Main Menu

UPDATE.

Started by caldaland, June 30, 2014, 21:51:04 CET

Previous topic - Next topic

ganni

Quote from: The_Gaffer on July 02, 2014, 12:41:10 CET
Hemm proposta tas sajjieda professjonali ghal bag limits fuq certu tipi ta hut, bhal ma hemm proposti minn naha taghna fuq tfih ta pariti. 

Fuq limea tipi ta' hut Gaffer?
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

drmartin

Sorry guys ma tantx nippartecipa imma noqghod insegwi bil-kwiet
nista nsaqsikhom xi haga?
xi kultant ma nkunx nista nsegwi chats li jkunu ghaddejjin ghax is-sistema ma tippermettiliex.
ezempju alungi 2014 rajta minn fuq ta habib tieghi.
jista jaghti l-kaz li mhux kullhadd jista jara dawn l-updates?

nirringrazzjakhom u nheggigkom tkomplu dan il-forum ghax kullhadd jhossu iktar infurmat
u nghiduha kif inhi xi hint l'hemm u l'hawn hadt anke jien

il-position tieghi fuq forum huwa mff

Granitu

#17
Quote from: drmartin on July 02, 2014, 13:16:05 CET
Sorry guys ma tantx nippartecipa imma noqghod insegwi bil-kwiet
nista nsaqsikhom xi haga?
xi kultant ma nkunx nista nsegwi chats li jkunu ghaddejjin ghax is-sistema ma tippermettiliex.
ezempju alungi 2014 rajta minn fuq ta habib tieghi.
jista jaghti l-kaz li mhux kullhadd jista jara dawn l-updates?

nirringrazzjakhom u nheggigkom tkomplu dan il-forum ghax kullhadd jhossu iktar infurmat
u nghiduha kif inhi xi hint l'hemm u l'hawn hadt anke jien

il-position tieghi fuq forum huwa mff

Please note my post was updated

Hi DrMartin,

See below

Updated links were weird and incorrect

http://maltafishingforum.com/talk/index.php/topic,4638.315.html

http://maltafishingforum.com/talk/index.php/topic,4689.msg50917/topicseen.html#new
Good season so far.....

caldaland

"Caldaland nifhima, ghax dak dejjem ghaddej...u l-emmozjonijiet u l-entuzjazmu jahkmuh sew, li xi kultant jitlef il-kontroll assolut"........hahahah tajba,gibtni qisni HULK HOGAN! lol. Mela ha nitkellem b'certu logika u niccara dak li ridt nghid.
Jekk sar xi qbil,fuq xi regolament, bejn ir-rapprezentanti tad-dilettanti u l-board tal-fisheries,nesigu li nkunu nfurmati immedjatament.
Jekk fi 18 il-xaghar ma sar xejn,kif qed tghid inti,allura hemm xi haga li mhux qed tiffunzjona,u trid titranga immedjatament.

busumark

@ Gaffer jekk tajdilna l affarijit li jopponu lizjed l commercial ghalina d delettanti inkunu nistaw niduskutuhom bejnitna biex forsi kif ghidt qabel nohorgu proposti ghalijhom. izjed ma jidiskutu nies izjed ikun hemm ideat differenti. jekk mhux hawn x himkien iehor

shanook

Quote from: The_Gaffer on July 02, 2014, 12:41:10 CET
...............  Dak li kien propost huwa dak li gie sanctioned mill federation u l-MFF...............

tista tejdilna xinhuma dawn il proposti ghax fittixt imma ma sibthomx, la gew sanctioned mil MFF jigifieri li jien naqbel maghhom (pero ma nafx x'inhuma).

@Joe   issa ma tarax li jien ma nistax naghmel laqgha jekk ma nkunx naf meta tkun tista inti. Mhux inti flimkien mal federation tistaw tlaqqu lin nies biex tinfurmaghhom x qied jigri. Jekk minn naha lohra ma hemm xejn allura ma tantx hemm ghalfejn issir laqgha. pero tista kif edtlek iftah post fejn tinforma biss u ma jsirux kummenti hemm, imma minn irid jikkumenta juza topic iehor


The_Gaffer

Kull ma hemm bag limits.  Dawn qed jipproponu,mli jieqaf darba ghal dejjem il-bejh ta hut minn sajjieda dilettanti.  Wahda mill-mizuri li proponu hija li ikun hemm bag limits fuq certu tip ta hut, mhux kollha. Ezempju minn dak li niftakar jissemmew il-bazug, pagri, u xi tipi ohra. L-argument tal-professjonisti huwa li la darba ahna nohorgu nistadu bhala dilizzju, u kif nghidu ahna biex induqu huta, mghandiex ghalfejn naqbdu hut bil-kwantita goffa.  
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

The_Gaffer

Quote from: shanook on July 02, 2014, 16:21:47 CET
Quote from: The_Gaffer on July 02, 2014, 12:41:10 CET
...............  Dak li kien propost huwa dak li gie sanctioned mill federation u l-MFF...............

tista tejdilna xinhuma dawn il proposti ghax fittixt imma ma sibthomx, la gew sanctioned mil MFF jigifieri li jien naqbel maghhom (pero ma nafx x'inhuma).

@Joe   issa ma tarax li jien ma nistax naghmel laqgha jekk ma nkunx naf meta tkun tista inti. Mhux inti flimkien mal federation tistaw tlaqqu lin nies biex tinfurmaghhom x qied jigri. Jekk minn naha lohra ma hemm xejn allura ma tantx hemm ghalfejn issir laqgha. pero tista kif edtlek iftah post fejn tinforma biss u ma jsirux kummenti hemm, imma minn irid jikkumenta juza topic iehorNaqbel Toni.  Ha niftiehem ma nick, biex jinfettah topic bhala read only.  Thanks tas-suggeriment.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

shanook

#23
Quote from: The_Gaffer on July 02, 2014, 16:21:54 CET
Kull ma hemm bag limits.  Dawn qed jipproponu,mli jieqaf darba ghal dejjem il-bejh ta hut minn sajjieda dilettanti.  Wahda mill-mizuri li proponu hija li ikun hemm bag limits fuq certu tip ta hut, mhux kollha. Ezempju minn dak li niftakar jissemmew il-bazug, pagri, u xi tipi ohra. L-argument tal-professjonisti huwa li la darba ahna nohorgu nistadu bhala dilizzju, u kif nghidu ahna biex induqu huta, mghandiex ghalfejn naqbdu hut bil-kwantita goffa.  

li ma inbihhux hut ma tantx hemm x tiddiskuti sa fejn naf jien dik diga qeda hemm, ma hijix problema taghna. ghalfejn iridu bag limit, biex jippreservaw il bahar jew bhala pika. gejja mil Eu? jew mill commercials?
Din tal bag limit naqbel maghha jekk issir mal commercial ukoll it tunellati ta acciol u bazut huma idahhluh u jeqirdu il gieh mhux ahna. kemm niekol hut ma hi affari ta hadd. Jekk issir ghal preservazjoni tal ispeci allura il limit isir ghal kulhadd bhal ma sar ghat Tonn. imma ghax iridu huma dik troppu, issa hekk imiss jindahlu f'sor.i, ma jisthux dejjem hekk kienu il commercials il bahar taghhom.

issa listand tal MFF xihini? jien personali ma naqbilx assolutament xejn ma din....sakemm ma tkunx ghal preservazzjoni tal ispeci allura laffarijiet jinbidlu ghal KULHADD.
u liema huma '' xi speci ohra''

ganni

il-bag limits naqbel maghhom u kif... imma jridu jsiru fuq dak li jaghmel il-hsara u mhux fuq dak li ftit li xejn ghandu impatt. x'sens fiha li tirregola il-ftit kilos li jaqbad delettant ma dawk it-tunellati li jaqbad sajjied kummercjali?
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

caldaland

Bag limit issir biex insalvaw il-bahar....allura issir lil dawk li qed jeqirdu l-bahar......li huma l-kummercjanti biss!!!! Mela bag limit ghalina ddilettanti,OUT OF THE QUESTION! Ma taghmilx sens. Nistghu inkunu nafu xi pproponew ir-rapprezentanti taghna rigward regolamenti lil kummercjanti......ghax min hemm irridu nibdew!

Granitu

Quote from: The_Gaffer on July 02, 2014, 16:21:54 CET
Kull ma hemm bag limits.  Dawn qed jipproponu,mli jieqaf darba ghal dejjem il-bejh ta hut minn sajjieda dilettanti.  Wahda mill-mizuri li proponu hija li ikun hemm bag limits fuq certu tip ta hut, mhux kollha. Ezempju minn dak li niftakar jissemmew il-bazug, pagri, u xi tipi ohra. L-argument tal-professjonisti huwa li la darba ahna nohorgu nistadu bhala dilizzju, u kif nghidu ahna biex induqu huta, mghandiex ghalfejn naqbdu hut bil-kwantita goffa.  

l kummercjali nies tosti. jekk trid nurik x nies huma, jghaddu lin nies u l gvern minn ghajn l labra...
Good season so far.....

The_Gaffer

Quote from: shanook on July 02, 2014, 16:36:21 CET
Quote from: The_Gaffer on July 02, 2014, 16:21:54 CET
Kull ma hemm bag limits.  Dawn qed jipproponu,mli jieqaf darba ghal dejjem il-bejh ta hut minn sajjieda dilettanti.  Wahda mill-mizuri li proponu hija li ikun hemm bag limits fuq certu tip ta hut, mhux kollha. Ezempju minn dak li niftakar jissemmew il-bazug, pagri, u xi tipi ohra. L-argument tal-professjonisti huwa li la darba ahna nohorgu nistadu bhala dilizzju, u kif nghidu ahna biex induqu huta, mghandiex ghalfejn naqbdu hut bil-kwantita goffa. 

li ma inbihhux hut ma tantx hemm x tiddiskuti sa fejn naf jien dik diga qeda hemm, ma hijix problema taghna. ghalfejn iridu bag limit, biex jippreservaw il bahar jew bhala pika. gejja mil Eu? jew mill commercials?
Din tal bag limit naqbel maghha jekk issir mal commercial ukoll it tunellati ta acciol u bazut huma idahhluh u jeqirdu il gieh mhux ahna. kemm niekol hut ma hi affari ta hadd. Jekk issir ghal preservazjoni tal ispeci allura il limit isir ghal kulhadd bhal ma sar ghat Tonn. imma ghax iridu huma dik troppu, issa hekk imiss jindahlu f'sor.i, ma jisthux dejjem hekk kienu il commercials il bahar taghhom.

issa listand tal MFF xihini? jien personali ma naqbilx assolutament xejn ma din....sakemm ma tkunx ghal preservazzjoni tal ispeci allura laffarijiet jinbidlu ghal KULHADD.
u liema huma '' xi speci ohra''

Ton, ma tixtax tahsel idejk u tghid mhux problema taghna.  Hija problema taghna. La hemm id-dilettant involut.  Kull ma hemm proposta.  Din ghada lanqas biss giet diskussa.  Minn naha taghna l-proposti saru, min ghalija qedin hawn fuq il-forum, jekk le, nerga naghmel post bijhom.  Huma proposti li ghamiltu intom stess, u jien ipprezzentajthom.  Dawn il-proposti ilhom li saru aktar minn sena ilu.  Joddispjacini, mghandiex hin noqod infittex. 
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

The_Gaffer

#28
Quote from: caldaland on July 02, 2014, 17:06:40 CET
Bag limit issir biex insalvaw il-bahar....allura issir lil dawk li qed jeqirdu l-bahar......li huma l-kummercjanti biss!!!! Mela bag limit ghalina ddilettanti,OUT OF THE QUESTION! Ma taghmilx sens. Nistghu inkunu nafu xi pproponew ir-rapprezentanti taghna rigward regolamenti lil kummercjanti......ghax min hemm irridu nibdew!

Dan ma kienx ezzercizju fuq id dilettanti u kummercjali.  Dan kien working committee iffurmat minn numru ta stakeholders, fosthom, armata, mta, fisheries, mepa, federation li kellhom l-inkarigu jipprezzentaw set ta proposti ghal regolamentazjoni tas sajd tad dillettanti.  Ma kien hemm xejn minn naha tal-kummerjali.  Dan huwa biss in line mal regolamenti tal-EU, i li malta ma ghandha xejn biex tirregolizza is-sajd minn naha tad-dilettant. 
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

lazyfisherman

Gaffer, ghaliex fuq issues dwar ligijiet fuq qbid ta hut mid-dilettant l-armata u l-mta huma meqjusa stakeholders? Li jkunu nvoluti l-fisheries, il Federation u l-MEPA (minhabba issues ta konservazzjoni) nifimha imma l-mta u l-armata? X'jifmhu fil hut u s-sajd tad-dilettanti? L-armata nifhem li xogholha tghin fil harsien tal-ligijiet u mhux li tipproponi ligijiet.