Main Menu

SURVEYOR.

Started by caldaland, April 12, 2017, 13:28:05 CET

Previous topic - Next topic

caldaland

JIEN IRREGISTRAT S U GHADNI KEMM IRCEVEJT MINGHAND TM BIEX INGIEB SURVEYOR QABEL INKUN NISTA NHALLAS IS-SOLITA LICENZJA.DIN XI HAGA GDIDA LI HARGET ISSA GHAX QATT MA GRALI HEKK.

caldaland

Titferfxux.....................

markmalta

Qatt ma grali ek jien king. L ahjar icempel malta transport u isaqsi hemm.
"Lady Ana" Buccaneer 120 powered by 4 stroke 8hp Selva

caldaland

Thanks Mark......hekk nghamel.

Granitu

Quote from: caldaland on April 16, 2017, 18:56:28 CET
Thanks Mark......hekk nghamel.

Max nikkonfermalek li procedura gdida...
Good season so far.....

caldaland


albatros

Dajsa s tista taqliba mfc mal fisheries

caldaland


markmalta

Albatros, minn mindghu?!
"Lady Ana" Buccaneer 120 powered by 4 stroke 8hp Selva

Kevin G

zgur minn dak li qed tejd albatros?
The Sea Sweeper :D

albatros

Le jien ridt naghmel mistoqsija ? Imma ma nziltx ?
Issa lhaqt iccekjat ma fsheries u qalluli le ma tistax taqleb mfc.

Regolamenti li kienu hiergin waqfu habba elezzjoni smajt,

avemaria

  Jekk tridu taraw ezatt fil ligi xemm ghar rigward il Fishing Vessels A,B,C u D tistew taghmlu dan billi tidhlu f'dan il

http://www.justiceservices.gov.mt/LOM.aspx?pageid=27&mode=chrono&p=14&lawid=8891

S.L.425.07 interessanti taghtuh titwila.  Pg 19 em indikat ezatt xi trid jkollok bhala Safety skond il mili nawtiki li tistew tmorru.


Tistew ukoll tmorru ghal dan il link http://www.justiceservices.gov.mt/LOM.aspx?pageid=27&mode=chrono&p=17&lawid=8965  u taraw 499.52 regoli fuq Small ships regulations

Jiena taghtom tiwila u sibt hafna ghajnuna ghax xi kultant ahajr wiehed jara ligi, infatti dawn iz zewg legislazzjonijiet inzomom fuq id daghsja halli dejjem nirriferi ghalihom halli jekk iwaqqafni xi hadd jien naghmel verifika xemm fil ligi u mux kliem fl-arja.

Grazzi

caldaland

Thank you..................interessanti.

fisheye

MFC ukoll kelli naghmel survey pero hi procedura ta darba biex igibu lil kulhadd konformi mar-registrations u jirregolizzaw id-dokumenti tar-registrazzjoni. talbuni ukol biex qabel MFC Naghmel VLT.
Buccaneer 147 powered by Yamaha 85