• Welcome to Malta Fishing Forum.

basic difficulty with lures

Started by pommer, October 09, 2013, 15:40:58 CET

Previous topic - Next topic

pommer

Hi guys can anybody please advise me on  lures for barracudas....I ve just started spinning but I seem to have a problem.... the lure is so light that when i throw the lure it does not go far  .. it only goes out a few metres..perhaps I need to attach a "comba" ... thanks for helping..

tin

jekk ghandek qasba spinning iccekja fuq il qasba il minimum u maximum grams li tiehu l qasba.ikolok miktub fuqa vicin il handle.uza braid u l ahhar bicca xlief.jekk tmur go hanut tas sajd u ssaqsi ghandu jghinek u tifhem ahjar.mill ftit li naf edtlek.

Icom

l-uzu tal-braid ha jejnek hafna.  Kun cert li qed tuza qasba ghal spining.  Jien meta bdejt spinning kelli l-istess problema u wara skoprejt li l-qasba kienet iebsa wisq.  Aparti hekk fitex reel hafif kemm jista jkun.  Tinsiex li l-lure int trid itija l-hajja bil-moviment min gol polz ta idejk.  Haga ohra importanti jekk ha tibdel il-qasba ara li l-guides ikunu mamula ghal braids ghax inkella tispicca tahraqom.  Izied xejn la mal-lure u lanqas max-xlief ghax tfotti l-ghawma tal-lure.  Jekk ghandhekk bzonn qasba spinning ibaghtli PM u nibghatek and wiehed, mhux ha jidispjaciek zgur ghax veru ta kwalita.  Kif tuza l-ewwel darba tinduna wahdek xdifferenza!  (Mandiex commisions).  Lures haw hafna tipi u bir-ragun titfixkel tkun ghadhekk gdied.  Rapala sibthom tajbin pero ghalija the ultimate huma l-Castaic specjalment il-170 rainbow! L-apparat li tuza huwa importanti pero it-teknika hija ferm iktar importanti!  Qass timagina kemm hemm teknika.  Biss biss nejdlek li trid ideri idejk biex tati d-daqqa lil-lure u dum ftit sa kemm tidra dak il-movument!  La darba ikollok it-teknika imbad kull ma trid naqra luck u li ma tinzertax pariti max-xatt.
Im a newbie so be patient and teach me the way!

pommer

I thank you my good friends ..in fact my fishing rod was not good for spinning.... i got a new one AND I SAW THE DIFFERENCE.....i m now hoping to being lucky ....ALL HELP AND ADVICE WAS APPRECIATED

ronaldosajdbis

#4
Jien ukoll membru gdid u nawgura lil kulhadd stagun tajjeb, anki eccellenti, ghalkemm difficli. Xtaqt li xi hadd jaghtini informazzjoni dwar sajd bl-ispinning ghac-cervjol minn fuq l-art. Tajjeb tuza popper bir-rixa? Ftit informazzjoni dwar is-suggett tkun apprezzata. Grazzi

placebo

popper bir rixa tajba imma mhux dejjem effettiva ..... l ahjar spinner metalla u mas snanar timmodifika naqra u taghmilla 2 rixiet jew klamaru zghir
the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

ronaldosajdbis

Grazzi, imma ghandi nifhem metalla huwa l-isem tat-tip taghha, hux hekk? Jigifieri din mhux tal-metall ghax inkella teghreq, meta c-cirvjol jidhirli normalment ikun fil-wicc. Almenu hekk konna naqbduh meta konna nrejxu bid-dghajsa. Jew jien zbaljat? U r-rix tista' tixtrieh ghalih?

Icom

@ Ronaldosajdbis

Popper zghir b'rixa bajda mal-kulparra effetiva hafna.  Xbajt naqbad cervjol hekk jien.  Pero taghalem it-teknika tal-popping qabel kollox.  Il-popper ma jried inqata mil-ilma qatt inkella tnaffara huta! Biex il-popping ikun effetiv trid thalli d-drag naqra miftuh, min dak it-tipp li meta taghti d-daqqa ftit mit-tension tohrog mid-drag biex hekk il-lure dejjem tkun kuntat ma l-ilma u tajjar sew.
Im a newbie so be patient and teach me the way!

ronaldosajdbis

Prosit u grazzi mill-qalb! Fhimtek siehbi u se nipprova kemm bil-popper kif ghedtli int, kif ukoll bil-metalla. Wish me luck. . . u naturalment jien lilkom!