Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: MEPA - grouper conservation action plan  (Read 22262 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Breathless
Active User
***
Offline Offline

Posts: 29


« on: April 25, 2012, 21:17:21 CET »

Follow the link below to see the actionplan being proposed by Mepa re the conservation of Dusky Groupers

http://www.mepa.org.mt/file.aspx?f=8022
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #1 on: April 25, 2012, 22:04:05 CET »

if mepa is proposing this...............there must be something fishy!
Logged
bigboy
Guest
« Reply #2 on: April 26, 2012, 06:29:50 CET »

A good initiative!!!!!! too much small groupers are being caught !!!!
Logged
L-Ghaxqi
Active User
***
Offline Offline

Posts: 136


« Reply #3 on: April 26, 2012, 06:41:53 CET »

I agree...with bigboy here...too much undersized specimens are being caught! It's a shame that these species are not being let growing peacfully...so thumbs up for this initiative!
Logged
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #4 on: April 26, 2012, 11:21:25 CET »

hafna kliem u ma stajt nifen xejn. Xi jfisser dan, hemm size li tista taqbad jew daqsek? Ma nafx kemmil cerna tinqabad hawn malta pero nispera li meta jsemmu dusky grouper mhux qed jiehdu in numbru ta dottijiet u hnizer kolla flimkien.
Logged
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #5 on: April 26, 2012, 11:50:53 CET »

Le Emic, dusky grouper hija biss ic-cerna - il-hniezer u dottijiet ma jidrux li ser jidhlu f'dan l-Action Plan
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #6 on: April 26, 2012, 12:51:25 CET »

din c cerna trid tigi bil catch and release - mux bil qisien li tista tinqabad sakemm il popolazzjoni taghha tirpilja. Meta tirpilja - C cerna tigi li tista tinqabad bl istagun u cerna li tista tinqabad tkun bejn il 5-10kgs (c cerna f hajjitha titwieled mara u meta tilhaq il piz ta bejn wiehed u iehor 10 kgs - ssir ragel). Nahseb li bil harpoon cerna ma tkunx tista terga tigi kkacjata iktar, ghax difficli bin nifs tistima li cerna ta bejn 5-10kgs - plus li tinqabad fil hoffra hafna drabi.

Din c cerna ma naqqsitx minhabba li nqabdet hafna bil harpoon (il kkontribbwixxa imma mux l iktar) imma ghax din c cerna kienet mardet. Ghala mardet ma nafx, imma hawn nies zgur li jikkonfermaw li kien hawn zmien li c crien kienu jinstabu fil wicc qed imutu. Hawn ghajdut li habba xi valenu li kien hareg minn xi vapur u hadd ma nduna - imma supposizzjonijiet biss

Sar hafna hsara minn nies ukoll li mhumiex sajjieda ta veru. Hawn nies organizzati li jinzlu bic cilindri ghac cerna u jistaduwha f 80-100m - emm ssir l hsara bil harpoon - certu crien rari jitla fil baxx apparti biex jitghammar u jhalli l frieh Cool

Sakemm cerna ma tigix mistada f dan il fond - jibqa jkun hawn popolazzjoni ta crien.

waqt li naqbel mar regoli, certu postijiet li huma produttivi ma jistawx jigu protetti minn kull tip ta sajd (sajd rikreattiv b mod partikolari). Inkella nispiccaw naghmlu moratorju ta xejn sajd fil bahar.

Logged

Good season so far.....
fabrizioviper
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 135


10% Blood+90% Salt Water=My DNA


« Reply #7 on: April 26, 2012, 14:52:58 CET »

@ granitu , veru li kien hawn marda ta dawn l ispeci , nista nikonferma, ax konna nsibu hafna mejtin fil wicc, nahseb ilu 22 yrs, kont tarhom fil wicc qisom xkejjer, min dak iz zmien l hawn rajtom naqsu hafna c ceren  jien Sad
Logged

If I give you a fish I'll be feeding you once, if i'll show you how I caught it I'll be feeding you for ever.
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #8 on: April 26, 2012, 15:00:01 CET »

Granitu (jew xi hadd iehor) - Catch and release huwa dejjem possibli? - ic-cerna huta li tappartjeni ghal familja ta hut li tinkludi is-sirran, il-hanzir etc. Ma nafx dwar ic-cerna propja izda dawn kollha jbatu jew imutu meta jittelghu minn cert fond mihabba li titlaghlom, dik il-buzziqa (swim bladder) f'halqhom minhabba bdil fil pressjoni tal-ilma. Ic-cerna l-istess?
Logged
Robby9
Active User
***
Offline Offline

Posts: 226


Fish are born to be caught!!!!!!!


« Reply #9 on: April 26, 2012, 15:08:13 CET »

ijja ic cerna itella buzziqa imma bhal ma qalu tac cilindri l iktar li jeqerduha u dawn il flieles naqbel li andom jigu c&r specjalment meta tinqabad xi wahda mill art b xi qasba tkun adda zghira anda tigi mehlusa ax kull qatra toghod fl opinjoni tieghi.
Logged
Breathless
Active User
***
Offline Offline

Posts: 29


« Reply #10 on: April 26, 2012, 15:33:09 CET »

Naqbel mijak Granitu bic-cilindri saret hafna hsara u dan l ahhar bdew jizdiedu n-nies li jippratikaw is-sajd bil harpoon u cilindri sfortunatament... Il problema hija li minhabba l egoizmu ta dawn in-nies jbati kullhadd...
Logged
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #11 on: April 26, 2012, 19:10:23 CET »

preblame hi li kien u ad awn abbuzi. Issa personali naqbel li jsir ftit kontrol ax hemm bzon xi haga simili. l inportanti dan mhux il bidu ta affarijiet ohra. Ic cerna ittella il buzzieqa u ma nafx anke jekk tinqabad min certu fond kemm hi kapaci tajx iktar. La darba tinqata 5 mtr mil qieh, cerna nahhiet is sahha kolla.

Issa jistaw jajdu al tal harpoon, jien 1 li nmur ta spiss u nassigurakom li mhux facli daqs kem timmaginaw biex taqbad cerna. Ovjament ax jkun hemm min jirrispetta id dive sites u certu hut ma jintmiss, dawn jaghmlu iktar kunfidenza u nies li jinzlu bic cilindri jimmaginaw li facli li taqbad cerna. Nista najd li andi wahda ijli nmur alija fuq 7 snin u malli thoss cafcifa tarahha diehla gewwa go ghar kemm ma tinqabadc.

Issa hemm problema ohra ta meta jinqabdu bis sunnara, u bix xibka. Pero sinceramnet jekk jajdu li jinqabdu 18 il tunnelata, iebsa biex naccettaha. Jekk jinkluwdu id dottijiet u il hnizer tal fond jista jati il kas, imma dak l ammont ta duasky grouper impossibli.

Dak meta mardu ax kien hemm xi kimika li nafhitilom il buzzieqa u kienu jitilaw fil wicc. Taqla xeba xemx u tmut. U filfat dak iz zmien kien hemm razza ohra ukoll, ic cerna kienet iktar matnazza u roza. U filfat personalment 2 biss naf li hemm, ax il bqijja qatt ma rajt.

Rigward kemm tintaqa ma crien ma tistax tajd, pero illum in nies saret iktar konxja fuqom u filfat hafna nies jistaw jikkonfermaw li bhala flieles tara hafna, u jekk tkun b harpoon inti dejjem taghzel jek taqbadiex jew le.

Rigward il hwienet li jbijaw ic crien, ara ma tahsbux li dawk kolla crien ta malta. illum kwazi kollox inpurtat mil libya, tunis u marokk.
Logged
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #12 on: April 26, 2012, 19:22:26 CET »

Personalment jien ilni noghdos snin twal u cerna (meta nghid cerna jigifieri il fuq min ammont sewwa ta kilos) darba bqadna.
Jigifieri meta jintqal li nqerdet bis-sajd tal-harpoon, nahseb li min gabar l-informazzjoni kien fis-sakra.
Jekk insemmu diving bil haproon, ta min jispecifika li dak mhux sajjied apneist, imma diver.

Bic cilindri noghdos ukoll jien u naf fejn hawn crien, pero dejjem irrispettajthom u qatt ma mort ghal wahda f'dawn is snin kollha.

Flieles tiltaqa ma hafna u inhobb nilghab maghhom, u allahares nara lil xi hadd jispara ghal wahda. Gieli nipprova innigizhom halli jitghallmu x'inhu periklu, ghax meta tkun zghira ic-cerna hija fost l-aktar speci ta hut facli biex tinqabad jahasra.

Hawn Malta dejjem L-istess.
L-ewwel ma jsir enforcement ta xejn, ghal diversi ragunijiet, imbghad upps xi gralna....... U meta tibda xi diskussjoni bhal din, ma jkunx gej min awarness ta', imma minn nuqqas ta business, jew min ordnijiet min-barra min Malta, ghax hawn l-enforcement officers ma humiex edukati bizzejjed.
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
Accjolaman
Active User
***
Offline Offline

Posts: 32« Reply #13 on: April 27, 2012, 08:17:19 CET »

Jekk tridu taraw kif qieghedin jinqerdu certu hut morru sa l iskall tal Marfa bil lejl u stennew lil xi certu nies jigbdu. Tajd mhux bin nifs jew bil qasba qed jinqerdu ic crien.
Logged
Marenostrum
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« Reply #14 on: April 27, 2012, 09:58:43 CET »

Jien wisq nibza li dan u bidu ta xi haga ohra kif qal xi hadd fi topik izda naqbel li jkun hawn tip ta kontroll.

pero wiehed meta jaghmel stharrig ma jridx jivvinta bhal ma nahseb li ghamelet il MEPA.
 kif intqal qed issir hafna hsara bil harpoon pero mhux minn nies li jinzlu bin nifs izda bic cilindri u ghalhekk meta jisemma harpoon jehel kulhadd. issa jien gieli rajt nies bid dghajsa u jikkacjaw bic cilindri u anke rajthom jisparaw fuq crien daqs brieqex arukaza.

ghala ma jsirs grupp ta nies 'enforcers' u malli xi hadd jara xi haga hekk jigu fuqu mill ewwel u jikkonfiskawlu d-dghajsa?

u haga ohra li tista ssir ma nafx jekk hux stupidacni li ser nghid imma ha nghida:
min ghandu kors tac cilindri (li sa fejn naf jien irid ikollok biex tghodds) qabel jinzel jew meta jimla c cilindri irid jirraporta x imkien u jghid fejn ha jkun jghodds kemm ghal sigurta u kemm biex jaraw x qed igorr mieghu!
Logged
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[November 14, 2022, 06:57:13 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM