xilpa quation

Started by neicassar, September 10, 2009, 22:04:19 CET

Previous topic - Next topic

neicassar

kif tigbet aktar ix xilep ax ishom fhin wiehed jghadu  u as jerga jigi ipassi matul il gurnata ukoll?

busumark

trid talef biex jigu x xilep imma nahseb vera li jaddu dejjem flistess hin tal gurnata. meta jigu u isibu l hobz tal ghalf jibqaw ftit hemm imisuk tnejn jew tlieta u jitilqu imbad jadi l hin u jergaw jaddu

markcam

Meta kont izghar kont nistadlu hafna ix xilep (Il kbir).  Li kont naghmel l-ewwel ninzel infittex il postijiet fejn ikun bil maskra umbghad nitla nistadlu.  Ovjament ix xilep ihobb joqod iktar ma lart meta il bahar ikun imcaqlaq.  U hafna mid drabi dejjem jifrekwenta l-istess postijiet.


charlie

Iktar ma jkun temp msahhab u bahar imdardar iktar ikun tajjeb ghaliha ipprova ghalef bis sellieha u stad bis sellieha stess

mrk274

Jien bil hobz nistada sihbi u ghalf hobz maffeg bil-gobon u tibzax mieghek tibqa ta. Bhalissa hawn hafna max xtut, qbadt qabdiet sbih dan l-ahhar

neicassar

igifieri jekk nghamel hobz maffeg bil gobon jipqaw emm ix xilep hux ekk

mrk274

Jin kul meta nmur ghalih dejjem ek naghmel ta, basta tmur ful il-lok ezattt fejn hi thob tkun ghax hemm postijiet fejn tpassi u tigik kul certu hin kuljum u hemm ohrajn fejn kul darba li jkun  hemm caqliqa isiba dejjem hemm.

robshel

veru ta li ix xilpa tpassi bil hin ghax ghandi post tmissek biss mis siegha sal hamsa
iffisat fuq is sajd

neicassar

ija fil hin dejjem tpassi isu once li taqbad wahda jitilqu

haga ohra xi snanar irid ikollok u ix xlief ax kwazi dejjem taqtali kollox

robshel

jien nuza snanar ottu u xlief 22
iffisat fuq is sajd

neicassar

dak tajjeb al likel u kif isajru?

robshel

naddfu sew bil lumi u aqlih u ghidli xqed tiekol basta tnadfu sew ghax dak jiekol il hama......fejn tmur tistadlu ix xilep habib
iffisat fuq is sajd

neicassar


neicassar

jiena sajart ix xilpa fil fojl pero kienet naqa morra u qawija

robshel

jien ghogbitni siehbi imma dan kulhadd gosti......gieli qbadt xi mulett jew ghax jien hemm immur wkoll
iffisat fuq is sajd