Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


WEATHER FORECASTS
Luqa Station Malta North Virtual Buoy West Coast Dingli Cliffs Cirkewwa Mellieha
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20
  Print  
Author Topic: 2014 Bluefin Tuna Licence / Applikazzjonijiet għas-sajd rikreazzjonali tat-tonn  (Read 135799 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1510


« Reply #90 on: May 09, 2014, 07:43:42 CET »

'''''Huta wahda thalli hafna bajd fil bahar. L bahar jirpilja iktar malajr milli nahsbu ghax meta ma jsibx kacca sfrenata, s success rate ta hut li jikber toghla.

Llum l bahar mbarazz hdejk ta darek... Pero ghadna fic cans li xi haga ssir''''''

Fuq dil il quote ta ghawn fuq.....xjista ikolna ligijiet aktar milli ghanna bhal issa - ez - il bahar mimli Tonn u ahna diletanti marbutin bi grammi ta quota fuq kull ras (nirringrazzjaw li ghanna dan)......xjista issir aktar milli ghanna......

Halli T tonn barra - ghax qed isir hafna u zzejjed fuq l konservazzjoni tat tonn minn naha tad dilettant biex igawdu tal fish farms - Rigward tonn iridu jaraw s sajjieda professjonali u tal fish farms x inhuma jaghmlu - specjalment ta l ahhar.

Pero hares lejn hut ohra tal qih, u wisq nibza li dan minsi. Jin sajjied dilettant bhalek Pauline Tuna, imma stadt f ibhra barranini u gew fis sitwazzjoni taghna, ghamlu xi haga, u llum ghandom industrija shiha marbuta ma sajd turizmu. Qed jghaddu ligijiet biex jagevolaw d dilettant u sport fishing u jaqtaw s sajd professjonali. Ssemilomx fish farming, ghax l bahar b sahhtu bizzejjed bix jitma n nies u mhux commercially viable.

Nemmen li malta emm trid tasal ukoll, l bahar hu l ikbar rizorz li ghanda Malta.
Logged

Good season so far.....
Pauline Tuna
Active User
***
Offline Offline

Posts: 65


« Reply #91 on: May 09, 2014, 08:01:21 CET »

Kif etlek diga, Tal Fish Farms huma kontrollati seww fdawn lahhar 4 snin....ma tantx jghamlu li jridu....apparti li qed ihadmu balla nies Maltin (u barranin), kif ukoll ihallu qliegh enormi fl-ekonomija Maltija.....Il hut li jinqabad bis sahha ta l-industrija mhux qed jghamel hsara (ghax kontrollat) (sa certu punt), anzi qed iressaq hut iehor lejn il kosta tghana, fejn kif taf inti qed ingawdu minnu ahna id diletant. Kemm hut tal wicc u kemm hut tal qiegh, bhal Tonn, Kubrit, Plamti, Pexxi san Pietro, Dnieci, Klamari etc etc...

Li qed nara jien huwa ir restrizzjonijiet fuqna id diletanti.....ta min noqghodu attenti xi nghidu ax il ligi dejjem fuq iz zghir taqha.....
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1510


« Reply #92 on: May 09, 2014, 08:34:35 CET »

Kif etlek diga, Tal Fish Farms huma kontrollati seww fdawn lahhar 4 snin....ma tantx jghamlu li jridu....apparti li qed ihadmu balla nies Maltin (u barranin), kif ukoll ihallu qliegh enormi fl-ekonomija Maltija.....Il hut li jinqabad bis sahha ta l-industrija mhux qed jghamel hsara (ghax kontrollat) (sa certu punt), anzi qed iressaq hut iehor lejn il kosta tghana, fejn kif taf inti qed ingawdu minnu ahna id diletant. Kemm hut tal wicc u kemm hut tal qiegh, bhal Tonn, Kubrit, Plamti, Pexxi san Pietro, Dnieci, Klamari etc etc...

Li qed nara jien huwa ir restrizzjonijiet fuqna id diletanti.....ta min noqghodu attenti xi nghidu ax il ligi dejjem fuq iz zghir taqha.....

Bir rispett kollhu, l farms veru li resqu t tonn vicin l art, imma l qih inqred.
Logged

Good season so far.....
bigboy
Guest
« Reply #93 on: May 09, 2014, 09:11:55 CET »

Sajd bla razan jeqred hbieb !! Kemm dak kummercjali kif ukoll dilettanti. Ftit tal granet ilu kont ed nitkellem ma dilettant u ma sajjied profesjonali fuq is sajda tal bazuk. Ghalkemm dal ahhar dejjem ed thalli frott din is sajda ghal min jmur bil qasba izda tridu tifmu il punt li dak tal qasba, jekk sab bejta u baqa fuqa ha jibqa jaqbad diment li l kurrenti jiffavorixxuh. Dak is sajjied tal mistier li ma jkala konz ghal bazuk jekk forsi laqat bicca bahar xorta mhux ha jaqbad kwantita ax il konz baqa sejjer jifrex law u l hemm.

Il punt hu.... u tifmunix hazin ax mandi xej kontra dawk li jmorru bil qasab tal eletriku..... anzi nixtieq li ghandi qoxra biex immur alih izda tijej ma tippermettix li mmur f dak it tul..... imma id dilettant jrid joqod attent ukoll ax haw min ed jmur u jgib qabdiet kbar kull harga li jaghmel. Nibzaw ghal bahar taghna hbieb tieghi forsi jibza ghalina hu Wink

Ghax wisq nibza li ghada pit ghada it tfal taghna mhux se jkolna ghalxiex nihduwom jihdu pjecir u nderruwom in namra tal bahar.

Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #94 on: May 09, 2014, 09:52:24 CET »

Bigboy, naqbel perfettament ma dak li qed tghid.  Jien naqla kritika qawwija fil bord tas-sajd minhabba l-ammont kbir ta bazuk u hut iehor tal-fond li jinqabad mid-dilettanti.  Li jinqabdu tuzzana biex taqlijhom ghal familja mod, imma li jinqabdu kilos kbar f'qabda wahda biex umbghadd jinbieghu mod iehor.  Is-sajjieda professjonali li tweggahhom mhux li ahna nistadu, imma li ahna nistadu bla kontroll, u l-hut li naqbdu jispicca fis-suq ukoll.  Hemm il-fattur ukoll ta' responsabilta u konservazzjoni.  Jien il-bahar ma nafux kif inhu illum.  Din il-gimgha mort nistad ghal qieh mat-tifel (father and son fishing outing).  Kont ili ma nistad hekk xi 20 sena.  Bdjna naqbdu gharrajjes u serran daqs naqra, kollha nerga nehlishom ghal bahar.  Jien kont nohrog nistad ma missieri, naqbdu gharajjes tal-kuruna kienu tal-kwart, u b'nofs tuzzana serran taghmel ikla aljotta tkemmex ix-xuftejn.  Li hbieb tieghi, il-bahar m'ghadux li kien.  Ejja mela nibzu ghal ftit li baqa.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
bigboy
Guest
« Reply #95 on: May 09, 2014, 10:06:41 CET »

Hekk hu Gaffer !!

Sfortunatament ahna nippuntaw lej il kbar kultant imma hemm minna li ed nesageraw ukoll. !!
Logged
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #96 on: May 09, 2014, 14:06:03 CET »

Bigboy l ikbar sajdiet tal bazuk  isiru minn sajjieda profesjonali bil konzijit, jekk tmur l pixkerija u ikunu hemm lanqas jieqfu idahlu kaxxi.

Gaffer anke minn ghandu MFA u MFB huwa armat bl eletric reels igiefiri ma ifissirx li l bazuk kollha li ikun hemm inqabdu mid delettanti
Logged
bigboy
Guest
« Reply #97 on: May 09, 2014, 14:12:51 CET »

Le le naf xqed nghid !!!! il hut tad dilettanti rajtu jien b dghajjes s u mfc Wink
Logged
bigboy
Guest
« Reply #98 on: May 09, 2014, 16:17:42 CET »

U jien nerga ntennilek li n nies li ed insemmi jmorru bil qasab Wink

Skuzani imma ma twelidx il bierah jien Smiley

Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #99 on: May 09, 2014, 17:20:37 CET »

Hbieb, niftakru li dan huwa forum miftuh.  Pero huwa minnu li dilettanti qabdu kwantitajiet kbar ta Bazuk.  Jekk jinbiehx jew le mhux ser nikkumenta hawn.  Pero gibna hafna minn dan b'idejna.  Jien, meta tridu, niltaqaw wahda bhal ta l-antik, halli ma noqodx nitkellem hawn. Immorru f'dak il-bar tar-Rabat, u nghidilkom ezatt x'jghidu is-sajjieda professjonali u rapprezentanti tahhom.  Hafna milli jghidu hu minnu.  Jien u Dr. joe ninhanqu fil-bord.  Hemm bzonn inharsu l-quddiem, ghax id-delizzju taghna irridu nibqaw ingawduh.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #100 on: May 09, 2014, 18:53:59 CET »

Ma tridx toqod fuq kull ma jghidu certu "sajjieda professjonali" u hafna inqas dawk li suppost qed jirraprezentaw is-sajjieda. Allajbierek ta`spiss kienet tinqala l` kwistjoni fuq id-dilettanti waqt xi laghqa. La jibdew jafdawk u jifthu qalbhom mieghek jibdew izelqu naqra liema huma il-veru problemi li qed jiffaccja is-sajjied. 
Nabel ukoll.  Pero, la jafdawni, mhux gej fuq forum publiku nghid dak li gejt avdat bih.  Hemm hafna xoghol xi jrid issir. 
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #101 on: May 09, 2014, 21:19:47 CET »

Illum d-dilettant hafna drabi armat tajjeb hafna - Jaf jonfoq balla liri(insomms ewros)  - ingenji jaghmlu 35 knot, fishfinders li jaqraw fondijiet kbar, electric reels etc. Fl-opinjoni tieghi, aktar ma tkun armat aktar trid tkun responsabbli ghax aktar jikber il potenzjal li taqbad hafna. Ftit individwi dilettanti mhux responsabbli u ftit sajdiet ezagerati min dilettanti jistghu jispiccaw jaghmlu hafna hsara lid-dilettanti kollha.

Fl-ahhar mill ahhar id-dilettant, anke jekk armat sewwa, irid jiftakar li l-ghan ewlieni jibqa dak  hu li jiehu siegha pjacir u mhux li jidhol mghobbi bil-hut bl-iskuza li irid jifdi l-ispejjez.
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #102 on: May 10, 2014, 06:03:44 CET »

Illum d-dilettant hafna drabi armat tajjeb hafna - Jaf jonfoq balla liri(insomms ewros)  - ingenji jaghmlu 35 knot, fishfinders li jaqraw fondijiet kbar, electric reels etc. Fl-opinjoni tieghi, aktar ma tkun armat aktar trid tkun responsabbli ghax aktar jikber il potenzjal li taqbad hafna. Ftit individwi dilettanti mhux responsabbli u ftit sajdiet ezagerati min dilettanti jistghu jispiccaw jaghmlu hafna hsara lid-dilettanti kollha.

Fl-ahhar mill ahhar id-dilettant, anke jekk armat sewwa, irid jiftakar li l-ghan ewlieni jibqa dak  hu li jiehu siegha pjacir u mhux li jidhol mghobbi bil-hut bl-iskuza li irid jifdi l-ispejjez.
Prosit ta dan.  Din biss skuza tal-ispejjez.  Mintiex obligat tohrog il-barra u tarma bil-goff biex taqbad huta. 
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1510


« Reply #103 on: May 10, 2014, 09:34:23 CET »

Illum d-dilettant hafna drabi armat tajjeb hafna - Jaf jonfoq balla liri(insomms ewros)  - ingenji jaghmlu 35 knot, fishfinders li jaqraw fondijiet kbar, electric reels etc. Fl-opinjoni tieghi, aktar ma tkun armat aktar trid tkun responsabbli ghax aktar jikber il potenzjal li taqbad hafna. Ftit individwi dilettanti mhux responsabbli u ftit sajdiet ezagerati min dilettanti jistghu jispiccaw jaghmlu hafna hsara lid-dilettanti kollha.

Fl-ahhar mill ahhar id-dilettant, anke jekk armat sewwa, irid jiftakar li l-ghan ewlieni jibqa dak  hu li jiehu siegha pjacir u mhux li jidhol mghobbi bil-hut bl-iskuza li irid jifdi l-ispejjez.
Prosit ta dan.  Din biss skuza tal-ispejjez.  Mintiex obligat tohrog il-barra u tarma bil-goff biex taqbad huta. 

100% right. Nikkonferma li qed tghid gaffer
Logged

Good season so far.....
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #104 on: May 10, 2014, 14:20:37 CET »

Heqq u minn qal li dawk I'd dajjes mfc, S Jew mod iehor ma jkunx ta wiehed li ghandu MFA JEW MFB mhux bhal dawk il kajjikki li jkalaw il parit, Jew knuz.
Imma Ahna qedin nitkellmu x jaghmel hsara lil bahar Jew fuq xi haga ohra.
Ghalija u nispera ma nhallix xi systema barra huma
Tkarkir
Lampara
Parit

Lohrajn bhal konz, electric Jew hydraulic reels winch, ma tantx jeffetwaw ghax normali jintuza go fond fejn mhux normali jinstad mill profesjonali. Kull minn jistad jaf li tista taghmel nofs ta nhar u ma taqbad xejn imbad taghmel sieha tieghu pjacir (mhux dejjem tigi dik is siegha).
Jekk irridu nfettqu, kull tip ta sajd ha jaghmel hsara, imma ma irridux nesegeraw.
L Amerika Vera ghandhom il kwoti imma ghas sajd fil lakes u xmajjar. Imma Hej jekk jinqabdu 100 huta, lawtorita terga titfa 200 ohra zaghar halli min imur jistad dejjem isib hut fix xmara. Il bahar mod iehor. Il bahar trid Tara xjaghmillu hsara u tillimita dak, bhal ma gara bit tonn.

Logged
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM