Kampanja fish4tomorrow

Started by debono4761, July 05, 2012, 18:26:11 CET

Previous topic - Next topic

debono4761

Nixtieq nintroduci l-kampanja "fish4tomorrow": grupp ta' ghaqdiet li qeghdin jippruvaw jinfurmaw il-pubbliku dwar il-problemi li qieghed jitfacca l-industrija tas-sajd hawn Malta u dwar il-problemi ambjentali li hawn relatati mas-sajd. Qeghdin nippruvaw nheggu n-nies biex jieklu iktar hut li jinqabad mis-sajjieda Maltin u specjalment dak il-hut li huwa maqbud b'mod sostenibli.

Nixtiequ niltaqaw mas-sajjieda halli nitghallmu minnhom u mill-esperjenzi taghhom. Nixtiequ nsiru nafu l-opinjonijiet taghkom, ghax wara kollox is-sajjieda jigu affetwati l-iktar inhabba l-problemi ambjentali. 

Jekk tkunu tridu tiltaqaw biex tiddiskuti s-sitwazzjoni w l-opinjonijiet taghkhom please ibaghtuli messagg fuq dan il-forum.

Grazzi.

www.facebook.com/fish4tomorrow

The_Gaffer

Prosit freedive.  Bl-ingliz nghidu ahna is-sajjieda dillettanti (recreational fisherman) we strive inspite of the beaurocracy created by the establishment!
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

Accjolaman

#2
 Il parti l kbira tas sajjieda ma jistawx idahhlu tonn imma il massakru li jsir min tax xibka NO Problem,Waqqfu il gangmu ghax qed jeqred l alka, imma l mostru ta dredger li hemm marsaxlokk orrajt, Min imur jaqbad erba kaxxi kavalli ghas suq jaqlawlu fwiedu imma min qed jeqred il kavalli bla razan bhala maghlef orrajt. Ahjar ma nibqax nsemmi ghax malajr johorgu xi ligi biex iwaqqfu dal forum eeeh.

caldaland

prosit accjolaman.ilqat il-musmar fuq rasu.

debono4761

Quote from: Accjolaman on July 05, 2012, 22:24:53 CET
Il parti l kbira tas sajjieda ma jistawx idahhlu tonn imma il massakru li jsir min tax xibka NO Problem,Waqqfu il gangmu ghax qed jeqred l alka, imma l mostru ta dredger li hemm marsaxlokk NO problem, Min imur jaqbad erba kaxxi kavalli ghas suq jaqlawlu fwiedu imma min qed jeqred il kavalli full scale bhala maghlef NO Problem. Ahjar ma nibqax nsemmi ghax malajr johorgu xi ligi biex iwaqqfu dal forum eeeh.

Anzi, ahjar titkellmu iktar milli kemm tgergru bejnietkom! Il-poplu ma jaf xejn dwar il-problemi li qed tfaccaw inthom u sajjieda bhalkom li jiddependu mis-sajd biex jghixu. Jekk tkunu tridu tiltaqaw siegha biex niddiskutu please ibaghtuli PM - dejjem inzommu l-kunfidenzjalita... gieli ltqajna ma sajjieda u tghallimna hafna minn ghandhom.

ggantno1

Ejja guys minn ghandu facebook jitfa l kumenti  u lopinjonijiet tieghu hemm !!!!
Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!

caldaland

ija hekk naghmlu ggantno1 u nispiccaw kuljum il-qorti bil-libelli!

ggantno1

Ghalfejn siehbi jaghmlulek libell  ???  Jekk ma toffendi lil hadd u tara certu posts li inkitbu fuq dan il forum u tiehdu ezempju l ahhar wiehed sajd illegali u crien zghar tinduna li minn kitbu wasal l ilment tieghu minghajr ma offenda lil hadd!!!!

Libell isir meta timalafama tigdeb, tivinta , tejd dak li tismgha minghand tal hanut u mhux il-fatti, fuq xi hadd [/b] !!! sakemm twassal l ilment tieghek bl edukazjoni u fuq fatti konkreti minghajr gideb hadd ma jistgha jghidlek xejn l importanti li zomm ma dawn li semejtlek qabel!!!

Jien jidispjacini imma facebook m ghandiex u jekk nigu  ghal li  semmejt int dan ukoll huwa forum publiku hu jekk iridu jaghmlu libell fuq dak li jinkiteb hawn jistghu ukoll gifiri li qieghed tejd int ma tantx nahseb li jaghmel sens..  ;) Dan l argument darba kont qajjimtu mal Gaffer fuq certu kliem kief jigi indirizat izda ma tantx kien hemm min qabel mieghi imma ibqaw certi li zgur dan il forum jigi segwit minn xi persuni li ghandom x jaqsmu ma xi Awtorita  ;)
Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!

caldaland

prosit freedive.
ggantno1,kieku kelna nighxu f'dinja perfetta iva,naqbel mieghek,biss nehhieha min rasek li jekk tighd il-verita hadd ma jaghmillek libel.iz-zighir ma jistax jitkellem kontra l-kbir ,anki jekk ikun qed jighd il-verita. jekk tmiss wiehed mil-untouchables iqumu l-irwiefen kollha forza 10.

ggantno1

F'dinja perfetta ma nghixux !! qatt ma ktibt hekk anzi pjutost bil kontra imma billi hemm kampanja biex tisalvagwardja l hut u thalila kument dwar kif jistgha jerga jiehu ruh il- bahar mhux xi haga ta' barra min hawn u ma nafx ghalfejn din il- biza talibelli u pilastri u tijatrini ohra!!!  ??? rajtuhom il kumenti li qedin ihallu nies??

Jien dan hu l unika delizju li ghandi u lest li naghmel l almu tieghi biex nisalvagwardjah u nemmen li l istess intom jien  mhux l ewwel darba li ktibt fuq sites dwar affarijiet hekk. Nghid dejjem x nahseb jien u ma noffendi u naghjar lil hadd u hadd qatt ma qalli xejn kull bnidem ghandu dritt ghal espresjoni tafuh dan jew le?

Li jidispjacini hu li fuq dan il-forum kullhad igerger u jghid u jivinta imbaghad meta nigu ghal fatti hafna milli dejjem igorru dejjem b xi skuza  qisna dik il-qahba li kuljum tharess fil mera u tghid li trid tibdel hajjita u qatt ma tiehu azzjoni u minghajr ma tkun taf tghaddi hajjita kollha ta qahba. X jiswa li tgergru hawn fuq il-forum ?  zgur li minn hawn mhux ser jitrangaw l affarijiet!!! In-nies li ma jifmux fis sajd ghalihom ahna qridnih il-bahar ghax x'jigri fuq daghjsa ta tkarkir qatt ma rawh il-pariti gol portijiet laqas biss jafu li huma illegali ,x jigri mal gageg ta tonn qatt ma raw !!! imma ahna li nghixu mal bahar narawhom dawn l affarijiet u l impatt li jhallu . Fuq site kien hemm artiklu dwar ic crien u nies bdew jikumentaw tafu li kien hemm wihed ra persuna tistad b ta rukell u wahal fellusa u mar jikteb fuq is site li hemm bzonn jinfurzaw fuq is sajd bil qasba habba li dan ra  dik ix xena!! nisthajilkom tghiduli kemm hu injorant imma jekk dak  l injorant ikun wihed minn dawk li jiehu sehem biex jidetta xi ligi x jigri!!!! Ghalekk ghandna nitkelmu biex l verita tinfirex u dak li jsir bil mohbi jinkixef ukoll isa jekk ma jirnexilniex ghalinqas nghidu pruvajna imma mhux inhallu kollox adej qisu qatt ma gara xejn u meta jinfurzaw fuqna diletanti kullhadd indanatu jkompli JGORRR
Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!

caldaland

jekk int lest tiggieled,allura niltaqghu.mhux biex niggieldu flimkien tafs lolololol.u nispjegalek certu affarijiet.nimxu min hemm jekk trid.jekk trid niehdu flixkun birra it-tnejn filghaxija tajjeb.jista jigi min irid wkoll.nitkellmu u nisimghu.

debono4761

Quote from: caldaland on July 07, 2012, 17:04:51 CET
jekk int lest tiggieled,allura niltaqghu.mhux biex niggieldu flimkien tafs lolololol.u nispjegalek certu affarijiet.nimxu min hemm jekk trid.jekk trid niehdu flixkun birra it-tnejn filghaxija tajjeb.jista jigi min irid wkoll.nitkellmu u nisimghu.

iva nixtieq li niltaqaw, nibaghtlek messagg halli niftehmu.

ganni

tkunu ha tiltaqaw ghiduli u nigi, filkas ibghatuli pm fuq dal forum
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

The_Gaffer

Il-posts tieghi u tal baghira nehhejthom halli naghti cans lir-raguni tidhol.  L-EWWEL IL-FORUM, LI KIEN, GHADU U JIBQA L-IKBAR U L-AQWA F'MALTA!!
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

skip

I have received a request to review this topic which went off topic and personal, which I was in the process of doing. Regardless of who initiates it, who is right or wrong, I will intervene to remove all personal arguments from the forum. In life there are people who dont get on with each other or who fall out, and that is life, but I will NOT continue to let anyone use the forum as a tool to attack each other - so please respect that guys.

As it happens by the time I finished reading, these were already removed. Please stick to the topic, personal stuff....Offline.

Thanks Skip