ma dak li gie diskuss

7.   Ma nara xejn hazin billi dghajsa S tkun tista tistad.  Lili ma nahsibx li jaffetwani dan il-punt habba li id dghajsa tieghi qeda MFC, imma billi jkollok naqra tifel u titfa xlief minn dghajsa S xfiha hazing? Nispera ma nigux f’din l estremita.

8.   Naqbel ma dak li gie diskuss

Obbligazzoni li kull dghajsa jkollha installata fiha tip ta’ tracking system.
Liema pajjiz ta l-E.U. ghandu din is-sistema? Qas hadd ghadu ma holom biha fuq id-dghajjes tad-dilettanti… umbad Malta irridu nghamluwha? Jien naf ghala ta, biex meta jaghtu il-management plan lil E.U. ikunu attaparsi kitbu xi haga fih. Qas tal-full timers ma jistghu isibu tarf ahseb wara jzidu xebgha dghajjes ohra fis-sistema.  U x’inku l vantagg ta din is sistema? Ghax jien ma nara lebda skop validu biex tidhol ghal dawk l-ispejjez ghal dghajsa li probabbli hlief naqra fit-tlett xhur tas-sajf ma tintuzax.  U x’titrackja jekk xebgha dghajjes qas johorgu aktar minn mil il-barra, tista toqghod tarhom bit tromba jekk trid lol.  Hawn hafna dghajjes li qas biss power supply mghandhom.  U fuq dghajsa ta 10 piedi tracking device ikun jonqsok, mhux bizzejjed l flares, life jackets u l obligazzjonijiet kollha tas-sigurta.
 
Limitazzjoni bil-jiem matul is-sena
Holma ohra sabieha li l-ebda pajjiz ta’ l-E.U. ghadu ma holom biha.  Ha jghamlu stagun ghal brieqex issa jew?  Mela dawn ma jafux li is-sajd ivarja skond it temp u l-istaguni.  Qas il-full timers ma jirregolaw bil-jiem tas sajd u jridu jirregolaw lielna?  U dan kollu ghalxiex?  Nassigurakom li mid-dipartiment ghadu qatt ma sar studju fuq is-sajd rikreazzjonali u l-impatt li jhalli…. jisparaw ic-cucati qedin minghajr ma jafu fuq hiex qed jitkellmu.

Il-Bag Limit
Uzugr li tal-koperattiva jridu il-bag limit, ghadhom bl-idea li il bahar taghhom u ahna qed nisirquwhom jekk immorru bil-qasba naqbdu huta.  Mela immur ghaxar darbiet f’sena u ghax tigini darba tajba ma nistax niehu zewg hutiet sbieh id-dar?  X’hasbu li s-sajjied rikreazzjonali jmur kuljum jew bhal full timer?  Mas-size limit tal-hut naqbel mija fil mija u nemmen li ghandu jigi inforzat b’sahha, pero il-bag limit jaghmel sens biss fuq xi huta bhat tonn.
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #77 on: July 13, 2013, 13:53:10 CET »

Xi haga ohra li gietni f'mohhi issa

Bhal issa fl-Italja qed tizdied hafna il popolarita tas-sajd bil kayak (bil kenura). Hemm ghaqdiet, filmati fuq Youtube u forums dwar din is-sajda - per ezempju din

http://kayakfishingitalia.forumfree.it/.

F' Malta din is-sistema ghadha ma qabdietx - imma l-kayak qed isir dejjem aktar popolari. Din is-sajda ser naqtghula rasha qabel ma tista titwieled? Kif qed jigu proposti l-ligijiet nistghu nistadu minn fuq kayak? Jew irridu indahhqu u nibdew niregistraw kayak MFC?
Logged
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #78 on: July 13, 2013, 17:24:32 CET »

Jekk mhux sejjer zball, kayak diga suppost tkun registrata ma Transport Malta sabiex tkun tista tintuza. Qas jitwemmnu
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #79 on: July 15, 2013, 10:28:34 CET »

Naqbel 100% ma Ganni dwar bag limits - dawn huma ghodda ghal konservazzjoni u ghandhom l-uzu taghhom imma dawn ghandhom jintuzaw biss fejn hemm bzonn. Ma taghmilx sens li taghmel bag limit fuq id-dilettant imbaghad il-commercial fishermen jaqbdu kemm iridu.

Ara kif l-Irlanda inqdew bil bag limit biex jikkonservaw l-ispnott. L-ispnott kien naqas hafna minhabba overfishing. Min 1990 l-hawn is-sajd kummercjali ghal-ispnott twaqqaf kompletament izda d-dilettant thalla jistad - hemm bag limit ta zewg hutiet kuljum u minimum landing size ta 40 cm. B'dawn il-mizuri l-istocks tal-ispnott hadu r-ruh.  Mur ghamel x haga hekk hawn Malta!!!

Id-dilettant irid ikun responsabbli, jobdi l-ligijiet u anke jaccetta xi kontrolli fejn hemm bzonn izda Il fatt jibqa li l-aktar hsara ssir min sajd kummercjali u mhux mid-dilettanti.
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #80 on: July 15, 2013, 11:51:16 CET »

U inti vera temmen li l-bag limit qieghda biex tissalvagwardja il-bahar? Qieghda biex il-commercials ikollom monopolju fuq il-bahar.
Logged
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #81 on: July 15, 2013, 12:47:09 CET »

Il bag limit suppost li qeghda biex tissalvagwardja l-bahar - ghalhekk trid tintuza biss, jekk u fejn ikun hemm bzonn ghal xi speci partikolari -u f'dak il kaz anke il-commercials irid ikollhom il kwoti ghax il-bqija il-bag limit ma twassal ghal xejn u tkun biss biex tagevola l-commercials kif qed tghid tajjeb int. Ghalhekk, b'mod generali ma taghmilx sens li l-commercials jaqbdu kemm iridu u ahna jkollna l-bag limits.

Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #82 on: July 15, 2013, 13:13:55 CET »

Agrees 100% What is the use,for the amateur to have a bag limit for kavalli[example},when the same fish,instead of flourishing, would be caught by others?
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #83 on: July 15, 2013, 13:32:02 CET »

If you double the offer.............i will give you the individual's name!
Logged
Cellikku
Active User
***
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #84 on: July 15, 2013, 14:29:29 CET »

Bugejja w Piscopo
Logged
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #85 on: July 15, 2013, 15:22:25 CET »

Caldaland

Int tajt l-ezempju tal-kavalli - naqbel 100% - ara kif tista tasal tiggustifika bag limit fuq il-kavalli ghal dilettant jistad bis-sunnara filwaqt li s-sajjied commercial jithalla jdawwar il-kavalli bl-ixbieki biex jispiccaw ikel ghat-tonn fit-tuna pens!
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #86 on: July 15, 2013, 15:56:17 CET »

U jinqabdu average ta 10 tunellati kuljum! [Dawk li naghfu bihom}.
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #87 on: July 15, 2013, 16:57:16 CET »

Heqq il commercial ghandhom NET limit ........
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #88 on: July 15, 2013, 19:11:55 CET »

Dawk hemm min hu fuqhom.................fil-gerarkija!
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #89 on: July 15, 2013, 21:37:32 CET »

loloooloololooo
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

by skip
[February 24, 2021, 18:50:06 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM