• Welcome to Malta Fishing Forum.

Sajd al Klamar bid-Daghjsa

Started by kris, October 06, 2009, 16:05:06 CET

Previous topic - Next topic

kris

Hello hbieb!! :D

L-istagun tal-klamar qijad maghna u f'din is-sajda ghadni kemxejn ta' beginner. Nixtieq insaqsi xi affarijit halli tghinuni.

Jiena armat b'din is sistema:

Medda: 0.80mm - 100m
          Swivel (kulur il bronze halli ma tleqqx u ma tgerrix il klamar)


Tarf:    0.35mm xlief ahmar - 2 qami
          Swivel sewda zghira (halli ma tatix fil-ghajn)
          0.35mm xlief ahmar - 1 qama
          Swivel sewda zghira (halli ma tatix fil-ghajn)
          0.35mm xlief ahmar - nofs qama
          Comba

Il-labar tal-klamari nwahhalom ma l-iswivels is-suwed halli nkun nista nibdel meta irrid. Issa bhala post inhobb infittex xfar u sikek bejn 20-50mt skond ir-rih u l-kurrent.

L-iktar haga li nahseb adni ma ddecitejtx fuqa hija t-tip ta' bozza jew dawl li ghandi nuza. Bhala sahha ta bozza kem ghanda tkun? Li smajt s'issa li ghanda tkun xi 50w. Tajjeb?

Issa bhala kulur ta dawl xinhu l-ahjar abjad jew isfar? L-abjad sintendi tkun led, u isfar tista tkun xi spotlight jew halogen. Led jahlu inqas dawl u ma jigux jaharqu pero jigu spotlight nahseb ux?

F'posts ta qabel qrajt li andek tbaxxi id-dawl l-addarba jibda imissek il-klamar bili tuza dimmer. Bhala pozizzjoni tal-bozza kif  ghanda tkun? Turi dirett gol-bahar fil-fond jew tkun turi gol bahar u tinfirex naqra al gol-wicc ukoll?

Dak li jkunu qedin jistadu ghandom joqodu in-naha ta fej em il bozza jew in-naha l-ohra tad-daghjsa?

U l-ahhar haga, id-daqqa li wiehed jati fuq ix xlief qiesu kull erba' sekondi ghanda tkun bil-mod jew inkella jahsada?Grazzi hafna bil-quddiem lil kulhadd ta' l-ghajnuna taghkom u jekk tridu izzidu xi kumment ma li saqsejt komplu bil-qalb kollha.

Kris
15ft Marino Atom 450 Powered by Tohatsu 30hp 4-stroke Fuel Injection

28ft Luzzu Powered by Twin 45 Hp Perkins

placebo

armat tajjeb kris.

rigward id dawl toqodx tati hafna kas mhux daqsekk importanti jekk ikun hemm imissek.

bhala fond esperimenta ukoll imma tarf is sikek tajjeb hafna.

goodluck
the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

kris

thanks placebo.

jina principalment tad dawl u d-daqqa li wiehed jaghti (jiggigja) bix iwahhal il-klamar xtaqt niccara.

dawl ad mandix, jigifiri xtaqt nixtri xi haga li tkun tajba u sservini. jina andi battery 60Ah imqabda mal-outboard jigifiri nkun nista niccargja, jew inkella ikolli ingorr battery ohra apparti. naf li ma tantx tamel differenza bhala dawl pero tistaw ittuni guideline x'nista narma rigward sahha u tip ta bozza jek ux spotlight, halogen, jew led.

u rigward id-daqqa li wiehed jaghti, kif ghanda ssir? jew inkella tvarja..ez daqqa bil-mod imbad ohra b'hasda etc?

thanks
15ft Marino Atom 450 Powered by Tohatsu 30hp 4-stroke Fuel Injection

28ft Luzzu Powered by Twin 45 Hp Perkins

white trail

jin bhala dawl lahjar li sibt led imma gili rajt min jistad bi spotlight ukoll...rigward id daqqa kemm just taggililu naqa l fuq;)

kris

thanks white trail, bhala sahha ta watts x'tuza?
15ft Marino Atom 450 Powered by Tohatsu 30hp 4-stroke Fuel Injection

28ft Luzzu Powered by Twin 45 Hp Perkins

qazqaz

JIEN NIEHU GOST IS SAJDA TA SICC
haqq insejt lispot light

bigboy

mandek bzonn xej izjed hlif wahda bhall ma kont tajtek

kris

ok thanks lil kulhadd. nisma minnek big ;) dejjem ek amilt u dejjem kellek ragun!
15ft Marino Atom 450 Powered by Tohatsu 30hp 4-stroke Fuel Injection

28ft Luzzu Powered by Twin 45 Hp Perkins

shanook

tathiex daqqiet imma kemm tnizzel u itella. Jek tati taqqa iccartu il klamar tinsiex dak jaqbad bil branki biss. Malli thoss li andek klamar ibqa tiela u tiqafx tinsiex li il Labardi ma andhomx gargi allura jekk tieqaf jinqala. Issa jew izzom kopp jew inkella ibqa teila sa god dajsa.
Ipprepara barmil halli malli itella il klamar itfaw go fih. Ilbes ilbies hazin u ghoqod attent li ma jitfalekx il linka f'ghajnejk
Malli tasal id dar aqli wiehed frisk jinzillek ghasel

kris

thanks tal parir shanook! :) infatti l-ahhar li mort sibt branki imcartin mal labardi darba minnhom...jigifiri kont qed nahsada.
15ft Marino Atom 450 Powered by Tohatsu 30hp 4-stroke Fuel Injection

28ft Luzzu Powered by Twin 45 Hp Perkins

Gazzetta

Qed jinbadu xi 4 mis south jew ??

Jekk tintaqa ma xi kavalli li jitilaw ad dawl x la ahjar li tuza alijhom ??

Thanks
Chris  8)

caldaland

hawn xolfa apposta siehbi.xlief ahmar u snanar ileqqu kulur id deheb.bla lixka!tista tixtrihom minghand il hwienet tas-sajd. ta pirotta tal-gzira tajbin zgur.

SPITEC

Jew sabiki jew inkella meta jkunu jridu anke snanar wahedhom basta jleqqu mhux suwed jew bronze.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

white trail


Gazzetta

#14
Tahsbu li ahjar ittijhom xi ghalf jew hekk ?
Jekk tamel snanar vojta thallihom weqfin jew itijhom daqqa l fuq kultant ?
Hxuna ta xlief x tuza u size ta snanar ?

Thanks
Chris  8)