ghal klamari

Started by eman ciantar, October 28, 2011, 14:41:23 CET

Previous topic - Next topic

eman ciantar

tejt ghal klamari tejt tajjeb min fuq l art ghal klamari ghax trijt id dawl ghalih ghax u mhux fidil bix taqbdi u tejt tajjeb ghal mal blat tejt pls help

kris

#1
eman qijad issaqsi hafna mistoqsijit li diga gew irrisponduti hafna drabi fuq dan il forum. Kulma andek tamel hu tikteb, ezempju l-kelma "klamar" fej andek it-tab "search" fuq in-naha ta fuq ta l-iscreen tijak u fuq il-lemin u issib l-informazzjoni kolla li andek bzonn.

Xi kultant wara li tafas search ma jatik l-ebda rizultat...erga prova ax xi kultant jatik error.

Ek imbad tahseb li xorta andek bzonn saqsi u nejnuk kif nistaw...
15ft Marino Atom 450 Powered by Tohatsu 30hp 4-stroke Fuel Injection

28ft Luzzu Powered by Twin 45 Hp Perkins

kris

15ft Marino Atom 450 Powered by Tohatsu 30hp 4-stroke Fuel Injection

28ft Luzzu Powered by Twin 45 Hp Perkins

eman ciantar


ken82

dawn kollha mistoqsijiet li ki tmur go hanut tas sajd jirrisponduk. Inti mhux bilfors tixtri imma ta l inqas tiehu idea. ki trid nibatlek pm ghand min tmur ukoll

Granitu

mur ghand il barbru tal mr fish il fgura jghinek lol. Tgharfu mill ewwel wiehed daqni ;)
Good season so far.....