Fejn u xnista naqbad fdaz zmien bir rill u id dud tal Korea jew lixka ohra!

Started by Nebur, May 08, 2012, 02:45:44 CET

Previous topic - Next topic

Nebur

Jien dan lahhar qedt immur hafna lejn il mistra hdejn il pixkerija.. kumbinazzjoni kienu geww xi awratiet u kont qbadt wahda u waqawli tnejn.. imma kienet darba minn xi 9 darbiet li mort. jien inkun iktar il fuq mil beach igifieri fuq il blat. Ma tantx qedt naqbad xi hut.. qedt nuza dud tal korea bil pater noster, u comba tat 30g. ghandi giex tipi ta qasab tar rill. wahda hoxna u tinqasam fit tnejn u ohra twila telescopic... kif nista nisfrutta daz zmien blaffarijiet li ghandi ? nirringrazjakhom minn quddiem ghal l ideat taghkom!  :)

L-Ghaxqi

bhalissa ma tantx huwa zmien tajjeb habib. Pero jekk tixtieq tmur xorta kiku nuza pater noster, borza gambli u ibqa prova al awrat pepp ;)

Nebur

Heqq imbaghad li jigi merhba bih eh.. :) mela meta jibda ikun zmien ahjar ? ghal lahhar tas sajf ?

L-Ghaxqi

settembru l-hemm tajjeb ;) ifem jaf issib xi sargu/mengus/moghza jew ekk ta xorta ima importanti li iz-zghar jitharbu specjalment dawk li semmejtlek!!

Nebur

Dazgur li nerhihom lura, infatti ghalhekk kwazi immur lura vojt ghax nofshom nerga nitfahhom u ek xi wahda tigi immankata jien u inhollhom nuzaghhom bhala lixka !

L-Ghaxqi

well done dude :) prosit u taqtax qalbek...xi hin issib xi haga sabiha

bmamo

Is-sajd sportiv huwa sport li bih tippartika l-pacenzja. Veru li ddum hafna forsi biex taqbad dik il huta mdaqqsa, imma dakinhar li taqbadha tghid kemm kien worth it l-istennija kolla li stennejt!
Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu

sg

hawn xi hadd li jaf ghala zmien ikun tajjeb u iehor le? per ezempju ghala settembr/otturbru qisu l-ahjar zmien biex taqbad il-hut?

L-Ghaxqi

temperatura tal-bahar u dak iz zmien il bahar isu jaqbad jitqalleb naqa ;)