Main Menu

UPDATE.

Started by caldaland, June 30, 2014, 21:51:04 CET

Previous topic - Next topic

EmicMalta

dan it topic vera interessanti, pero il kliem li qed jinghad huwa hafna tekniku jew qasir

shanook

#31
Nerga nirrepeti. I'd dilettant ma jistax ibih hut, il ligi diga qeda hemm. Jaqaw ha niddiskutu Jew qed isir proposal li nistaw??? Ma nahsibx hux!! Mela dik ma nistawx nargumentawa lanqas nistaw niddiskutuwa. Kif isir ir reinforcement taghna mhux affari tieghi. Jien jinpurtani dak li ma hemmx xejn dwaru u ha jigi diskuss bhal din ta bag limit.
Kien hemm proposti ohra minn naha ta TM, Jew tal armata, Jew fisheries??

baghira

Mela illum mort nistad.
Qbadt 10 hutiet ghall liska.
xtrajt qasba u rukkell godda u diversi jigs etc din il gimgha.
Ghamilt 7 sieghat inrejjex.
Ma qbadt xejn.
Il liska tlaqta kolla lura l bahar hajja,anke dik li uzajt.

Dik ir realta. Kemm qallajt jien flus lil kummercanti tal hwienet maltin?
I sajjieda kummercali jimpurtaw kollox huma normalment.
X impatt ghamilt fuq l ambjent marittimu? Anke il liska tlaqt hajja.
U ma qbadt xejn.....

Tafu il kummercali kemm il tunnellata erezijiet tellaw mill bahar? U bliema metodi?
u tafu kemm tefghu lura l bahar hut? Kollu mejjet imma..

U jekk xahar iehor imbghad naqbad 2 dnieci, u it tnejn itellghu il buzzieqa u jmutu. Irrid narmi wiehed minnhom jekk hemm bag limit jghid hekk hux?

u lkummercali jaghmel 'by catch' ta accol bit tunnellati..

Halluna.
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

lazyfisherman

#33
http://maltafishingforum.com/talk/index.php/topic,4748.msg51116.html#msg51116

Nahseb dan huwa t-topic li qed jirreferi ghalih il gaffer - niftakar sewwa ghax jien kont ghamilt diversi suggerimenti.shanook

Thanks lazyfisherman ergajt qrajthom kollha......

The_Gaffer

Quote from: lazyfisherman on July 02, 2014, 22:27:55 CET
http://maltafishingforum.com/talk/index.php/topic,4748.msg51116.html#msg51116

Nahseb dan huwa t-topic li qed jirreferi ghalih il gaffer - niftakar sewwa ghax jien kont ghamilt diversi suggerimenti.Dawk huma.  Prosit lazyfisherman.  Grazzi.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

shanook

''I have compiled all your suggestions into one document, and submitted to the Fisheries board for discussion.  BTW, I did leave out some comments, like Joholmu, Indahqu, l-imhatra, etc. Smiley''

can you please post this document that you submitted to fisheries, you can put it in the read only post

Thanks

caldaland

Ippermettuli ftit l-ahwa,ha nara hux qieghed nifhem sewwa jien..............Jigifieri,dawn li "stakeholders" kollha qed jiltaqghu sabiex jghamlu regolamenti lis sajjieda dilettanti,u regolamenti lil kummercjali le.......Gaffer,qieghed nifhem sew jien jew zbaljat?

The_Gaffer

Zbaljat.  Dawn gew mahtura bhala working committee mill-gvern precedenti f'ottubru tal-2012, tiftakar? Sabiex jaghmlu set ta proposti habba il-management of fisheries activities for recreational fishermen.  Dan sar ghax Malta, sal llum, m'ghandha xejn.  Regolamenti ghas-sajjieda kummercjali hemm, imma ghad dilettant m'hemmx.  Toqodx iddahhal il-kummercjali fin-nofs, ghax assolutament m'ghandhomx jaqsmu. Aqra sewwa il-posts li bil gentilizza kollha tefa link tahhom lazyfisherman, u tista issegwi minn hemm.  Jien issottomottejt il-proposti taghna, f'Lulju tat 2013.  Minn dak inhar, ma gie diskuss xejn.  Il-proposti huma gabra tas-suggerimenti taghkom li saru fit-topic.  Meta jkolli cans, infittex l-email li bghatt bil proposti, u ntellaha hawn. 
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

The_Gaffer

Jekk miniex sejjer zball, il-proposti tad-dilettanti saru joint mill Federation u l-MFF.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

caldaland

"Zbaljat.  Dawn gew mahtura bhala working committee mill-gvern precedenti f'ottubru tal-2012, tiftakar? Sabiex jaghmlu set ta proposti habba il-management of fisheries activities for recreational fishermen" Mela allura la rregolamenti ha jsiru ghad dilettant biss, mhux talli ma zbaljatx izda kont ezatt! U min qal li regolamenti ghad dilettant ma hemmx............HEMM HAFNA U HAFNA IZJED MILLI GHANDU IL-KUMMERCJANTI............DA ZGUR LI GHANDU X'JAQSAM IL-KUMMERCJANTI,ANZI HUWA L-QOFOL TA KOLLOX!.

busumark

L proposti fil link li ghamel lazyfisherman huma dawk li saru qabel Marzu 2013. Dawk ma baqawx joddu u ghalxejn noqodu nidiskutu fuqhom.  Meta inhatar board gdid wara Marzu 2013 gew mibawta proposti godda fuq dawn irridu nidiskutu. Kif ikolna dawn l proposti inkunu nistaw nidiskutuhom bejnitna. Avolja biex nidiskutuhom irridu inkunu nafu l kontro proposti li ghamel l board dwarhom u peress li ghada ma saritx laqgha minn wara li intbatu dawn l propsoti ghandna ma nafux kif ha jigu approvati, skartati jew emendati.

bigboy

Gifiri jekk jien u l familja tieghi iddecidejna li nibdew niklu hut kuljum...... dan ma nistax namlu izjed ax issa se jkolli bag limit fuq il pagri ?????

The_Gaffer

Mark, aqra il-posts kollha fit-topic, hemm 7 pagni. Ghandek issib il-proposti taghna hemm.  Dawn saru f'Lulju tat-2013. 
Issa, biex id-diskors ikun car ghal kullhadd.  Hemm ammont sostanzjali ta kooperazjoni bejn l-MFF u il-Federation.  Imma, peress li l-MFF mhix membru tal Federation, ma nafux dak kollu li jigi diskuss.  ( li ahna mhux membri mhux l-ghazla tieghi kienet, imma taghkhom).  Nafu biss dak li jien nigi mistieden ghalih, jew li jghogob lil Federation tinfurmani bih.  Ma ghandi l-ebda kontrol u informazzjoni fuq laqghat li jsiru bejn il-federation u l-awtoritajiet tal fisheries. Il-Federation tigbor fija numru kbir ta clubs tas-sajjieda dilletanti madwar Malta, li hafna mill-membri ta dawn il-clubs huma ukoll membri fl-MFF.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

shanook

Hawwadtni Joe..... Mela fdik il post hemm li il proposti tal gvern ta qabel ma joddhux, hemm ukoll li Hon Galdes assigura li l'MFF ha tkun ikun ikkonsultata u presenti fkull laqgha.
Hemm ukoll li ghaqqadt il proposti u baghathom, pero mhumiex ippostjati.
Issa f'daqqa wahda l' MFF mhux parti mill bord???
Jien qtajt  qalbi mela nerga nibda il glida mal federation ma hemx x'taghmel, ghax hawn qed nahli il hin u energija