Sajd bil qasba tar reel

Started by ken82, April 12, 2009, 17:33:10 CET

Previous topic - Next topic

ken82

Hello nies,

din l ewwel post li qed nibghat fuq dan l forum. Jiena totalment gdid fuq dan l hobby jigifieri tistaghgbux k ma nifhimx mill ewwel.

Xtrajt qasba tar reel (spinning reel) u xtrajt xi lures (gamblu u huta). Haw xi hadd jista jghidli humiex tajbin ghal dan z zmien u x nista naqbad in generali bil qasba.

Haw xi hadd jghidli xahar b xahar x wiehed jista jinzerta u biex tistad ghalihom

Grazzi bil-quddiem

Kenneth 

Freeman

Hello Kenneth, Welcome.

Mela, bil lure li qisa gamblu qed nimmagina li hi lure tal clamari, ma nafx minn meta jibdew imma bhalissa sippost zmien tajjeb. Bil lure li qisa huta generalment jintuzaw ghal hut li jieklu hut iehor, Lizzijiet, Plamti, Sawrell, Cervjol u xi ftit hut ohra. Dawn kolla jistaw jinqabdu minn l'art b'daqxejn pacenzja mhux hazin.

Ix xhur ezatt ma nafx nghidomlok imma jekk iddur naqra, ximkien rajt xi kalendarju.

Goodluck ghal xi huta siehbi, u li jigik frasek staqsi, ghajnuna issib dejjem minn xi hadd aw.

SPITEC

Mela kif qallek Freeman huta qisa gamlu nisopponi li tal-klamari dak nibdew minn Settembru u tista tibqa tiprova sa April pero l-ahjar zmien minn Novembru sa Frar.
B'huta bhala lure jiddependi d-daqs tal-lure x'tip ta hut tista taqbad pero tista tghid is-sena kolla jkun hawn xihaga.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

redhead

Int il- kenneth li naf jien jew ??????? (jien fir ritratt tal- genb) :o ;) ;D ;D ;D
Jig Harder --->

sajjiedf2

Il-kalendarju li semma Freeman tista tmur fis-search menu u ikteb   Kalendarju    Hemm x hut tista taqbad xar b xar u b-lim metodu taqbadom. Ikollok bzonn xi ajnuna fit-translations tal-hut (ax miktubin bl-ingliz) ejdli jew inkella mur gallery-Maltese/English names-10x to Arti2.
When i'm not fishing, I'm bored):xD

ken82

#5
Grazzi hbieb,

haga ohra li xtaqt insaqsi bhala kundizzjonijiet tal baharez. jekk ikun imqalleb tajjeb?

Jaffetwa r rih x ikun??

F liema hin l ahjar tmur? ezempju mal gurnata ghal nofs in nhar tajjeb ghal xi haga? nahseb l ahjar hinijiet huma mas sebh u qabel jidlam hux!!

Grazzi ta kollox hbieb!!  diga avvanz ghalija li sibt l kalendarju!!

:D

Kenneth

sajjiedf2

L-ahjar hinijet alija dejjem qabel jisbah sa sija/sija u nofs wara li jisbah u minn sija qabel jidlam il-quddim. Jew inkella bil-lejl. Bhala bahar jaffetwa zgur. Ez. Kahli insa li taqbdu jekk il-bahar ikun zejt. Dejjem irid ikun emm cafcifa bix taqbad il-kahli.

Imbad perezempju mulett gili qbadt kemm fil-hinijiet li semmejtlek(qabel jisbah/jidlam) u anke wara nofs in-nhar. Jigifiri hemm hut li l-hin ma jaffetwomx. Imma jekk sejjer spinnning ghal lizz dejjem qabel is-sebh jew kif jibda jidlam trid tmur ax inkella ma jmissekx.
When i'm not fishing, I'm bored):xD

daniel

x qasba tuza?
x lixka tuza?
x sunnara tuza?

ken82

aw man jien spinning immur ma nuzax lixka. Imma mindu ftaht dil post mort xi darbtejn ghal tal qiegh imma qatt ma kelli xi qabdiet ta barra minn haw.