Tips on sawrell

Started by Freeman, June 09, 2008, 09:20:10 CET

Previous topic - Next topic

spiru

jien gieli stadt bil haj u hafna ahjar mil lures imma il mutur tieghi 50 hp u niddejjaq insuq mil 1 knot ghax nahseb ma jihux gost
fastfisher 17....yamaha 100detl

bigboy

Jien ghandi mutur mahluq ghal dak ix xoghol habib. Ghandi dghajsa ta 13 il pied bil 15 u ghandi mutur zghir 4 allura noqod nahdem bih hux.

Freeman

Mela, mort il lejla u ma hadtx messa, fis 7:15 inqalebet il qasba blistand bkollox, anyway wara 10 minuti telat sawrella ta l'imperjal fil wicc, ma tellajtiex lart ghax ma kellix kopp, kull ma kelli ganc u ma kellix aptit noqtola ghaz z***, nassumi li kienet xi 1 - 1.5kg, uzajt felli ta laccia friska li qbadt min hemm stess.
Rigward hut min ras hanzir rajt min kollox (spinning) plamti qbadt u lizzijiet hemm kemm tridu, anke acciol imdaqqas rajt, biss biex tiekolom trid tiehu nofs tuzzana injections qabel tazzarda idduqom.

spiru

le ta sawrella ta kilo u nofs kont niggangja u ntellahha,jekk ma kontx ras hanzir.jien smajt li jaqbdu xeba hut min hemm imma biex narmieh u ma niklux ma mmur xejn.bil haj ghal accoll u d denci irrid nibda immur.is sena l ohra mort tajjeb hafna bic cervjol zghir haj fuq il knuz tal lampukibig boy gieli wahhalt xi denci bil haj jew bil lures ? jien qed immur bic comb scancio rapido imma mhux ninzel fond bizzejjed ghax lizzijiet biss inwahhal
fastfisher 17....yamaha 100detl

bigboy

x qijed jmiss min hemm bhal issa freeman?


bigboy

gili wahhalt dnici man imma bil hajj. nipprova inmurlu fuq ix xifer jew fuq xi sikka man. imma nipreferi nistad ad denci bil konz.

spiru

d dnieci twahhalhom fuq il konz bhal tas sargi?ghax jien sargi u kahli naqbad bil konz,imma dnieci qatt.u insannarhom bil hniex,bibi,jew sicc.jew xi konz apposta?
fastfisher 17....yamaha 100detl

bigboy

konzijiet tal pagell hux king tal qiegh. jekk twehhel denci btas sargi laqqas tinduna ax jaqta. Brazzoli 0.70 namillu jien habib. nillixkalu bil lacci u voparella u dejjem insib xi wiehed. L akbar wiehed li qbadt kien fih 9 kili u kien ghadu hajj werricni biex tellajtu :p

Freeman

spinning lizzijiet taqbad generalment, darba fill tara plamtu. Imma nghajdlek il verita bdejt niddejjaq naqra spinning u qed nerga naqa ghal tal qieh u peress li ma min nistghad ihobb hafna spinning u qed niprova insib hut differenti xnaqbad minajr ma noqtol :) imma fil qieh daqxejn imnejjek hemm, sparli ftit u kolla bla demb jew bxi gidma lemm u law, imma ingeneral ghal tal qieh pjuttost dahna.

bigboy

imma istja jider li hemm ftit hajja hux. allinqas tara messa anki jekk terga titlaqom.

spiru

proset man.il vopi hemm bzonn tkun hajja? u x fond tistad?il konz jigri fil qiegh jex bis sufi u comb?
fastfisher 17....yamaha 100detl

spiru

freeman , jien u shabi qbadna plamti blo ispinning f marzu ta 4 kilos mil mellieha imma kif ghedt int kemm il darba tmur ghal xejn u nixba inwaddab u ngib,ahjar bid daghjsa ghax noqod relax inhares lejn il fishfinder u niekol
fastfisher 17....yamaha 100detl

bigboy

lele mitluq mal qiegh bil mazrelli. jien meta tkun hajja l vopi nipreferija imma meta tkun mejta naqbad ukoll. ?Bhala fond dejjem inkala fi 30 qama ax meta tkala f hafna fond il harira iggennek biex terfa ghaliex tajja terfa. ghad denci kull ma nkala huwa 100 sunnara. ghax inkala 900 tal qiegh ghal pagell imbad flahahr infajjar 100 tad denci.

bigboy

ogbitni spir li ghadek kif edt. imma meta nara l hut fuq il fishfinder u ma jkunx jrid jmiss aktar nindanna ta.

bigboy

freeman hu pacenzja spjegali sew fej qijed ras hanzir pls ax xorta adni minix nifhem ta. tini xi landmark jew ekk halli ma noqodx nigri lol. nixtieq inmur hemm bid dajsa u nintefa relax nistad bl ispinning min fuq id dajsa.