Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


WEATHER FORECASTS
Luqa Station Malta North Virtual Buoy West Coast Dingli Cliffs Cirkewwa Mellieha
Pages: [1] 2 3 ... 13
  Print  
Author Topic: Sajd ta bil-lejl mill-Art  (Read 155148 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
bonna007
MFF

Offline Offline

Posts: 4


« on: August 29, 2008, 12:28:03 CET »

Hbieb,

Daqs 10 snin ilu kont bdejt immur sajd ta filghaxija mal kugin....

Konna nistadu Marsascala,  nibdew mil ponta li tinzel ghalija minn hdejn il kamra tal melh (taht il bungalows) u nimxu imbad il gewwa sa taht il- Well.

Ghal dan s sajd konna narmaw b qasab ta bejn 7.8m u 9m,  xlief (insejt l hxuna) u sunnara (nahsex xi size 3),  imbad hanex ta l imperjal jew inkella ckal. Comb xejn

Il bicca hi li ghalkemm kont gdid fjamant,  dejjem konna naqbdu xi 4 sargi sbieh (around 400 to 500g), u kultant xi kahlija, xilpa,  gurbell u morini.

Konna namlu l istess haga mix xatt tal birgu (dak li tidhol alih mill kalkara, faccata ta bighi)

Il problema hija li dan l ahhar sena limort,  tista tghid qatt ma qbadna xejn....u hafna drabi lanqas messa.  Jista xi hadd jidli x gara,  x qed namel hazin jew x nista nirranga biex dak in naqra pjacir tas sajd nerga nibdu nehduh ? ;-(

Barra min hekk, hekk xi hadd jista itini parir x tip ta sajd iehor mill art (specjalement ta bil lejl) nista namel u x equipment u bait irrid nuza (interssatni hafna tal barracuda u x xilep)

Thank you !!

Logged
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #1 on: August 30, 2008, 11:23:16 CET »

Attent li ma jkolox il parit li zommlok il huwt il barra mil -art. 10 snin ijlu ma kienx awn sajjieda daqsek bil parit daqs illum. Jista jinata  il kas li qed jkallaw il parit emmek alura ma taqbad xejn
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
Freeman
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 272« Reply #2 on: August 30, 2008, 12:08:54 CET »

Wied il ghajn ma nafx nghidlek habib, imma il kalkara tista taqtalu salib. 10 snin ilu konna immorru nghamlu iljieli hemm bejn xi 6 min nies u kif ghedt int dejjem konna naraw sargi griebel pagell u anke awrat u f'ammonti zbieh, dawn lahhar sentejn kull meta mort dejjem sparli rajt u xejn iktar. Is sajd mill lart ha daqqa ta harta enormi, ftit li xejn fadal biex tiehu pjacir.
Logged
placebo
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 860


SpecialK


WWW
« Reply #3 on: August 30, 2008, 16:59:05 CET »

hi bonna,

i would never give up.

jien gieli ninzel mskala zonqor fejn qed tghid inti imma nhobb li jkun daqsxejn bahar qawwi. gieli wahhalna fuq 20 sargu minn hemm u gieli kif qed tghid inti xejn!

jien ninnota li l-ahjar zmien huwa minn Settembru sa Dicembru ghas sargu bil lejl specjalment kif qed tghid inti (bil-mitluq)
Logged

the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing
Xtajn
Active User
***
Offline Offline

Posts: 14


« Reply #4 on: September 01, 2008, 11:31:55 CET »

kif qed tghid, jin mort gimgha ilu il kalkara nistad bil-lejl, dizzapunt kbir laqas messa wahda ma kelli..tafu xi postijiet tajbin biex tistad bil-lejl??
Logged
Diplodus Sargus
Active User
***
Offline Offline

Posts: 90


« Reply #5 on: September 01, 2008, 11:54:49 CET »

jien ma nafx fejn ma mortx my friend biex nistad bil lejl. darba minnhom spiccajt nixxabbat wied iz zurrieq blue grotto......xorta ghal xejn tal misthijja kullimkien pariti. Lanqas messa wahda.
Logged

Sargu imperjali
sargu xih
Active User
***
Offline Offline

Posts: 22


Relaxing Moments


« Reply #6 on: September 01, 2008, 12:53:05 CET »

Xi kultant tiskanta kif f'bahar kbir u miftuh xorta wahda ma jmissek xejn!  Ftit ftit qed jinqered kollox.  Wara lejl tistad kull ma jitla xi morina, xi skorfna, hafna busuf u xi kultant anke starfish tal-qiegh - ta' l-ghageb!  Postijiet li huma accessibli facilment (e.g. il-moll tac-cirkewwa u mollijiet ohra fejn tista tipparkja u tistad bil-kumdita') m'ghadhomx tajbin bhal qabel ghas-sajd, specjalment ghal sajd tal-qiegh.   Nippreferi narma tajjeb, b'lampa u backpack ghall-ikel u ftit kafe', u nimxi nsib postijiet aktar "selvaggi" Smiley fejn tista tiehu siegha gost.
Logged

Sargu Xih
placebo
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 860


SpecialK


WWW
« Reply #7 on: September 01, 2008, 17:25:17 CET »

fadal hafna fejn tiehu pjacir imma trid il pacenzja habib.

pacenzja biex titghallem iktar u titkixxef postijiet tajbin. Ha nghidlek ma tantx ser issib min jghidlek kollox ezatt fuq is sajd! il postijiet sabih issibom inti u tkun taf fl liema temp u fejn ghandek tmur!
dak is sabih tas sajd my friend!

Inti saqsejt fuq Zonqor u nista nassigurak li post mit tajbin meta jkun temp addatat. Veru naqas il hut imma ghad fadal fejn tiehu pjacir.

Taqtax qalbek ibqa ipprova u sajda tajba taghmel xi darba tinkwetax.

bilhaqq Zonqor tantx tahli flus fi ckal u tal i9mperjal ghax bil gambli tal friza taghmel sajda bil lejl!

Daqk parir wiehed il bqija sibu inti!!!!!!!
Logged

the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing
bonna007
MFF

Offline Offline

Posts: 4


« Reply #8 on: September 02, 2008, 08:07:48 CET »

Hi again,

Thank you ta l interess.

Il probelma jider li qed jiffacja kulhadd,  pero li ha nipprova namel huwa li nistad b harira ta 14mm u sunnara izghar xi 6 jew 8.

Bhalissa kont qed nuza harira hoxna ta 25mm u sunnara 3,  u forsi adu kmieni wisq al dik l hxuna

Nixtieq naqra parir fuq lixka / hxuna tax xlief / teknika li tuzaw intom

Logged
XmunPitru
MFF

Offline Offline

Posts: 3


« Reply #9 on: September 02, 2008, 08:57:44 CET »

bONNA007 JEKK QED NARFEK JIEN U INT HDIMNA FLIMKIEN.

ZGUR FORSI X'AKTARX

INSOMMA GHADNI GDID GHAL DIN IS SITE INTERESANTISSIMA.

JIEN JIDHIRLI LI M GHADUX ZMIEN LI TOQOD TIGRI MINN POST GHAL IEHOR.

IL FTIT LI FADAL KIF QED JGHIDULEK IL HBIEB TAGHNA HAWNHEKK QISU TRID TMUR IKTAR SPISS BARRA T TEKNIKA JEW INKELLA TRID ALTRU TITGHALLIMA TEKNIKA U TGHID ILLUM TAJJEB U TAQBAD U TMUR JEK TKUN TITA TITLAQ MIN IIDEK U TITLAQ.

SEJJER S GHHAWDEX U QED NAGHMEL MREJKBA SIBT BICCTEJN FOAM IEBES U SER NORBOTLU KONZ ISSA NARAW
L EWWEL DARBA U MA TANT HU SAJD GHALIJA IMMA DAQSXEJN 'DESPERATE'
Logged
bonna007
MFF

Offline Offline

Posts: 4


« Reply #10 on: September 02, 2008, 13:27:31 CET »

Ma namlux mod li xmun pitru huwa simon scerri hux ??  ;_)
Logged
placebo
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 860


SpecialK


WWW
« Reply #11 on: September 02, 2008, 17:11:13 CET »

hi bonna, isma jekk sejjer as sargi bil lejl tarmax irqieq my friend!

jien nuza is sistema tal mitlaq (xlief dirett minn fuq s'isfel tal qasba u comba zghira xi 1gm - 2.5gm skond il kurrent.

jien dejjem 0.25mm nuza u qasba daqsxejn ferh ohxon halli malli jmissek tqandel il fuq.

is sargu mhux huta li toqod tilab hafna maghha ghax tispicca titlef hafna.

meta tkun daqsxejn tar rima ma jimportax tarma ohxon. F'kundizzjonijiet fejn il bahar ikun kalm hafna filkas inzel sa 0.18mm xlief imma trid tuza qasba daqsxejn ferh iktar irqieq umbad!
Logged

the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing
bonna007
MFF

Offline Offline

Posts: 4


« Reply #12 on: September 02, 2008, 17:25:21 CET »

Thank you siehbi tal parir....illum fil fatt mort nixtri xlief 23mm pero coated apposta biex ma jidirx bil lejl....ha nara kif immur bih u nidlek...

Logged
placebo
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 860


SpecialK


WWW
« Reply #13 on: September 02, 2008, 20:04:25 CET »

dawk kollha imbarazz zejda u flus fil hela. Oqghod attent ghax fil hwienet jippruvaw ibellawlek kollox.

Fluorocarbon jew floro coating ghandu biss vera l uzu tieghu meta tistad ghal mulett f bahar car hafna u matul il gurnata. MIll-bqija ma jaghmilx xi differenza kbira, ghalkemm ghar rixa xi kultant ikun ahjar specjalment meta tistad ghall kahli.

Jien xlief HI CATCH qed nuza u tghidx kemm sibtu tajjeb. Ma jqumx flus u jservi tajjeb hafna. Qabel meta kont noqbot u nesperimenta b xolfa ghaljin hafna drabi ma kienux iservu minn sajda ghall ohra specjalment fejn tidhol rixa.

Fuq il blat dejjem worth taghmel xlief gdid kull darba li tistad imma!
Logged

the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing
Diplodus Sargus
Active User
***
Offline Offline

Posts: 90


« Reply #14 on: September 04, 2008, 10:29:47 CET »

Placebo kienet xi darba li taqbad qabda hut tajba mill art....u ma kienx ikun hemm sistemi specjali u xolfa ma jidrux u snanar lasta twila u lasta qasira, jew xi liska partikolari. Jekk ikunhemm il hut jigi biex jiekol jekk ma jkunx hemm ma jigi xejn.  Jien nara minn ta l akwarjum tieghi kif ikun bil guh jigenen titfalu x titfalu ahseb u ara fis selvagg.....hut qed jonqos hafna jehtieg nghamlu xi haga!
Logged

Sargu imperjali
Pages: [1] 2 3 ... 13
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

by skip
[February 24, 2021, 18:50:06 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM