Sadid ma lis-stainless steel

Started by Icom, August 24, 2014, 06:37:03 CET

Previous topic - Next topic

Icom

Hbieb, ix-xitwa l-ghaddiet fettili hdimt tinda maghmula min pipijiet ta' l-SS.  Tlabt specifikament ghal SS 316 pero qed nisuspeta li mhuwiex SS 316 ghax qied jaghmili hafna sadid.  Mhux sadid ohxon pero lega irqieqa.  Pruvajt norku bl-acetone, li fl-opinjoni tieghi huwa tajjeb hafna biex tnehi s-sadid, u f'certu postijiet avvolja rehha xorta wahda halla tebgha warajh.  Hemm xi prodott li nista naplika fuq il-pajpijiet wara li nkun tajthom polish?  Xi haga biex tisigila il-porie tal-hadid.
Im a newbie so be patient and teach me the way!

caldaland

Wara li tnehhi s-sadid kollu,xarrab carruta bid-diesel w imsah  il-pajpijiet.

halop

mur ghand salvatore caruana marsa nahseb tinqeda 316 fejn tmissu bil hadid xorta jsaddad
marino atom 450 honda bf50 aux honda 5....

Icom

@ halop.  L-SS li xtrajt minandu gibtu u nahseb muwiex 316 avvolja dak tlabt! 
Im a newbie so be patient and teach me the way!

halop

fejn tmiss b sega jew grinder li tkun uzajt fuq hadid ibqacert li l ada jraxxaxlek em preservativ apposta il bqija tlahlah ilma u hall abjad taqta il melh u polish kulltant ma taghmel xejn hazin..imma meta titlob 316 ..316 ha jtik ibqa cert..
marino atom 450 honda bf50 aux honda 5....

halop

u jekk ha tuza polish ..Peek tajjeb hafna... autosol mhux hazin
marino atom 450 honda bf50 aux honda 5....

Icom

l-autosol rakomandawuwli u inzerta andi minu.  Issa intieh wahda autosol u wara kif qal caldaland intieh wahda diesel.  Dak zejtni u jhali lega irqiqa bhalla protection.

Thanks ta' l-ghajnuna hbieb.
Im a newbie so be patient and teach me the way!

drex91

Bongu,
Din l-ewwel darba tieghi li qed naghti kontribut f'dan il forum, ghalhekk skuzawni jekk ma inkunx imxejt mar-regoli.

Jiena ghandi l-istess problema. Lili isugerewli il Peek l-istess kif qalu ta qabli, pruvajtu u inehi is sadid malajr (idilku naqra b bicca xotta, umbad imshu b bicca nadifa, atent ax fej tolqot fuq il fibre abjad itebaw). Pero wara ftit xhur jerga johrog is sadid, u irakomandawli Stanless Steel Care Oil tal Wurth (http://www.wurth.co.uk/technical-chemicals/cleaning-and-care-materials/metal-cleaners-and-care/stainless-steel-safeguard-oil-400ml). Jiena ghadni ma pruvajtux s'issa ghax ghadni ma sibtx nixtrieh, pero qaluli li bhala protection tajjeb, ihalli qijsu lega li ma tinhasx ma idejk u ma jghamilx riha jekk forsi idejqek ir riha tad diesel :)


Icom

Thanks drex91.  Din tal-wurth kont smajt bija u kont anki mort sghandhom nara jekk kellhomx imma l-anqas biss kienu jafu bieh!
Im a newbie so be patient and teach me the way!

EmicMalta

Siehbi andu restorant al bahar u li rajtom jaghmlu meta hadmuwlu l SS, nashuh b caruta mdelka bil babyoil, u nashuh. ijlu sentejn u adni ma rajc farka sadid

Icom

Il-baby oil nuzah hafna d-dar fuq SS imma il-problema tieghu hu li huwa bio degradable ghalura ma servix wisq fit-tul specjalment fuq daghjsa.
Im a newbie so be patient and teach me the way!

halop

tieh naqa diesel mbad erga ipostja ghax mhu jmissek xejn habib...
marino atom 450 honda bf50 aux honda 5....