Sawrell

Started by name, September 02, 2009, 21:25:32 CET

Previous topic - Next topic

name

kont qieghed nissurfja fuq l'internet u intqajt ma din is site fuq you tube....
http://www.youtube.com/watch?v=khgFqv-X8cg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8zQwUbG5iUk
....Sajda Sawrell ta vera......qabdu kocc mhux hazin  :o :o
jider illi dawn in nies kienu hdejn fish farm...innutajt li bdew jillixkaw  xi forma ta hobz magun skur forsi mizjud b'xi ancovi paste u bdew juzaw qisu paternoster bhala rig b'xi beads!!!
jista xi hadd jilluminani ghax dan it tip ta sajd qatt ma ghamiltu pls
haga ohra xtaqt nistaqsi...b'daghjas tista tistad vicin jew marbut ma cima ta fish farm?

TaKinu

See past posts & you will find some useful information re sawrell

Granitu

x ma jaqbduhx s sawrell. bil kulpari bdew jistadu ta
Good season so far.....

name

imma x'liska bdew juzaw biex bdew jattiraw daqshekk hut?

Kevin G

ghalf ta' l-awrat tajjeb.
The Sea Sweeper :D

SPITEC

Il-hut mhux huma bdew jattirawh imma jkun qied hemm ghax jelfu t-tonn bil-hut.Jien qbad hafna bit-tumbrell u anke bil-gambli qbad.Mhux sawrell biss qbadna izda kavalli,lacci u vopi kbira ukoll.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

stevea

SPitec... fil fond jew fil wicc? time of day any?

SPITEC

Best time I found is from sunrise till about 9-9:30 and with a 5meter pole is enough but is you want you can go further down till about 10 meters+.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

reuben485

Bhalissa ma tistax torbot mal fish farms. Meta jergaw jifthuwhom biex tkun tista torbot mahhom?

name

Dawk il fish farms ta San Pawl il-Bahar.....? :-\

Perla 165

ija ta ta san pawl il bahar.. dak xi zmien kien mejju ?
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

albatros

hemm xi haga mal fishfarms bhalissa, minbarra xi lampuka.

SPITEC

Hafna sawrell il-gimgha kolla minn Marsaxlokk bejn wiehed u iehor 20 is-siegha.Min irid imur jiehu siegha pjacir imur hemm basta jhalli xihaga.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

gzarb

sawrella darba qbadta min fuq l art b harpoon ghax kien ghadej grupp ta hamsa nu sparajt bejn wiehed u iehor u qbadt wahda ta xi 7cm u meta telajta bdiet taghmel hafna hsejjes  lool
Sejjer ghal tal qiegh!!

chrifene

Xi hadd jaf jghidli kif l-ahjar li taghmlu l-ghalf ta' l-awrat. Provajtu ftit jiem ijlu ghall-ewwel darba, pero nahseb ma ghamiltux sew ghax kif bdejt naghmlu mas-sunnara beda jinqala mill-ewwel.

Jien tfajt ftit go container u tfajt ftit ilma shun u bqajt inzid ftit ftit l-ilma u nhawwad sakemm gie qisu magun sew. Mieghu tfajt ukoll naqra smijt. Kif l-ahjar li taghmlu biex jigi aktar izomm?forsi thaltu mal-hobz?jew taghmlu u tpoggih mal-lejl gol-fridge? Grazzi.