• Welcome to Malta Fishing Forum.

irrijt nixtri mutur sper

Started by eman ciantar, January 28, 2012, 21:24:52 CET

Previous topic - Next topic

eman ciantar

jiena ghandi dajsa 13.6 ft issa jiena irrijt nixtri mutur sper imma tejt xlahhjar 5 hp 4 stroke
jew  ikbar pls help

caldaland

jiddependi kemm thobb tghabbija piz u hemm is-soltu tohrog il-barra habib.dawn kollha jiffetwaw.jaf hemm ragunijiet ohra wkoll li bla dubju jighduhomlok il-membri l-ohra.

busumark

bejn 6 hp u 5 hp mhux sipost hemm xi diferenza kbira fil piz. dejjem ahjar daqxejn izjed sahha

eman ciantar

jien ghall bucanner ta i3 feat u jien nabbijla nies 3 tejt xnamel6 hp jew 9.9

caldaland


eman ciantar


yogibusumark

x hinu l mutur tan nofs biex tara kemm ha ikollok piz fuq wara meta toddhom t tnejn

Granitu

habib ntik parir fuq il yamaha.

Tixtrix muturi zghar sa 8hp ghax jinstaddu hafna jekk ma tkunx bniedem li tiehu hsiebu u tuzah frekwenti.

Personali habib bhala outboard nippreferi mercury jew mariner ( l istess magna ghandhom minghalija - brumswick)

Xbajt niftah minnhom bis sadd - muturi tajbin immens mekkanikament imma l metall taghhom "jimrad" - l godda s issa mux hazin imma ma nafdax yamaha kieku minnek.

Personali ghalija l mercury/mariner (d differenza hija l brand u finishing) bhalissa qed joffru muturi tajbin hafna fis suq ghax xol li trid.

Jekk ma tridx tonfoq hafna hawn ukoll muturi Selva li huma magna ta yamaha imma jinbieghu b nofs l prezz ta yamaha.

Good season so far.....

EmicMalta

Quote from: busumark on January 29, 2012, 19:20:21 CET
x hinu l mutur tan nofs biex tara kemm ha ikollok piz fuq wara meta toddhom t tnejn

Ara sew x mutur andek fin nofs ax 9.9 mhux hafif, u wara kolox trid tara kemm titbijad ax toqod tixtri muturi spare kbar, piz zejjed narah. Jekk tistad jew tuh max xatt qas haqq mutuwri kbar. Jien 13" andi u tan nofs 25hp. Tejjeb pero zgur li ma npggiex 9.9hp bhala spare.

Granitu: fuq selva ma najd xejn pero ma nistax nifem din il haga li huma l istess bhal yamaha.

Granitu

bhala magna emic huma l istess magna yamaha 2 stroke (llum discontinued).

l mariner ezempju ghandu l istess magna tal mercury.

Biex isir iktar marketing inholqu brands u l istess prodott ikun branded differenti. B hekk tinholoq speci ta kompetizzjoni bejn prodotti maghmula mill istess kumpanija

Issa l agenti malta igibu mariner u mercury ezempju. Nista nghidlek li mill fabbrika jitilqu bl istess prezz, pero jinbieghu prezz differenti Malta.

Jekk taqbad parts catalogue ukoll tiduna li certu parts huma l istess. Jien ma kontx nemmen, imma meta tara l affarijiet b ghajnejk ma tibdiex temmen.

Jaf ikun emm varjanzi, pero huma simili hafna. Li nnutajt li bhala muturi s selva li m hemmx l finish u rfinar tal yamaha. Pero jinbieghu gili kwart tal prezz tal yamah.

Li jghodd emic imma hafna drabi hija l mekkanika u f dak r rigward l mekkanika hija simili hafna jew l istess tant li certu parts jew l parts kollha huma l istess. pero tmur ghand l agent tal yamaha (tafu min hu) u tixtrihom 4 darbiet iktar.

Nheggigkom ukoll ssaqsu meta tkunu ha tixtru parts, tiskantawx li ssibu gaskets ta mutur ikun ezatt bhal tieghek u jkun ta ditta differenti. Hafna mill profitt mill outboards ma jsirx mill outboard, imma mill parts li jkun em bzonn tixtrilhu.

Dil gimgha mort nixtri impeller ghal magna volvo li m ghand hanut partikulari sibtu 23 euro, packaging tal volvo. Meta fittixt iktar fuq l pompa sibt li tigi mwahhla fuq magni ohra apparti l volvo u sibta bil prezz ta Eur 10.65. coded differenti brand differenti, pero l istess prodott.

R realta hi li hawn hafna serq fil wicc
Good season so far.....

EmicMalta

jien meta kont rajt is selva 40hp kien tani prezz ta fuq 5600 euro bid discount u tal yamaha 40hp fuq 6200euro minajr ebda discount. Ma rajtc li hemm xi differenza kbira fil prezz, wara kollox tigi biex tbijaw selva jibqa selva u yamaha dejjem yamaha, b kull rispett lil agenti.

yogi

isma kolla tqal ta ek 9,9 malajr jizen xi 45 kg il 4troke fuq dajsa zajra ikollok  90kg muturi igifiri tnejn tqal jigu matanc i idea tajba. wahal wihed zajr


malvizzu

Jien fuq dghajsa Fastfisher 14 Open u mutur 50HP Evinrude ETEC qed nithajjar nixtri jew Honda 5HP jew Suzuki 6HP. Dwar il-Honda l-mekkanik tieghi qalli li huma ekonomici hafna, smooth u trouble free ghax ghandu wiehed hu stess. Is-Suzuki kulhadd jaf li huma muturi eccellenti u l-agent taghhom huwa tajjeb hafna wkoll. ll-Honda qeghdin xi 1385 Euros izda s-Suzuki ma nafx ghax bhalissa l-agent m'ghandux. Qalli li ghandhom jidhlu fi Frar. Jien nippreferi Suzuki anke ghall-fatt li bhala toqol jizen 24.9kg filwaqt li l-Honda jizen 27.2kg.
Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP