Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2 3 ... 5
  Print  
Author Topic: Filming for Documentary  (Read 35233 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
debono4761
Active User
***
Offline Offline

Posts: 17


« on: August 27, 2012, 18:51:22 CET »

jien ergajt.... nispera ma naqlax polemika ohra  Wink

fish4tomorrow qed jiffilmjaw dokumentarju qasir dwar is-sajd f'Malta biex nippromovu l-konsum ta' hut sostennebli w biex nimformaw in-nies dwar is-sajd bla razan.  

Ha nibda billli najd li d-dokumentarju mhux se jkollu xetha politika u mhux se nippruvaw nattakkaw xi kumpaniji kbar jew il-farms jew il-politici. F'dal filmat nixtiequ nuru n-nies (li ma jifmu xejn dwar is-suggett) kif jigi maqbud il-hut u kif hawn hafna hut min xiex tghazel u mhux biss tonn, pixxispad u lampuki. Nixtiequ wkol nippromovu s-sajd tradizzjonali (li ahna inhossu li qed jonqos wisq inhabba l-ispejjes, kwotas u kompetizjoni) u nuru daqxejn kemm huma tajbin id-dellitanti.

Nixtiequ nghamlu intervisti ma d-dellitanti w ukoll professjonalisti - specjalment dawk li jiftakkru l-bahar b'mod differenti u li jistghu jispjegaw lin-nies kif inbidlet is-sajd inhabba l-overfishing u problemi ohrajn. Nixtiequ nohorgu fuq il-bahar maghkhom biex nigbdu filmati tas-sajd - ghandna nies bravi li jafu jifilmjaw b'mod professjonali u d-dokumantarju se jkun tajjeb hafna.

Jekk tixtieq tippartecipa ibaghtuli pm. Se niffilmjaw f'dawn il-gimghat li gejjin. Min jistad bil-harpoon ukol jista jippartecipa, nixtiequ nuru lin-nies li minn jistad bil-harpoon bin-nifs ma jghamilx hsara - ghax dawn saru jidru hziena nhabba dawk li joghdsu bic-cilindru.

Dawn huma il-mistoqsijiet li se nsaqsu fl-interview:
-kemm ilek tistad?
-kif bdejt tistad?
-joghgbok dwar is-sajd?
-kif inbidlu l-affarajiet biz-zmien?
-is-sajd bla razan/overfishing hija problema? ghaliex?
-liem hut qed ibati l-iktar inhabba dan?
-x'effett kellu fuqhekk dan?

Grazzi.
Logged
clutch_kick
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 402


WWW
« Reply #1 on: August 27, 2012, 21:19:57 CET »

Inizjattiva eccellenti!

Jiena ilni nhambaq snin fuq il-catch&release, sfortunatament iktar ghamilt ghedewwa milli hbieb, u tlift hafna klijenti, imma per principju nhoss li ghandi nghidilhom in-nies.
Logged

Official Molix, Major Craft, DUO and SeaSpin agent for Malta.
ggantno1
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 239« Reply #2 on: August 27, 2012, 21:53:36 CET »

Proset inizjattiva tajba din
Logged

Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!
bo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 61


« Reply #3 on: August 28, 2012, 04:39:58 CET »

jien naqbel li ghandu isir dan it tip ta taghlim.pero nispera li jekk veru tridu turu lil min hu ftit diletant  jew thajru lil min mhux,uruna affarijiet basici li nistghu imorru nistadu u niehdu gost. ghax dan l ahhar spiccajna supost ha titalghem xi ftit tips fuq is sajd u aktar titaghlem affarijiet ohra. jien nitaghlem fuq il hut u fuq isajd nixtieq. isajd donnu gie hobby  li biex tarma trid balla liri,dghajsa kbira bmutur kbir u xeba reels u qasab li jiswew hafna flus.u dak li jkun jonfoq kemxa sew u xorta johrog jistad u ma jiehux gost .ghax iteknika kif jaqbad huta hadd ma jaghlimilu. fil fatt mhux hekk tista tarma  bi ftit flus u tiehu gost xorta.mhux qed nghid tarma blimbarazz imma qasba u reel ta dilletant tista taqbad hafna hut .perezempju il lizzijiet jtuk pjacir. u min ghandu xi dghajsa zghira xorta jista jaqbad hut basta tkun taf x ghandek taghmel.
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #4 on: August 28, 2012, 07:55:19 CET »

idea tajba hafna prosit tassew.
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #5 on: August 28, 2012, 07:55:49 CET »

@bo - Naqbel perfettament ma dak li qed tghid.  Jien anzi nghid forsi gieli waqajt fin-nasba li qed tispjega sew int.  Nixtru reels kbar, narmaw bil-belli liri, u fl-ahhar issib li xorta l-istess huta qed taqbad.  Hemm bzonn niehdu is-sajd lura ghal dak li kien; passatemp.  
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
bo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 61


« Reply #6 on: August 28, 2012, 11:35:26 CET »

jien dilletant tar rixa u ma nhobbx nara kbir.isajd tieghi  xi sawrella. lizzijiet.kubrit .lampuki u sajd ta dan it tip.lures ghandi xi 120 wahda u nhobb nixtri u narma xi rixa.imma hafna drabi hadt gost  brix semplici hafna li ma jiswix flus.waqajt finasba kemm il darba ghax immur nixtrl xi haga zghira u nispicca naghmel xirja.jien dejjem nibqa nittama li xi darba nsib lil dak ix xi hadd li veru jrid jaghlem idelizzju tas sajd.jien nahseb li mhemmx ghalfejn nimodernizzaw izejjed biex naqbdu huta.ezempju zghir ha naghti.ikollok kaxxa rix u hut  god dajghsa u ma taqbadx huta ,mbad bsunnara u bicca klamar maha taghmel sajda sabiha.forsi mhux kulhadd jaqbel mieghi imma jien hekk nifimha.sabih li tarma bxi haga differenti u tesperimenta xi ftit imma ma nhallux il hsieb jigri bihna.
Logged
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #7 on: August 28, 2012, 12:08:53 CET »


Edukazzjoni importanti izda fl-ahhar il-catch and release ghandha tibqa ghazla personali, ovvjament fl-ambitu tal-ligijiet. Kulhadd ghandu jaqbel li ma taghmilx sens li toqtol denci ta xi 200 jew 300g (anke jekk bil-ligi tista zzommu ghax il-ligijiet qeghdin sew - sargu ta 22.5 cm trid tehilsu ghax zghir imma denci ta 12 cm tista zzommu!).

Izda rridu wkoll niftakru li, per ezempju f'pajjizna, l-industrija kollha tas-sajd tal-lampuki ibbazata fuq il-qbid ta tunellati ta frieh - il-lampuka tikber hafna.

Mela li jinqabdu dawk il-lampuki hollha frieh ok - no problem. Izda jekk naqbad zewg cervjoliet ta nofs kilo l-wahda jien (ukoll frieh) li bijhom nieklu jien u l-mara hawn min kwazi kwazi jippretendi li ghandi nehlishom ghax zghar - imbaghad ha mmur nixtri l-lampuki!

Jien ghalija li niekol huta li naqbad parti mid-delizzju. U kieku nista niekol il-hut kulljum - infatti ftit immur nistad (u ftit naqbad) u ghalhekk nixtri hafna hut. Kull huta li naqbad li hi undersize skond il-ligi dejjem nehlisha izda inzomm ukoll hafna mnn dak naqbad. Kull ma hadt id-dar dejjem ittiekel u qatt ma rmejt hut.

Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #8 on: August 28, 2012, 14:07:13 CET »

naqbel perfettament ma lazyfisherman.nitlaq tieghi il-bahar  [u hafna minnu jmut xorta} u mmur nixtri hut bl-gholi u mhux frisk .li jittiekel mhu hela qatt!
Logged
digger0579
Active User
***
Offline Offline

Posts: 83


Thanks God there is fishing :)


« Reply #9 on: August 29, 2012, 09:36:00 CET »

jien dilletant tar rixa u ma nhobbx nara kbir.isajd tieghi  xi sawrella. lizzijiet.kubrit .lampuki u sajd ta dan it tip.lures ghandi xi 120 wahda u nhobb nixtri u narma xi rixa.imma hafna drabi hadt gost  brix semplici hafna li ma jiswix flus.waqajt finasba kemm il darba ghax immur nixtrl xi haga zghira u nispicca naghmel xirja.jien dejjem nibqa nittama li xi darba nsib lil dak ix xi hadd li veru jrid jaghlem idelizzju tas sajd.jien nahseb li mhemmx ghalfejn nimodernizzaw izejjed biex naqbdu huta.ezempju zghir ha naghti.ikollok kaxxa rix u hut  god dajghsa u ma taqbadx huta ,mbad bsunnara u bicca klamar maha taghmel sajda sabiha.forsi mhux kulhadd jaqbel mieghi imma jien hekk nifimha.sabih li tarma bxi haga differenti u tesperimenta xi ftit imma ma nhallux il hsieb jigri bihna.


Very well said.... 10 points
Logged

Petecraft 17 Sport with Suzuki DF90..............
Pauline Tuna
Active User
***
Offline Offline

Posts: 65


« Reply #10 on: August 30, 2012, 09:03:53 CET »

...Fl-opinjoni tieghi qed nwaqaw il gebla fuq saqajna hbieb....min hu deltant, deletant....ma ghanniex bzonn ghaqdiet biex juruwna dan kollu.....il forum huwa xi haga bizzejjed ghalina, li sfortunatament qed jigi mifrux fuq tpoics differenti ghajr dak tad delizzju tradizzjonali tghana.....nerga nsostni li bizzejjed ghawn il gvern bin nies tijaw li qighed jghamel moniteracc fdan is settur vast....so better go fishing then keep moaning and explaing facts....flahhar haga, ghal min hu deletant jew ser ikun deletant nixtieq ntieh dan il parir...dak huwa sabih tas sajd li tibda min xejn u titghalem u tiskopri....tuza l hin ghal delizju (sostenibli) talloka il hin ghalieh, tonfoq il flus pero ha nghidlek per esperjenza tieghi ...dak li ridt rizultat dejjem gibtu ghalkhem bosta drabi morna ghal xejn.....pero xi darba taqbad u tkun sodisfatt.....jekk is sajd zommu bhala delizzju wahdek turi interess fih.....pero nerga npoggi il kummenti tieghi ma nafx fejn ser jasal awn gew...
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #11 on: August 30, 2012, 09:24:32 CET »

Nahseb qed nifhem il-punt tieghek Pauline Tuna.  Jidher li hawn wisq enfasi bhalissa fuq id-delizju tas-sajd, milli hawn djalogu ta x'qed jigri ezatt fl-ibhra taghna. 
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #12 on: August 30, 2012, 09:41:58 CET »

id-dilettant genwin huwa kontra il-qirda sfrenata.Jekk l-awtoritajiet ma jridux jaghtu kas,allura hemm bzonn isiru ghaqdiet bhal dawn.ma ninsewx,li jekk jispicca l-hut jispicca d-dilettant!
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #13 on: August 30, 2012, 09:53:30 CET »

id-dilettant genwin huwa kontra il-qirda sfrenata.Jekk l-awtoritajiet ma jridux jaghtu kas,allura hemm bzonn isiru ghaqdiet bhal dawn.ma ninsewx,li jekk jispicca l-hut jispicca d-dilettant!

U bhalissa qed issir qirda liema bhala fl-ibhra taghna.  Qirda li l-konsegwenzi taghha ser jibqaw maghna ghal dejjem!
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #14 on: August 30, 2012, 09:55:37 CET »

hekk hu! ghalhekk ghandna naghtu appogg lil dawn l-ghaqdiet.
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 5
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
8192: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
File: /home/nickpm/public_html/talk/Sources/Load.php(196) : runtime-created function
Line: 3