Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: Seabrave 14' vs Petecraft 14'  (Read 10922 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
felic
Active User
***
Offline Offline

Posts: 62


« on: May 07, 2016, 07:22:52 CET »

Ghandi l hsieb li nhawwad wahda minn dawn. Li fihmt s issa hu li tnejn li huma tajbin sew u nfittxijien sew mis suq lokali. Fihmt ukoll li b'hala mutur importanti li jkun bejn 40 sa 50 Hp biex id dajghsa tkun ixxamplata.Li nixtieq inkun naf hu, liema wahda minnhom ma ggalekx tpoggi fil pruwwa lil xi hadd milli jkollok mieghek biex tipplenja. Darba irkibt ma wiehed li kellu Kaptan twin b 9.9Hp outboard,  ridt bilfors noqghod quddiem biex tipplenja, u blajt skoss daqqiet go dari, li tilfuni l gost kollu tas sajda.

Nixtieq xi kummenti fuq dan, specjalment min ghandu xi wahda minnhom. Qrajt hafna fuq dawn f'dan il forum, imma had ma semma din il problema.

Grazzi bil quddiem.
Logged
Mr.R
Active User
***
Offline Offline

Posts: 29


« Reply #1 on: May 07, 2016, 11:46:01 CET »

I have a Tohatsu 40hp if you are interested
Logged
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 854


« Reply #2 on: May 07, 2016, 15:45:21 CET »

Xi 6 snin ilu kont fl-istess pozizzjoni tieghek meta gejt biex niddeciedi nixtri dghajsa u mutur godda  Smiley

Jien ghandi Petecraft 14 b'mutur Evinrude ETEC 50HP u s-sena l-ohra wahhalt ukoll Johnson 8HP bhala auxiliary.

Li nista' nghidlek hu li peress li ghandi ftit toqol fuq wara, min ikun mieghi irid bilfors joqghod fuq quddiem. Bhalissa qieghed nikkunsidra li naghmel hydrofoil mal-mutur biex jghinni nipplenja aktar malajr. Naghtik parir ukoll li t-tank tal-petrol taghmlu quddiem izda kulma joqghod huwa wiehed ta' 22L jekk ma ssibx lil xi hadd jahdimlek wiehed tal-istainless steel u jiffitjah hemm. Jekk se taghmel tank akbir taht il-console kif ghandi jien (45L) allura l-console trid taghmilha fin-nofs u mhux fuq genb ghax inkella d-dghajsa tigbidlek aktar lejn gemb wiehed.

Mill-mutur ma ngerger xejn u ghalkemm huwa sistema ta' 2-stroke, huwa direct injection, u huwa ekonomiku immens daqs il-4 stroke. Ma naghtikx parir taghmel 40HP zgur fuq tal-Petecraft ghax id-dghajsa minnha nnifisha diga tizen 300kg u jekk tkun aktar minn persuna wahda plus affarijiet ohra tbati zgur.

Minn l-ahwa Mario, Chris u Simon tal-Petecraft zgur li ma jkollokx indiema u sibthom ta' ghajnuna kbira meta gejt biex nixtri u anke llum il-gurnata li sirna aktar hbieb milli bejjiegh u klijent. Ghandhom xoghol professjonali u ta' kwalita kbira.

Fuq dghajjes Seabrave tal-Kaptan ma nistax nikkummenta ghax qatt ma soqt wahda. Izda il-Kaptan 14 Twin, il-mudell ta' qabel is-Seabrave, ifahhruha hafna u kulhadd jghid illi hija dghajsa ghawwiema hafna. L-ahwa Johnston u Cedric huma mill-ahjar hafna u zgur li jaghtuk parir utli wkoll. Forsi xi hadd mill-Forum li ghandu Seabrave jista' jikkumenta aktar.

Fl-opinjoni tieghi dghajjes zghar bhalma huma tal-14' xi ftit jew wisq kollha jsabbtu u min ikun fuq quddiem jiehu dawk l-iskossi specjalment meta jkun hemm ic-caqliq. Jekk joqghodulek fuq wara aktar ikun difficli biex jipplenjaw, aktar u aktar jekk tiddeciedi li taghmel il-console fuq wara u mhux fin-nofs ghax it-toqol se jigi kollu lura.

