KUBRIT mill art

Started by matrix, December 23, 2008, 22:03:28 CET

Previous topic - Next topic

matrix

Hello hbieb,

Dan lahhar iffissajt li irrid naqbad Kubrita u xtrajt zewg metalli tal halco. Mort Ras Hanzir u flok qbadta jien qabada siehbi fuq huta tal liz!

Tafu xi postijiet min fejn nista niprova naqbad xi wada min naha tisfel? Naprezza hafna l-ghajnuna tghakom ghax jekk naqbad dan ikun lisbah rigal ghal Milied!

Aab131

Post li jfahhruh ghal-kubrit zghir mil-art huwa fejn il-pixkerija il-belt. Plamti rajtom jien stess jaqbdu mma kubrit qatt ma rajt lil hadd. Good Luck man.

rima

lewwel nioes il festi t tajba (jien gdid aw ) u proset tas site :)

il kubrita bhal lizz????voldiri tajjeb li tmur filodu kmieni jew hu u jidlam???

LapsiBoy

Ifhimni kubrit matul il gurnata kollha jinqabdu..Jien gieli qbat fit tlieta ta wara l-ofsinhar bid dghajsa....izda lahjar hin ghal kull huta kubrita,plamtu,accola etc huwa filodu kmieni! mali jibda ibexbex ix xemx kollu tajjeb.

rima

grazzi habib :) kellu bzonn tmisni xi wahda :D

LapsiBoy

Jalla habib! lilek u lil kulhadd :)...Dan il weekend qed nispera li naqbdu xi 2 ghax sejrin weekend ghawdex! hemmek tajjeb

ganni

lapsiboy filghodu hu u jisbah mhux laqwa hin ghal accolat ta!!

dik xhin titla ix xemx  ;)
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

bigboy

tinsix tihu l camera mijek lapsiboy ;)

ganni

ija ta!! ax ha jaqbdu mijak aktar ghax bla provi haha. gl habib
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

LapsiBoy

gann jien ma nifimx imma in nies li nara sejrin al accol jien..(Ilom jisatdu alih iktar mili ilek haj int Bhafna!) Filodu kmieni narahom hirgi bil liska hajja veru li jinbqghu sejrin sa wara lofsinhar gili imma filodu laqwa sija mali ikun em ix xemx nofsa tider.....Issa nihu camera jek ma naqbadx xorta inhalilkom 4 ritratti..;)

camkev

Ta xiex ha tohdilna lapsi boy???Tal hut jew?Good luck ;)
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

matrix

Jien sissa l-uniku Kubrita li rajt tinqabad, kienu ghal xil 5:20, kwazi kienet nizlet ix xemx. Fil Ghodu ghalkemm hu tajjeb hafna qatt ma rajta tinqabad wahda.

bigboy

jien qatt ma qbadt wahda huwa u jidlam. Dejjem kinet taqbad tmisni xi 1.30pm u tgibqa tmiss sa xil 4. Filodu imma gieli qbadt xi nofs sija wara li titla x xemx. Din il gima fl 10 ta filodu qbadnija

Diplodus Sargus

Jien iz zewg kubritit li qbadt filghodu kien u kienu saru ghal xi 6.45- 7.00 am fil ghaxija lanqas qatt ma messitni wahda u biex nghidilkhom il verita lanqas lizz qatt ma qbadt il ghaxija dejjem fil ghosu li qbadt
Sargu imperjali

bigboy

Lizzijiet jien l istess rari naqbad flaxija.

Darba biss ghamilt sajda lizzijeit filghaxija min fuq is sikka tal mgieles kont ghamilt sa l 10 ta billejl barra