Main Menu

qirda!

Started by Marenostrum, September 23, 2010, 18:17:27 CET

Previous topic - Next topic

Marenostrum

Dawn huma xi ritratti li gew fidi li juru  qirda ta sawrell ta sajz zajr bixxibka tal wicc. ilpost marsaxlokk ghal flus jaghmlu kollox!

MartinB

Quote from: Marenostrum on September 23, 2010, 18:17:27 CET
Dawn huma xi ritratti li gew fidi li juru  qirda ta sawrell ta sajz zajr bixxibka tal wicc. ilpost marsaxlokk ghal flus jaghmlu kollox!
Sewwa qieghed tghid,pero trid tghid kollox ukoll dawn qieghdin biex jaqalaw x'jieklu mhux bhallna ghall hobby..jien li irrid ikun naf ghalfejn jitthallew ib-bieghu dawk is-size zghir ta' hut?? ghax tibzax kif ma sibbux bejh taghhom ma jibqawx jistadwulhom..

LapsiBoy

Sewwa ed tghid martin ghax kulhadd fuq xogholu ux..
u sawrell mux ha jikber xi hafna izjed min hekk, u xaktarx al liska jinbih dak

jessijames 2

dak sawrell zghir mena il kbier kif ikun


ktonna

jessijames2 ara s-sawrell fil-gallery jew fil-general discussion "SATURDAY 18th September" u ara xi gmiel ta' sawrell tan-nofs kilo. S-sawrell jikber iktar minn hekk. Rigward qirda, veru li dawn in-nies jaghmluh bhala xoghol mhux hobby bhalna pero nista nassigurak li jigi ghal idejhom jaqbduh zgur mhux ha joqghodu jhabblu rashom mis-size!!

LapsiBoy

Mhux ovja mela tista tikmanda xhut jaddi min gox xibka..u din mhux xi sajda li tara kuljum

bigboy

jien meta nara sajda ekk ta sawrell ma natix kas!!! dik hija huta li hawn hafna minnha u ma jsirx deni jekk tinqabad f kwantitajiet kbar. Meta l ghawdxin jahdmu bil lampara jaqbdu sawrell f ammonti kbar !!!.

Umbad fuq kollox hbieb, meta tintefaw hafna minkom mal gageg bil qasab u taqbdu mal 200 wahda kull wihed ma tatux kas u jkun hemm xi 20 dajsa tistad, umbad kolla taqbzu fuq xihadd bhal dan li qabad dik is sajda bl ixkett.

LapsiBoy

Ejdilom naqa bigboy aqbez naqa as sajjieda ghax dawn ma jafux xigifieri biex taqla lira mil bahar....
Kulhadd jara li jaghmel hu...

bigboy

illum biex taqla lira mil bahar trid tahdem lapsi ghax l ispejjes gholew hafna kif konna qieghedin nitkelmu milux jien u inti !!!!!

hawnekk kulhadd jara tijaw ax jekk jaqbduh bil qasba min mal farms ma jamlu xej hazin imma jekk jaqbduh bix xibka emmek lee inkunu ed namlu l hsara !!

Granitu

#10
minn mal farms biss isir s sajd bigboy... kellu bzonn jahasra ghax iserhu l bahar 4 hniezer l hawn.... igifieri kemm jitfaw pariti f portijiet u jsir sajd bil bomba mis sajjieda lapsi hadd ma jaf uu...

z zrieraq ghadhom imorru bil bomba, naf ghax rajthom b ghajnejja. mhux ha nitkellem iktar ghax bil kaz infurmajt il puluzija imma naf cert li mhu ha jsir xejn ghax kulhadd haga wahda.

nemmen li int bigboy sajjied professjonist onest imma madwarek mux kollha l istess  >:(...... l istess ghad dilettant tghodd..... l lapsi ma nafx ghax ma nafux hlif mill internet imma milli jidher hu sajjied li jirrispetta l bahar


pero s sawrell tikber hafna iktar minn hekk, meta jkolli cans (busy hafna training futsal u diving) nitfalkhom ritratt ta zewg qabdiet ta sawrell kbir bil harpoon u tibdlu femitkhom li ma tikbirx iktar minn hekk..... tikber u kif  ;)
Good season so far.....

Perla 165

kulhadd bl opinjoni tijaw.. bis jien ned din daqs kem jaqbad is sajjid proffesjonist ma jaqbadx id diletant bil qasba min mal fishfarms, igifiri big ma tistax tikumpara bejn xibka u sunara ta qasba, nemmen ukol li jek deletant zamm hut zajr ek,  zammu biss al xi platt aljotta bis igifiri mandux bzon kwantitajit ux. li forsi bhalma sema il lapsi  li sawrell ek zajr jinbih al liska dak huwa haga ohra.. ax al kem qbat hafna zajr @ tistad al haga ohra mhux just armejtu.     lahjar baqa fil bahar ha jikber u jkatru ;) ( u naqbduh kbir ee :P )
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

bigboy

min mindu ed titkellem hekk bert ???? :p

ara ahjar nigdem ilsieni hahahahahaha

LapsiBoy

Ule xandu xjaqsam waqajtu al hara...mhux ovja alahares sajjied ma jaqbad izjed min dellitant wara dak linfiq kollu farmar u dawk il hargit kolla etc...
U caldaland ma ifisirx ghax hawn erbgha jibilaw lalla li is sajjieda huma kollha hekk imma bilfors iridu johrogu is sajjieda biex jivdu u xi hin jew ihor ha tinzerta sajda tajba...fuq kollox dan jaf mar 4 darbiet ohra u ma qabadx giex kaxxi.
Mandkomx ragun insoma

Granitu

jin kellimtek lapsi lol. qirda ma ssirx meta jistadu huta bhas sawrell,  li dis sena mxebbghin bija. l bahar mifquh. u hafna minnha nfirxet wahdiet u kibret sew..... pero mux l kwantita tghodd, imma l prezz li jgib lapsi. sawrell ma jgibx flus, u iktar ma jaqbdu, iktar jaqalu l prezz. ikkoregini jekk hux korrett.

caldaland, 100% correct ehh
Good season so far.....