• Welcome to Malta Fishing Forum.

Klamar

Started by owenbullu, December 30, 2008, 21:55:26 CET

Previous topic - Next topic

owenbullu

Kemm hi veru effetiva il bozza meta tmur tistad ghal klamar? Veru li ghandek cans li tatira iktar bid dawl?

SPITEC

100% siehbi pero jekk ma jkunx hemm dawl.Jekk ikun hemm id-dawl mandekx ghalfejn tuza dawl iehor.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

owenbullu

S hemm ok. Pero jekk niehdu ezempju bhac cirkewwa in naha ta paradise bay. Hemm bizejjed dawl li jien ma jkollix bzonn bozza extra?

Buddhagrass

Kif qallek Spitec jekk ikun dawl ma hemmx ghalfejn taghmel tieghek. It-teorija wara id-dawl tal-klamar hija din .... il-klamar jigi lejn id-dawl mhux ghax joghbu id-dawl imma ghax fid-dawl jigi il-hut iz-zghir. Infatti l-iktar li joqod il-klamar hu mad-dija tad-dawl u mhux god-dawl ghalkemm gieli jidhlu god-dawl. L-iktar sajda effetiva ghal klamar bid-dawl hu li inti titfa il-huta l-barra u jekk ma ikunx hemm rih jew kurent idahala bid-dritt god-dawl u tnaqqas naqra il-gas  ;D. Ovjament hu ikun mad-dija allura malli jara il-huta jidhol ghalija.
If you ain't living on the edge, your taking too much bloody space

Visit my Photo Sets @ http://www.flickr.com/photos/buddhagrass


baghira

aw kings meta taghmlu dik il-competition tal-klamar ghiduli ta ghax nithajjar.
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

Buddhagrass

Jekk ma jinqala xejn dalwaqt suppost imma ......... jiena nahlef li ma hawnx iktar min 15 il-klmamar iduru mal-gzejjer maltin  ;D. Din is-sena tal-biza. Hux Spitec  :). Jekk forsi jghina naqra il-Bikri u johodna hdejh forsi naqbdu xi wiehed  ;D. Halli f'idi Baghira ..... incempilek jiena  ;)
If you ain't living on the edge, your taking too much bloody space

Visit my Photo Sets @ http://www.flickr.com/photos/buddhagrass


SPITEC

In-nahat fejn inmorru ahna zgur brodu,memx x'tamel setagun hazin dan issa jpatti stagun iehor.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

bigboy

isma qatt qbadtu xi klamar bir rixa ???? ax dolou fid dlam konna qed inrejxu u hsibna li qbadna lizz ax gibed gibda tajba.......Imma tafu xkien???? Klamar

SPITEC

Iva bigboy darbtejn grali filodu kif ikun ha jisbah inkun spinning u jmissni hu fuq lure imma mhux rixa.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

shanook

kien qied jippassigga fnofs ib bajja u ma hmiltuhx big boy ghax wahhaltuh....le jien qatt ma qbat wiehed bir rixa. xi haga gdida din.

bigboy

Fuq xrap 10cm mesna.. jien la nkunu qed inrejxu nirrferi alija bhala rixa hux hehe

bigboy

loool shanook mhux hu qabada il lure heq heq :P hasra ma kinetx addejja xi accola ta 40 kilo forsi kinet tahtfu looooll hemmek knna nkunu happy izjed hux looool

shanook

mela, ha najdlek haqqkom ta ghax dejjem tippruvaw. Nammirakhom ghax ma taqtawx qalbkom.

bigboy

Illum rejjixna mil port sal gageg ta san pawl u dorna xi 4 darbiet hemm fuq u ergajna inzilna laqqas huta imgidma :S Ma jridx iferrahna wahda tajba dik li naf ux :( Ahna jekk ikun bnazzi nmorru zgur  mhux se noqodu gewwa

baghira

Mela ha tiskantaw ftit iehor.
Il-gimgha l-ohra jien u simon morna bid dinghi ghall hut u x'hin konna sejrin lura, u tella l-ankra, fil wicc smajt 'buzzzzzzzztt', u ghidtlu dak li smajt, huwa dak li qed nahseb!!!!!!!!!!
Hu qalli mela......Kien qabad klamar mal-ankra hija u tiela, u malli tela fil-wicc, inbezaq.
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh