Main Menu

UPDATE.

Started by caldaland, June 30, 2014, 21:51:04 CET

Previous topic - Next topic

caldaland

Ghaddiet sena min mindu il-malta fishing forum hatar rapprezentat fuq il-board tal-fisheries,u min dakinhar ma smajna xejn,hemm xi update,vis-a-vis ir-regolamenti l-godda?
Qieghda ssir xi konsultazzjoni mal membri tal-Malta Fishing Forum rigward dan il-punt?

ganni

Sewwa qed tghid Caldaland, qatt ma smajna xejn, la dwar konsultazzjoni u wisq u wisq aktar dwar regolamenti godda.  Nahseb li ghandi dritt inkun naf x'qed jigri.
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

Granitu

Quote from: ganni on July 01, 2014, 12:53:48 CET
Sewwa qed tghid Caldaland, qatt ma smajna xejn, la dwar konsultazzjoni u wisq u wisq aktar dwar regolamenti godda.  Nahseb li ghandi dritt inkun naf x'qed jigri.

Nappogja l Caldaland u lil ganni, nhoss li nistghu ninghataw update u informazzjoni adekwata.
Good season so far.....

busumark

Kieku inkunu nafu x ligijit qedin jigu proponuti inkunu f pozizjoni ahjar biex kulhadd jaghti l opinjoni tieghu biex dawn ma jafetwawnix hafna hazin. minn hafna ideat forsi ikun hemm xi ftit li ikunu tajbin ghalina.

The_Gaffer

Ma nahsibx li huwa 'fair comment' li tghidu li qatt ma hadtu update.  Jien constantament tajthom update hawn fuq l-items kollha li jigu diskussi fil 'board tas-sajd' li ghandhom impatt fuq recreational fishing.  Miniex ser noqod nghati rendikont hawn, pero jekk idduru l-posts tieghi, taraw l-updates kollha.  Nerga nghid, ma kienx 'fair comment minghadkom li ktibtu hawn li mhux qed tiehdu update fuq l-items li qed jigu diskussi.  Regward il-ligijiet il-godda, ma gie diskuss xejn, ghax kull darba li qed nitolbu li tigi diskussa bhala item fl-agenda, qed tigi posposta.  Pero, fuq il-sajd ghat tonn mis-sajjieda rekreazzjonali, kont il-hin kollu intikhom update.  Nerga nghid, u qed nghid specifikament ghal dawk il-membri li ghogobhom jiktbu hawn, ma kienx fair comment, u ma stennejtx certu kummenti. 
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

The_Gaffer

Quote from: busumark on July 02, 2014, 07:55:24 CET
Kieku inkunu nafu x ligijit qedin jigu proponuti inkunu f pozizjoni ahjar biex kulhadd jaghti l opinjoni tieghu biex dawn ma jafetwawnix hafna hazin. minn hafna ideat forsi ikun hemm xi ftit li ikunu tajbin ghalina.

Mark, dak li qed jigi propost, ilu fuq il-forum available ghal qari iktar minn 18 il-xahar.  Kont jien l-ewwel wiehed li gbidt l-attenzjoni ta kullhadd li kien hemm klawsoli limhux accetabli.  Bizzejjed taghmel search fuq il-forum u issib diskussjoni shiha fuq il-proposti li gew ipprezzentati. 
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

shanook

#6
Opps Jew Jien qbizt xi qabda posts Jew xi haga ohra.  Joe fejn huma dawn il posts li avzajtna bijghhom. Jekk kin tat tonn.....Konna nafuu wara li harget igifieri ma stajniex nissugerixxi xi haga. Dak li jkun lest insiru nafu bih anki mill fisheries.
Mort lura ftit u sibt post tieghek fejn semmejt li regolamenti ma humiex xi haga barra minn ghawn u li ma tantx jaffetwawna.....mela diga hemm xi haga? Imma Ahna ma nafux x'inhuma. Suppost hemm il forum ghax it tabib qadd ma iddiskuta mad dilettant, Issa ha nispiccaw listess??
Konna issugerejna li issir laqgha mal membri tal forum, wara sengha ma intqajna qatt.
Tithux Ghalik, ma hemx ghalfejn, meta tkun f'posizzjoni trid toqod ghal kritika. Jekk tkun distruttiva hazin, imma meta tkun gusta allura trid toghod 10.

shanook

Ha Nerga immur infittex, pero nahseb jekk ikun hemm post fejn hemm dawn l'update kolla flimkien. Fejn wiehed ma jistax jikkumenta imma jaqraghhom biss, ikun ahjar. Ghax mhux tajjeb trid toghod idur mal forum biex issib xi haga.

The_Gaffer

Ic-cuccata hi li kullhadd irrid kollox pronto.  Taghmel search fil forum, issib pataflun ta diskussjonijiet li kollha huma relatati.  Dik hi ir-realta.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

The_Gaffer

#9
Ghamilt search malajr malajr ha nara jekk dak li qed tghidu intom, specjalment Granitu u gianni, hux minnu.  B'dispjacir nghid li jew ghandkom dak li jien nghidlu 'selective memory' jew qed tkunu economical with the truth, jew it tejn, jew hemm xi malizja fin nofs.  Ghax sibt diskussjonijiet fejn intom it tnejn ipparteccipajtu sew, u jien hadt nota ta dak kollu li issugerejtu, u dawn gew diskussi fil-board.
Mhux sew tigu hawn u titfaw posts malizjuzi.
X'agenda ghandkom mela?
Caldaland nifhima, ghax dak dejjem ghaddej...u l-emmozjonijiet u l-entuzjazmu jahkmuh sew, li xi kultant jitlef il-kontroll assolut...Mark, ammetta hu stess li jiddejjaq iffittex.  Imma intom, specjalment ganni, meta taf inti stess kemm ghaddew posts bejnitna, sa hadt is-suggerimenti tieghek...u tigi hwan titfa dawk il-posts hekk!.....mela ghandek xi mottiv iehor jew?
Wara kollox, dawn il-laqghat nattendijom mill-leave tieghi, mill-hin privat tieghi, u spejjezz tieghi, ghax wara kollox, jien ma nahdimx mal-gvern....u bhala membru tal board, ma tiehu xejn, ghajr paroli fil vojt minn nies li mohhom biss biex ikissru, u izzekzku kontra dak u l-iehor
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

Granitu

#10
Quote from: The_Gaffer on July 02, 2014, 11:37:26 CET
Quote from: busumark on July 02, 2014, 07:55:24 CET
Kieku inkunu nafu x ligijit qedin jigu proponuti inkunu f pozizjoni ahjar biex kulhadd jaghti l opinjoni tieghu biex dawn ma jafetwawnix hafna hazin. minn hafna ideat forsi ikun hemm xi ftit li ikunu tajbin ghalina.

Mark, dak li qed jigi propost, ilu fuq il-forum available ghal qari iktar minn 18 il-xahar.  Kont jien l-ewwel wiehed li gbidt l-attenzjoni ta kullhadd li kien hemm klawsoli limhux accetabli.  Bizzejjed taghmel search fuq il-forum u issib diskussjoni shiha fuq il-proposti li gew ipprezzentati. 

Quote from: The_Gaffer on July 02, 2014, 12:06:28 CET
Ic-cuccata hi li kullhadd irrid kollox pronto.  Taghmel search fil forum, issib pataflun ta diskussjonijiet li kollha huma relatati.  Dik hi ir-realta.

Quote from: The_Gaffer on July 02, 2014, 12:23:21 CET
Ghamilt search malajr malajr ha nara jekk dak li qed tghidu intom, specjalment Granitu u gianni, hux minnu.  B'dispjacir nghid li jew ghandkom dak li jien nghidlu 'selective memory' jew qed tkunu economical with the truth, jew it tejn, jew hemm xi malizja fin nofs.  Ghax sibt diskussjonijiet fejn intom it tnejn ipparteccipajtu sew, u jien hadt nota ta dak kollu li issugerejtu, u dawn gew diskussi fil-board.
Mhux sew tigu hawn u titfaw posts malizjuzi.
X'agenda ghandkom mela?
Caldaland nifhima, ghax dak dejjem ghaddej...u l-emmozjonijiet u l-entuzjazmu jahkmuh sew, li xi kultant jitlef il-kontroll assolut...Mark, ammetta hu stess li jiddejjaq iffittex.  Imma intom, specjalment ganni, meta taf inti stess kemm ghaddew posts bejnitna, sa hadt is-suggerimenti tieghek...u tigi hwan titfa dawk il-posts hekk!.....mela ghandek xi mottiv iehor jew?
Wara kollox, dawn il-laqghat nattendijom mill-leave tieghi, mill-hin privat tieghi, u spejjezz tieghi, ghax wara kollox, jien ma nahdimx mal-gvern....u bhala membru tal board, ma tiehu xejn, ghajr paroli fil vojt minn nies li mohhom biss biex ikissru, u izzekzku kontra dak u l-iehor