Awguri dejjem ghal li tixtri!
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« Reply #3 on: May 07, 2016, 18:15:31 CET »

Felix,

Jien ga erhejt deposit fuq seabrave 14 u ha nejdlek dik d dhajsa biss rajt u am Kelli ghal fejn Nara xejn izjed ghax dghajsa bomba serrah mohhok.jien mort sea trial biha Kells evinrude 50 fuqha.Cedric, Johnston u missierhom huma nies ta Vera u qalbhom tajba hafna ghandhom pacenzja kbira jisimghuk u parir professjonali jtuk thabbilx rasek.D dghajsa rfinata hafna bhala xoghol u kif Tara l finish taghha turi l kapacita kbira li ghandhom.Jien Suzuki 50 u iehor 6 bhala spare ha namel.Fuq petecraft ma nistax nikkumenta ghax fuq ritratti biss rajtha.l bqija good luck ghal kull xiex taghzel habib.
Logged
felic
Active User
***
Offline Offline

Posts: 62


« Reply #4 on: May 07, 2016, 19:00:25 CET »

Grazzi tal pariri genwini taghkhom. Iktar ma tisma , aktar tithawwad !!! Nahseb il prezz jidhol fid decisjoni li rrid niehu.
Logged
felic
Active User
***
Offline Offline

Posts: 62


« Reply #5 on: May 08, 2016, 15:57:57 CET »

Tahsbu li ghadhom johorgu permessi ta l MFC ? Grazzi
Logged
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« Reply #6 on: May 08, 2016, 20:55:56 CET »

Iva ma tafx li ghadhom la dghajsa gdida mandekx problemi habib u jaqbillek izjed min s ax l s trid taghmel insurance bilfors u l mfc tiffrankaha.Dan ghandek tal inqas 120 ewro jigifieri u dawk tuzahom service.l mfc Tehel xi 532 ewro ta darba Imbad 23 euros fis sena biss.
Logged
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #7 on: May 09, 2016, 05:25:44 CET »

Ma nafx kif tirraguna hekk habib! Tiffranka insurance? U jekk alla hares qatt jehillek il-gas u tolqot lill xi hadd inti u diehel? U jekk ikun hemm xi diver u ma tindunax bieh u tolqtu? Imbaghad tara xi tkun frankajt......
Logged

I'd rather be fishing.....
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #8 on: May 09, 2016, 06:28:47 CET »

Hekk hu ...... Tarax sal ponta ta mniehrek....
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« Reply #9 on: May 09, 2016, 09:45:38 CET »

ghandkom ragun min dak l latt li tejd hekk imma ghax ma tafx min xiex ghaddejt jien titkellmu hekk, ghadek ma tafx x hin tigi bzonn l insurance kemm huma helwin, jien m edtlux taghmilix l insurance lanqas hbieb, dik bicca tieghu x Jamel.
Logged
felic
Active User
***
Offline Offline

Posts: 62


« Reply #10 on: May 09, 2016, 11:33:48 CET »

Hawn xi hadd jghaddi mill istess esperjenza li qall il Malvizzu rigward li min ikun mieghu bilfors irid joqghod quddiem, avolja tqieghed l ikbar mutur li tista tieghu id dajsgha?
Logged
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #11 on: May 10, 2016, 08:32:00 CET »

Jien kaptan twin ghandi (b'40hp yamaha 2 stroke), tal-ahhar qabel bdew jghamlu is seabrave.  Jekk tkunu 2 wiehed minnkom irid joqghod quddiem jew ghal anqas fuq is seat ta quddiem il console.

Il-problema mhux li ma tkunx tista tipplaneja imma li id dghajsa issabbat wisq u tghola minn quddiem jekk toqghodu it 2 fuq wara.  Kwalinkwa dghajsa ta 14ft ghandha din il-problema meta ha issuqha b'naqra speed.
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
felic
Active User
***
Offline Offline

Posts: 62


« Reply #12 on: May 10, 2016, 08:50:52 CET »

Grazzi Ganni tal intervent tieghek, napprezza. B hala mutur x tahsbu , 40Hp bizzejjed ghal tnejn jew tlieta min nies, u xi affarijiet ohra tas sajd ? u x hawn l ahjar bhala 40Hp u 50 Hp ?
Logged
redhead
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 110« Reply #13 on: May 10, 2016, 10:00:44 CET »

50 dejjem ahjar min 40. Konsum mhux ha tara differenza. Jekk ha trejjex hafna 4 stroke. Jekk ha tigri min post ghal ihor iktar milli trejjex 2 stroke.
Logged

Jig Harder --->
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« Reply #14 on: May 10, 2016, 20:18:03 CET »

felic al meta ha tordnaha?u liema ddecidejt?
Logged
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
8192: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
File: /home/nickpm/public_html/talk/Sources/Load.php(196) : runtime-created function
Line: 3