• Welcome to Malta Fishing Forum.
Main Menu

Sehta LOL

Started by bigboy, December 06, 2008, 19:55:04 CET

Previous topic - Next topic

bigboy

Boys tafu bix qassis tajjeb biex forsi jigi jberkilna ftit id dajsa ta kevin u jbirek lilna ax dan l ahhar morna wisq ghal ghar :S ma nistawx naqbdu huta mgidma :( Hawn xihadd gralu bhalna min fuq id dajsa????

Illum hrigna fil 5 ta filodu u nzilna lejn in nofsinhar emmununa qas missa ma rajna u kelna 4 qasab il bahar :(

placebo

kien immiskom gejtu hdejna
the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

rammx

jekk trid niprova nberikilu jien :P
lol tafu x luck ghandi lol

busumark

ahjar ibierek ftit t temp ukoll nahseb mhux dejjem rih. insejt l  ahhar li mort wahda

The_Gaffer

Gimgha ohra ta rih ghandna l-ahwa. Dan kollu ghax iddecidejt li nhalli l-lanca l-bahar ha mmur naqa ghal klamari. 3 darbiet mort biss, bl-ahhar harga tkun disfatta miserikordja!
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

EmicMalta

ahsbu fija ukoll. IL bierah kont qed nowm fuq xifer xi 200mtr il barra mix xatt. Hut kelli qabd sabieha u sparajt lizz min dawn tal 1.5kg. Wehhiltu fis sensiela u komplejt nowm. Wara xi 10 minutitlaqt ic comba ax rajt cerna, nzilt nittawwal u ma kienx hemm hut madwara u tlajt. Dak i hin irrealizajt li il ballun (li kien float tal fiberglass) inqata.Kull ma sibt kienet cerna ma nafx kif beqet imwehla. Nfittex u nfittex imma ta xejn. Kelli harpoon 75 xi Lm40, toarch xi Lm35 u il float xi Lm35. Bejn wiehed u iehor Lm100 +xi 8kg hut. Mhux hekk, hut kkien hemm jien u hiereg imma daqs kemm bdejt nara sargi dak il hin jien u nfittex. Kont ilni ma namel sajda tajba 2 weeks. Hekk vra amilt ax mort min taht

ramio

Jiddispjecini habib, veru sfortuna, pero laqwa li ma wegajtx. Dawn affarijiet li jigru. Il-gimgha l-ohra jien tlift il- bat comander (down planer) kien gieni xi Lm20. Wehilt fil baxx u qatali il-lenza. Mhemx xtamel!! Mumiex ghaffarijiet li se jwaqfuna mid delizzju taghna, mhux xorta sa nergu morru???
Can't wait to go fishing

busumark

mel vera ghandna bzonn qassis. hawn xi wiehed membru fil forum ha iberikna?

fabrizioviper

ajdulu biex ibirek lili ukoll ta . kelli long weekend bhall dan 6,7,8 dec . l gima 5 dec qomt bi grizmeja u mniehri mizdud , andi mil anqas 2 weekends biex nirkupra , u amlu 3 days qisu sajf ,basta noqod niccekja temp xita , rad , rwiefen u lanqas naf x ma semmewx ezatt eh . anke meta gieli nibbukja wahda leave  TSUNAMI jkun bl ezatt insibom . igri nohrog bil pensjon ha nibda nghum kuljum. lol
If I give you a fish I'll be feeding you once, if i'll show you how I caught it I'll be feeding you for ever.

barracuda02

qisu naqqas anke l hut minn ma l-art.Anke lizz rajtu naqqas naqra.Issa naraw x jigei wara qamar gdid.
Barracuda catcher

camkev

Jien it te b l ilma imbierek qed namlu.Sehtuna big boy ;)
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

Seahunter

Quote from: EmicMalta on December 08, 2008, 06:28:52 CET
ahsbu fija ukoll. IL bierah kont qed nowm fuq xifer xi 200mtr il barra mix xatt. Hut kelli qabd sabieha u sparajt lizz min dawn tal 1.5kg. Wehhiltu fis sensiela u komplejt nowm. Wara xi 10 minutitlaqt ic comba ax rajt cerna, nzilt nittawwal u ma kienx hemm hut madwara u tlajt. Dak i hin irrealizajt li il ballun (li kien float tal fiberglass) inqata.Kull ma sibt kienet cerna ma nafx kif beqet imwehla. Nfittex u nfittex imma ta xejn. Kelli harpoon 75 xi Lm40, toarch xi Lm35 u il float xi Lm35. Bejn wiehed u iehor Lm100 +xi 8kg hut. Mhux hekk, hut kkien hemm jien u hiereg imma daqs kemm bdejt nara sargi dak il hin jien u nfittex. Kont ilni ma namel sajda tajba 2 weeks. Hekk vra amilt ax mort min taht

Hazin siehbi, trid ticcekkja l-hbula iktar ta' spiss.  Tiftakar fis-sajf wkoll kien gralna hekk, imma konna kwazi rgajna gbarna l-hut kollu avolja kien hemm il-fond u l-float ilhaqnija w gbarnija wkoll. 
Insomma, m hemmx x'taghmel!

EmicMalta

li gralli minhabba il lizz. Nahseb jew giet fi snienu il fishkeep u dak malli jmissa jaqta kollox

fabrizioviper

u inti dward peress li l fish keep torbot l habel tal ballun mahha trid aktar ticcekja spiss , habba li tigbed fuqa. tiffranka d drag kif tamel int , pero tahli lhin sakemm s sensel u jkun hemm caqliq u lkurrent narah aktar difficli skond jien eh dejjem , qatt ma ogbitni dik is sistema .
If I give you a fish I'll be feeding you once, if i'll show you how I caught it I'll be feeding you for ever.

EmicMalta

andek ragun li iddum iktar pero meta nikkalkuwla kollox nsib li ahjar iddewwe ftit iktar u ma kwazi ma thoss xejn drag. Il hut jigi in line u normalment kwazijitla fil wicc. Dik il lancetta kient f mohhi li il hut jidhol fija, pero giet zajra. Issa irrid namel ohra ikbar. Kif taf id drag jkisrek int hu towm. Dik l iktar li abbejnija kienu xi 45kg u emminni qas kien hemm xejn drag. Meta isensel u joqod idur mad drag taf kemm jitqal.