Gaffer, jien bniedem li qabel ppostjajt ccekjajt u mis searches li ghamilt dawn huma l ahhar updates utilissimi li saru fuq regoli (mhux regoli tat tonn). Naf x diskussjonijiet saru pero ikkoregini jekk jin zbaljat jew nsejt xi haga.

http://maltafishingforum.com/talk/index.php/topic,4638.315.html

http://maltafishingforum.com/talk/index.php/topic,4689.msg50917/topicseen.html#new

Gaffer update tlabt bl edukazzjoni kollha - m hemm l ebda malizzja - tista ez tghidli ma sarux updates ohra, xejn iktar u xejn inqas.

Issa naqa matematika semplici, ghaddew kwazi sena u nofs, in the process inbidel gvern u nhatru nies godda fuq l board, kif dejjem jigri f dal kazijiet.

Billi nitolobu update fuq dawn r regoli wara sena u nofs, ma nahsibx li sar xi haga hazina jew ghax ma rridux nfittxu. Sena u nofs hu hafna zmien gaffer.

Igifieri f dan iz-zmien ma saret l-ebda laqgha ohra Joe?

Good season so far.....

The_Gaffer

Saru diveri laqghat tal board.  Dak li kien propost huwa dak li gie sanctioned mill federation u l-MFF.  Hemm proposta tas sajjieda professjonali ghal bag limits fuq certu tipi ta hut, bhal ma hemm proposti minn naha taghna fuq tfih ta pariti.  Pero, din l-item qed tkun prezenti dejjem fuq l-agenda, imma mhux qed tigi diskussa minhabba li tigi posposta ghal laqgha ohra. 
Dak kollox, kieku kien hemm update, kont nigi hawn, u nghidilkom, bhal ma zammetkom infumati fuq tat tonn.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

The_Gaffer

Quote from: shanook on July 02, 2014, 11:45:42 CET
Opps Jew Jien qbizt xi qabda posts Jew xi haga ohra.  Joe fejn huma dawn il posts li avzajtna bijghhom. Jekk kin tat tonn.....Konna nafuu wara li harget igifieri ma stajniex nissugerixxi xi haga. Dak li jkun lest insiru nafu bih anki mill fisheries.
Mort lura ftit u sibt post tieghek fejn semmejt li regolamenti ma humiex xi haga barra minn ghawn u li ma tantx jaffetwawna.....mela diga hemm xi haga? Imma Ahna ma nafux x'inhuma. Suppost hemm il forum ghax it tabib qadd ma iddiskuta mad dilettant, Issa ha nispiccaw listess??
Konna issugerejna li issir laqgha mal membri tal forum, wara sengha ma intqajna qatt.
Tithux Ghalik, ma hemx ghalfejn, meta tkun f'posizzjoni trid toqod ghal kritika. Jekk tkun distruttiva hazin, imma meta tkun gusta allura trid toghod 10.

Ton organiza il-laqgha, u jien nghati rendikont ta dak kollu li hemm relevanti ghal kullhadd.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

Granitu

Good season so far.....

The_Gaffer

Ili nghid imma, f'diversi posts relatati, li xejn ghadu ma gie diskuss.  Minn attenda il laqgha generali tal-Federation, nahseb ha update ukoll, li ghadu kollox kif kien, ghax ma gara xejn ghadu.  Tridu tiftakru minn xiex ghadda id-dipartiment dan l-ahhar, li ovjament tefu id-diskussjoni fil-genb
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/