• Welcome to Malta Fishing Forum.
Main Menu

Karru gdid

Started by bahri, September 25, 2009, 10:56:39 CET

Previous topic - Next topic

bahri

hbieb

Qed inhares biex nixtri karru gdid ghal bahri tieghi u naf li hemm xi options tajbin min ta' barra li huma importati. imma dejjem ser jiswew qrib l'elf ewro u biex inkun nista nikompara prezz u kwalita hemm xi hadd li jaghmel karrijiet irgavanizat lesti f'Malta?
grazzi


qazqaz

lirhas fish finders min fejn u kemm?
JIEN NIEHU GOST IS SAJDA TA SICC
haqq insejt lispot light

andfish

Jiena ghamilt karru hawn Malta fil bidu tas-sajf ghall dinghy ta' ghaxar piedi bil-hadid iggalvanizat bil lest u gieni hafna irhas milli tixtri ta' barra. fejn ikun hemm il-welding biss mhux galvannizat imma b'daqxejn maintenance ma jkollokx problemi.

Nista ntik in-numru ta fejn ghamiltu jekk interessat. jiena gibt prezz min ghand xi tlieta u dan kien l-irhas u ma ngergirx mix-xoghol.

Translation:

I got a trailer done locally in the beginning of summer for a 10 foot dinghy using galvanised metal and it was much cheaper than the imported ones. only the welding is not galvanized but with some maintenance you won't have any problems.

I can give you the number of the guy who did it for me if you are interested. i had obtained a quotation from three others but this one was the cheapest and the quality is quite good.


shanook

andfish u didnt have to do the translation (although it is appreciated) as the thread (post) was started in Maltese.

andfish

Noted Shanook. I was not sure about the exact policy in these cases but thought I would put it in anyway for the benfit of those who don't understand Maltese.

fabrizioviper

@ andfish ghaliex fejn u weldjat mux igalvanizat? mela mux wara li weldjahulek hadtu al galvanizing?
If I give you a fish I'll be feeding you once, if i'll show you how I caught it I'll be feeding you for ever.

andfish

fabrizioviper, jien uzajt hadid galanizat lest u ghalhekk il-welding ma' jkunx galvanizat. min ghamiluli ghamillu xi zeba apposta fejn hemm il welding li forsi tkun trid id-dura kull sena jew sentejn. apparentament il hadid jigi galvanizat lest minn barra u kienu tawni parir li dan ahjar milli meta tiggalvainzza hawn Malta. jiena ma tantx nifhem f'dawn l-affarijiet u allura nsir naf hux tajjeb jew le xi sena jew sentejn ohra.

forsi hawn xi hadd jifhem aktar u jista jtina parir ahjar.

baghira

Jekk se taghmlu tal hadid u tiggalvanizzah wara trid toqghod attent li jidhol fil banju tal galvanising, u barra min hekk jekk ikun mahdum hollow suction, trid ittaqqbu skond kif jghildlek huwa u tehel iktar flus ghax dak bil piz. Veru jigi xoghol ahjar, izda kwazi kwazi ahjar tixtri hadid galvanizzat lest, imbghad tirranga ftit il welding.
Naf li hemm wiehed jaghmel il-karrijiet in nizla tal-isptar st. lukes, kif tinzel max xandir malta u ghadu bibien tal garaxx blue. Jekk tistaqsi jghidulek ukoll. Hawn thread ukoll hawn u jidhirli li fiha miktub xi hadd iehor li jaghmel il-karrijiet.
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

Moonwalker

Tieghi mahdum Malta u iggalvanizzat wara il welding. Ilu 3 snin jaqla go fih u ghadu ma hax farka maintenance. Ghalkemm iz zebgha qisa tqaxxret f xi bnadi fejn jixxarrab hafna, il ganvanizing ghadu tajjeb. Biex najd kollox issa beda hiereg kemm kemm sadid hafif fl irkejjen fejn ma tantx jinhasel sew.
Petecraft 20 - twin Mariner 150HP EFI

busumark

tijaj mahdum malta u igalvanizat wara ilu 8 snin ghandi u meta d dajsa ma tkunx fuqu barra inhalih go ghalqa. qatt ma hsiltu bl ilma helu. qisu tqaxxar ftit imma mhux sadid. s shock absorbers ghandi bis sadid imma l bqija xejn

bahri

Quote from: andfish on September 25, 2009, 12:00:47 CET
Nista ntik in-numru ta fejn ghamiltu jekk interessat. jiena gibt prezz min ghand xi tlieta u dan kien l-irhas u ma ngergirx mix-xoghol.


Iva napprezza kieku taghti id dettalji ghand min hdimtu il-karru galvanizatt lokalment. jekk huwa kontra il policy tal forum forsi ibghatli PM.

grazzi

qazqaz

nixtieq nixtri eagle cuda242 ax dak lahjar mudel ax igiblek il qism tal huta jejdlek it tem u il mixi tad dajsa u it tip tal hut jekk tafu b xi wiehed al bejgh ejduli .10x
JIEN NIEHU GOST IS SAJDA TA SICC
haqq insejt lispot light

qazqaz

JIEN NIEHU GOST IS SAJDA TA SICC
haqq insejt lispot light

Destination Sea

ta tela ta st lukes huwa D Amico-- Dione mill ahjar hafna.
Iz zewg  trailer li kont ghamilt jien ghaz zewg dghajes li kellhi qabel kienu hollow section w mimli biz zejt (nofshu.)
minn Barra zebgha galvacoat x 2 w tlieta kulur. Min nofs lura kisja waxshieds.

qatt ma kellhom niffa sadid. l ewwel wiehed dan ghandhi 7 snin w l iehor hamsa.
Li ghandhi issa huwa ta barra biss qed nitella w ninizzel darba f sena. jidher ok ghalkemm jien dortu bil hamerite ghax il galvanising teighu bjad meta kont ntella w nnizel ta spiss bih. Dejjem lahalqu it trailers meta jinzlu f ilma w majkollox hafna problemi zejda.
Marino Iside 500 - Etec 90
Buccaneer 130 - Mercury 20

andfish

@ Bahri

Jien ghamiltu ghand BC Iron Works, wiehed jismhu Brian. In-numru 79230158. pero kieku minnhek xorta ingib prezz minghand hadd iehor u iccekja sew kif ser jahdmuhulek, igifieri jekk hux bl-injam jew rollers, etc. Dak tat-telgha ta' St LUke's vera huwa mgharuf ghall karrijiet u hemm xi ohrajn fuq il-yellow pages.

Good luck.