Liska

Started by Perla 165, September 06, 2008, 16:07:27 CET

Previous topic - Next topic

Perla 165

Hbieb, nixtieq niehu l-opinjoni takom ..... Da l-ahhar smajt illi  jintuza it-totli bhala liska al knutz tal qieh etc... Dan veru efetif daqs il Klamari, sicc, kavalli etc.... Qed nistaqsi ax dejjem kont smajt illi it totlu muhiex tajjeb bhala liska,  Jien gdid al luzu tal liska alek qed insaqsikom....
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

LapsiBoy

Jin alija li ed tejd paprata ...ghax ghal likel nismahom jejdu li mux tyb izda it totli ilom jintuzaw bhala liska mis sajjieda !! u jin meta imur bil knutz tal qieh mux lewwel darba li niliska bit tutli u meta kien em il hut dejjem qbat  :)

Perla 165

#2
Jiena  ma kontx naf lapsiboy alek saqsejt biex nitalem, ( u mhux niprova nider li naf hafna... lapsiboy ) ...
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

shanook

awn malta it totli jintuzaw ghal liska ma nafx alfejn ma jintuzawx ghal ikel.

bigboy

Jien meta nkala tal qiegh dejjem totli nilliska Perla165 insibom tajbin xorta u nohrog b irhas. It totlu insibu ahjar mil klamar kultant ax naqa aktar ohxon u iebes allura s sargu jew xi jkun hemm mandiex cans issaffilek il liska jew jibla jew le.

Hawn certu nies fil forum jhobbu jilabuwa li jafu hafna imma hawn kulhadd irid jitghallem mhux jamila tal hero.

Perla 165

hekk hu bigboy..... 10x
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

Mayer

Naqbel li kulhadd jrid jitghallem... filfat.... xinuma totli pls? :)

Freeman

li ma ktibtiex int kont ha niktiba jien mayer, xi jkunu dawn ?

Gazzetta

Totlu huwa l stess razza ta klamar u jixbhu hafna ukoll.  Li hemm differenza hu fil gewnah tijaw, klamar ikollu l gewnah ma gismu kollu, ta totlu tkun tipo triangle fil parti t isfel ta gismu. Totlu jghix f bahar fond mhux hazin specjalment meta jkun kbir. Jghidu li bhala toma totlu differenti ukoll.

Chris  8)

fishfinder

tista tied wkoll illi totlu uwa wkoll dak li sib tixtri fis suq bhala klamar imma jkun jiswa lm1.50 u min ma jifimx jixtri. Klamar jiswa min lm4.50 sa lm5.50 meta jkunu naqa skarsi meta t tutlu dejjem jkun lm1.50 u t -toma tieghi nied ghalija mhux tajba ghax aktar iebes biss ghall- liska jiena nsibu tajjeb u ghanke fuq l-konz tal-lampuki nuzah u naqbdu wkoll.
Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke

Simon G

naqbel mieghak it totlu tajjeb ghal lixka jekk mhux ahjar mill klamar ghax iktar iebes u il huta tinqabad sew . ghanki ghal kontz tal qieh
maxxon 420 with 30hp tohatsu
profesional aquarist and under water photographer
semi profesional spearfisherman

Perla 165

10x.. isma propja xini liska jew lixka ?? ??? ::)
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

rammx

jien ma nafx inix sejjer zball imma bil klamar u bit totli isni dejjem xi gringu jew imrejjen li qbadt...specjalment bil lejl...sargi rari qbat bih

fishfinder

Jekk tmur min fuq l-art veru jhobbu jmissu dawk it-tip ta hut pero meta tmur bid-daghjsa l-klamari perfetti.
Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke

SPITEC

Jien minn l-art inmur my friend [meta nmur] u dejjem bil-klamari.Kemm il-darba qbadt sargi u kahli u gieli xi sawrella,lizz meta ma jaqtawx.Qatt ma qbadt imrejjen jew gringijiet.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING